Podnikatelia

Zmeny v príspevkoch z európskych štrukturálnych fondov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2020

Dňa 14. mája 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 128/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).

Novela sa snaží reagovať na situáciu, ktorá nastala v spoločnosti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 vo vzťahu k implementácii pomoci a podpory poskytovanej z fondov v programovom období 2007-2013 v zmysle zákona o pomoci a podpore a k implementácii príspevku poskytovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v zmysle zákona o príspevku.

Cieľom dočasných opatrení je podľa dôvodovej správy umožniť poskytovateľom, prijímateľom aj ostatným subjektom participujúcim na implementácii poskytovania pomoci, podpory a príspevku z fondov Európskej únie flexibilnejšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré vo vzťahu k pandémii v spoločnosti nastali, tak, aby bola v čo najväčšej možnej miere zabezpečená plynulosť čerpania finančných prostriedkov už zazmluvnených projektov, aby boli zjednodušené existujúce procesy a zároveň sa umožnilo poskytovateľom operatívne reagovať na požiadavky súvisiace s presmerovaním finančných prostriedkov vo vzťahu k už vyhláseným, prípadne pripravovaným výzvam.

Novela dopĺňa do zákona o príspevku nové ustanovenie § 3 ods. 2, písm. d) v zmysle ktorého: „Na účely tohto zákona sa užívateľom rozumie osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku za podmienok určených vo výzve alebo vo vyzvaní pre národný projekt na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom; pri projektoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu môže byť zmluva nahradená iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom“.

Predmetné ustanovenie zákona o príspevku bolo doplnené práve o zvýraznenú časť. Uvedené opatrenie umožňuje poskytovanie finančných prostriedkov pri projektoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu nielen na základe zmluvy ale aj iného vhodného obdobného vzťahu medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom, napríklad na základe rozhodnutia, a podobne. Predmetné opatrenie má zjednodušiť realizáciu dotknutých projektov.

Novela okrem iného vkladá do zákona o príspevku aj nové ustanovenia § 56 („Osobitné procesné  ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov“), § 57 („Postup pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie“), § 58 („Osobitné postupy pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie“), § 59 („Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“), § 60 („Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase krízovej situácie“), § 61 („Prechodné ustanovenia v čase krízovej situácie“).

Cieľom tohto príspevku nie je doslovná reprodukcia všetkých novelou zavedených ustanovení, preto vyberáme tie najdôležitejšie z nich.

V zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 a 2 zákona o príspevku: „V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní (ďalej len „krízová situácia“) sa zasadnutia Rady centrálneho koordinačného orgánu, osobitnej komisie, monitorovacieho výboru alebo ním zriadenej komisie (ďalej ako „kolektívny orgán“) môžu uskutočňovať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Kolektívny orgán je uznášaniaschopný, ak sa jeho zasadnutia preukázateľne zúčastnia členovia v potrebnom počte podľa jeho štatútu alebo rokovacieho poriadku. Návrh uznesenia je schválený, ak zaň preukázateľne hlasuje potrebná väčšina členov podľa štatútu alebo rokovacieho poriadku. Hlasuje sa verejne. Zo zasadnutia sa vyhotovuje záznam; zápisnica sa nevyhotovuje. Ak je to potrebné, zo zasadnutia sa vyhotoví zoznam schválených uznesení, ktorý podpisuje predseda kolektívneho orgánu alebo ním poverený člen.“ (§ 56 ods. 1 zákona o príspevku)

„V čase krízovej situácie členovia kolektívneho orgánu môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia kolektívneho orgánu. Návrh uznesenia predkladá členom na vyjadrenie predseda kolektívneho orgánu alebo ním poverený člen, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia zasielajú na adresu uvedenú predsedom kolektívneho orgánu alebo ním povereným členom. Predseda kolektívneho orgánu bezodkladne oznámi výsledok hlasovania jednotlivým členom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom kolektívneho orgánu.“ (§ 56 ods. 2 zákona o príspevku)

Základným cieľom ustanovenia § 56 zákona o príspevku je stanoviť časovú pôsobnosť pre osobitné postupy a podmienky poskytovania príspevku podľa tohto zákona a taktiež zadefinovať pojem krízová situácia, ktorá sa následne uplatňuje v celom znení osobitných procesných ustanovení a prechodných ustanovení. Novela ďalej v ustanovení § 56 zákona o príspevku zavádza možnosť rozhodovania kolektívnych orgánov bez toho, aby bolo potrebné túto úpravu transponovať do ich štatútov alebo rokovacích poriadkov, v ktorých táto úprava neexistuje buď vôbec, alebo len v obmedzenej miere. Konkrétne sa v zmysle novely jedná o zasadnutie a následne rozhodovanie prostredníctvom využitia elektronických prostriedkov a rozhodovanie mimo zasadnutia.

Podľa nového ustanovenia § 57 ods. 1,2,3 a 8 zákona o príspevku: „Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. Poskytovateľ nesmie zmenou výzvy zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a) zákona o príspevku.“ (§ 57 ods. 1 zákona o príspevku)

„Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy s uzavretím na základe skutočnosti, ktorá bola zmenená podľa § 57 ods. 1 zákona o príspevku, zmenou výzvy nie je dotknuté.“ (§ 57 ods. 2 zákona o príspevku)

„Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, je zrušením výzvy nedotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 57 ods. 7 alebo ods. 8 alebo podľa § 19 alebo § 20 zákona o príspevku, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.“ (§ 57 ods. 3 zákona o príspevku)

„Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený; ustanovenie § 20 ods. 1 písm. d) zákona o príspevku sa nepoužije. Ustanovenie § 19 ods. 5 zákona o príspevku sa použije primerane.“ (§ 57 ods. 8 zákona o príspevku)

