Služby

Zmeny v právnej úprave zájazdov a podnikania cestovných agentúr a kancelárií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2006

Dňa 16. marca 2006 prijala NR SR zákon č. 186/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (zákon o zájazdoch), pričom nová právna úprava so sebou prinesie hneď niekoľko zmien.Dňa 16. marca 2006 prijala NR SR zákon č. 186/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (zákon o zájazdoch), pričom nová právna úprava so sebou prinesie hneď niekoľko zmien. Účinnosť nadobudne novela 1. júna 2006 tak, aby bolo cestovným kanceláriám umožnené dokončiť zimnú sezónu ešte podľa pôvodnej právnej úpravy.

PREDMET ZÁKONA A PREDMET PODNIKATEĽSKÉHO OPRÁVNENIA

Zákonom č. 186/2006 Z. z. sa predovšetkým precizoval dovtedajší predmet právnej úpravy, ktorý sa doposiaľ mylne vykladal v tom zmysle, že sa zákon týka len činností cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Novela už jednoznačne vymedzuje svoj predmet tak, že sa zákon týka úpravy spôsobu organizovania zájazdov a niektorých podmienok podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, týka sa teda každého, kto organizuje zájazd. Novela doplnila o predmet oprávnenia cestovných kancelárií a cestovných agentúr o možnosť (1) organizovať, ponúkať a predávať jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie na celú noc a (2) poskytovať činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.

NOVÉ ZÁKONNÉ POVINNOSTI

K povinnostiam cestovnej kancelárie sa pridala povinnosť písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže objednávateľ v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc, a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie počas zájazdu. Novo sa zadefinoval pojem sprievodca v cestovnom ruchu. Podľa novely je ním fyzická osoba, ktorá sprevádza objednávateľov a v dohodnutom jazyku podáva výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o vzdelaní.

ÚPRAVA VÝŠKY ZMLUVNÉHO POISTENIA

Zmeny nastali tiež vo výške povinného zmluvného poistenia, ktoré je cestovná kancelária zo zákona povinná dohodnúť pre každý zájazd. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy platila a ešte niekoľko dní bude platiť pre výšku poistnej sumy 30% sadzba obratu zo zájazdovej činnosti. Sadzba sa však novelou znížila s ohľadom na to, aby zaťaženie cestovných kancelárií na Slovensku neviedlo k zníženiu ich konkurencieschopnosti v rámci európskeho konkurenčného priestoru. Od 1. júna 2006 platí, že cestovná kancelária je povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu na dostatočnú poistnú sumu vo výške minimálne 25% ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov. Ak tieto tržby majú byť nižšie než v predchádzajúcom roku, cestovná kancelária je povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie na poistnú sumu vo výške minimálne 25% týchto tržieb v predchádzajúcom roku. Ak by nebolo dohodnuté poistenie zájazdu, platí pre cestovnú kanceláriu nová povinnosť dohodnúť bankovú záruku, ktorá zabezpečí objednávateľovi voči cestovnej kancelárii alebo tretej osobe právo na rovnaké plnenie ako pri postení zájazdu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....