Služby

Zmeny v príspevkoch na deti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2013

Po novom sa zmenia viaceré dávky na deti. Od nového roka sa napríklad zlúči príspevok pri narodení dieťaťa s príplatkom k príspevku alebo sa sprísni vyplácanie rodičovského príspevku. S uvedeným, ale aj s ďalšími zmenami Vás oboznámime v našom článku.

V októbri 2013 boli v NR SR schválené dva zákony, ktoré upravujú príspevky na deti. Prvým bol zákon č. 364/2013 Z. z., prostredníctvom ktorého sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku (ďalej len „novela“). Druhým je nový zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“). Uvedené právne predpisy nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2014.

Nový zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí nahrádza v súčasnosti platný zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Nová právna úprava zavádza viacero zmien.

Aktuálna právna úprava priznáva rodičom a iným oprávneným osobám príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k uvedenému príspevku a príspevok rodičom. Príspevok pri narodení dieťaťa slúži na pokrytie výdavkov spojených s narodením dieťaťa a príplatok k príspevku slúži na čiastočné pokrytie zvýšených výdavkov, ktoré sú spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé, druhé alebo tretie dieťa, a ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Podľa súčasnej právnej úpravy sa príspevok pri narodení dieťaťa vypláca vo výške 151,37 Eur. Ak sa súbežne narodili dve deti alebo viac detí a dve z nich sa dožili aspoň 28 dní, uvedený príspevok sa zvyšuje o polovicu na každé dieťa. Pri dvojčatách sa teda príspevok vypláca vo výške 227,06 Eur a pri trojčatách vo výške 302,75 EurPríplatok k príspevku je v súčasnosti vo výške 678,49 Eur.

Uvedené dávky sa po novom zlúčia do jednej dávky s názvom príspevok pri narodení dieťaťa. Bude sa vyplácať vo výške podľa poradia pôrodu, z ktorého sa dieťa narodilo, a to (1) vo výške 829,86 Eur, ak pôjde o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, a dožilo sa najmenej 28 dní; (2) vo výške 151,37 Eur, ak pôjde o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu, alebo ak pôjde o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní. Ak sa súbežne narodia dve deti alebo viac detí a najmenej dve z nich sa dožijú 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvýši o 75,69 Eur na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Výplata príspevku pri narodení dieťaťa bude môcť byť pre deti z prvého až tretieho pôrodu vyplatená v dvoch častiach, a to (1) do 28 dní po pôrode vo výške 151,37 Eur a (2) ak sa dieťa dožilo 28 dní, dôjde k doplateniu sumy 678,49 Eur. Účelom uvedeného postupu je výplata časti príspevku ešte pred splnením podmienky dožitia 28 dní, nakoľko potreba podpory vzniká bezprostredne po narodení dieťaťa.   

Oprávnenými osobami na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa budú po novom len biologickí rodičia. Osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov už nebude mať nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Vznikne jej však nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, ktorý je upravený zákonom č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Oproti súčasnej právnej úprave sa sprísnia podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Aktuálne podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa budú platiť aj po novom, avšak nový zákon doplnil aj ďalšie podmienky nároku. Ide o (1) absolvovanie pravidelných mesačných preventívnych lekárskych prehliadok od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu, (2) uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa a (3) bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Ak nebude splnená niektorá z uvedených podmienok, oprávnenej osobe nevznikne nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. K otázke bydliska je potrebné uviesť, že ide o skutočné bydlisko na území Slovenskej republiky, nielen registrovaný trvalý pobyt. Bydliskom sa podľa nového zákona myslí miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy, napríklad miesto vykonávania zárobkovej činnosti a podobne.

Zmena sa dotkla aj príspevku rodičom, ktorý sa po novele premenuje na príspevok na viac súbežne narodených detí. Nový zákon zachová súčasné podmienky nároku, avšak tieto budú rozšírené o podmienku bydliska rodiča a detí na území Slovenskej republiky. Bydlisko je potrebné ponímať obdobne ako pri podmienke nároku na príspevok pri narodení dieťaťa.

Príspevok rodičom sa v súčasnej dobe vypláca (1) vo výške 81,99 Eur pre dieťa do 6 rokov veku, (2) vo výške 101,25 Eur pre dieťa od 6 do 15 rokov veku a (3) vo výške 107,55 Eur pre dieťa vo veku 15 rokov. Od 1. januára 2014 sa bude uvedená dávka, premenovaná na príspevok na viac súčasne narodených detí, vyplácať v jednotnej výške 110,36 Eur.  

Po novom sa rozšíri aj možnosť výplaty príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súbežne narodených detí osobitnému príjemcovi. Súčasná právna úprava umožňuje vyplatiť uvedené príspevky osobitnému príjemcovi, ak má príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku.  Po novom bude možné určiť osobitného príjemcu aj, ak (1) v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a o nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený alebo (2) oprávnená osoba je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzickou osobou, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi; a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi sa poskytujú osobitnému príjemcovi. Osobitným príjemcom aj po novom zostane obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo v odôvodnených prípadoch iná osoba.   

Rodičom dieťaťa zvereného do náhradnej starostlivosti s účinnosťou odo dňa 1. januára 2014 nevzniká nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Z uvedeného dôvodu bol pre také dieťa novelou zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravený nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Podľa uvedeného právneho predpisu má nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti dieťa, (1) ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti a pri zverení do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov, (2) ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať, a (3) na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa. Jednorazový príspevok sa vypláca vo výške 500 Eur osobám, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

V oblasti príspevkov pre deti bol tiež prijatý zákon č. 364/2013 Z. z. (ďalej len „novela“),  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Uvedená novela doplnila nový dôvod nevzniknutia nároku na rodičovský príspevok. Po novom tiež rodičovský príspevok nevznikne, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, (1) ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka a (2) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok. Novela tiež rozšíri dôvody určenia osobitného príjemcu. Po novom príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu (1) ak sa rodičovský príspevok vypláca poberateľovi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca, (2) ak prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený, alebo (3) na žiadosť oprávnenej osoby.

Z dôvodu odbremenenia už rodič nebude po novom povinný preukazovať tie skutočnosti na splnenie nároku na príspevok, ktoré sú Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny známe z výkonu inej činnosti, alebo ktoré môže získať z dostupného informačného systému verejnej správy. Uvedené skutočnosti si Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaobstará sám.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....