Z vybraných ustanovení zákona o príspevku vyplýva, že novelou sa rozširujú možnosti poskytovateľa reagovať na potreby implementácie alebo potreby hospodárstva zmenou výzvy akýmkoľvek spôsobom, bez doterajšieho obmedzenia len na nepodstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku a v akomkoľvek rozsahu, t. j. bez nutnosti zrušiť výzvu. Novela tak umožňuje zmeniť prebiehajúcu ako aj už uzavretú výzvu (či už na základe uplynutia času alebo inej skutočnosti). Zmena otvorenej výzvy je jedine obmedzená jej aplikáciou na aktuálne posudzované hodnotiace kolo alebo kolá (posudzované časové obdobie) v rámci predmetnej výzvy, v ktorom ešte nebolo vydané rozhodnutie o žiadosti predloženej v rámci daného hodnotiaceho kola, a na všetky nasledujúce hodnotiace kolá. Dôvod zastavenia konania o žiadosti je novelou stanovený ako fakultatívny, a to za podmienky, že žiadateľ bol vo výzve na doplnenie žiadosti o možnosti zastavenia konania poučený.

Cieľom ďalšieho nového ustanovenia § 58 zákona o príspevku je zavedenie novej možnosti pre poskytovateľa flexibilne reagovať na spoločenské potreby, mimoriadnu situáciu a potreby implementácie úpravou existujúceho národného projektu.

Práve národný projekt ako osobitný spôsob implementácie európskych investičných a štrukturálnych fondov (ďalej len „EŠIF“) a nástroj realizácie národnej politiky môže predstavovať efektívny nástroj včasnej reakcie na potreby cieľových skupín. V zmysle novelizovaného ustanovenia § 58 zákona o príspevku je možné meniť vyzvanie aktuálne otvorené aj uzavreté, t. j. aj v prípade, ak už je národný projekt v realizácii. Bude možné meniť vyzvanie akýmkoľvek spôsobom, teda napr. rozšíriť jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku, nebude však možná zmena podmienok poskytnutia príspevku vzťahujúcich sa k subjektom, ktoré realizujú projekt, t. j. oprávnenosť žiadateľa a partnera.

Ďalším novým ustanovením zákona o príspevku je ustanovenie § 59, v zmysle ktorého: „Zmluvu podľa § 25 zákona o príspevku možno zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Zmluva sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 alebo § 9 zákona o príspevku. Zmena zmluvy je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 49 zákona o príspevku, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa osobitného predpisu alebo odoslaním oznámenia na elektronickú adresu prijímateľa podľa obsahu projektového spisu.“ (§ 59 ods. 1 zákona o príspevku)

Novela predmetným ustanovením reaguje na potrebu vyriešenia čo najjednoduchšieho postupu pri hromadnej zmene zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v situácii, kedy je potrebné, vhodné a správne rýchlo preniesť do implementačnej praxe zmeny existujúcich postupov alebo zaviesť nové postupy v prospech implementácie projektov, čerpania finančných prostriedkov a dosahovania účelu a cieľu projektov, operačných programov a samotnej partnerskej dohody, to všetko bez negatívneho vplyvu na samotných prijímateľov a partnerov. Ustanovením sa riešia len hromadné aktualizačné zmeny, t. j. individuálne zmeny zmluvy na základe okolností v konkrétnom projekte nie sú týmto ustanovením dotknuté a naďalej sa riešia spôsobom uvedeným v článku 6 zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý zostáva v nezmenenom stave, resp. v aktuálnych usmerneniach Centrálneho koordinačného orgánu pre obdobie mimoriadnej situácie, prípadne núdzového stavu.

Novela zavádza vložením nového ustanovenia § 60 zákona o príspevku možnosť uzavrieť dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia v čase krízovej situácie.

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona o príspevku: „Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu podľa § 45 zákona o príspevku a dohodnúť v nej (A) splátky na dobu najviac päť rokov, (B) splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo (C) odklad plnenia na dobu najviac troch rokov“.

Ustanovenie § 60 zákona o príspevku ustanovuje možnosť uzatvorenia dohôd o splátkach a dohôd o odklade plnenia na dlhšiu dobu ako doteraz (3 roky pre dohodu o splátkach predĺžené na 5 rokov a 1 rok pre dohodu o odklade plnenia predĺžený na 3 roky).

Zároveň sa zavádza možnosť kombinácie odkladu a splátok, tzn. odklad na dva roky a následne trojročné splácanie. Ustanovenie § 60 ods. 2 zákona o príspevku umožňuje tiež predĺženie dohôd uzatvorených pred mimoriadnou situáciou spojenou s COVID-19. Podmienkami predĺženia je písomná žiadosť zo strany prijímateľa v listinnej alebo elektronickej podobe, v ktorej zároveň prijímateľ uvedie dobu, o ktorú chce existujúcu dohodu predĺžiť v rámci maximálnej doby podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona o príspevku.

Novela nakoniec do zákona o príspevku vkladá aj nové ustanovenie § 61, v zmysle ktorého: „Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení.“ (§ 60 ods. 1 zákona o príspevku)

„Konanie podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené v čase krízovej situácie sa dokončí podľa ustanovení účinných v čase krízovej situácie. Konanie podľa tohto zákona začaté pred vyhlásením krízovej situácie a právoplatne neskončené ku dňu vyhlásenia krízovej situácie sa dokončí podľa ustanovení účinných v čase krízovej situácie. Postup podľa predchádzajúcej vety sa neuplatní na zastavenie konania z dôvodov podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona o príspevku, ak rozhodná skutočnosť nastala pred vyhlásením krízovej situácie.“ (§ 60 ods. 2 zákona o príspevku)

Novela okrem zákona o príspevku mení a dopĺňa aj zákon o pomoci a podpore, do ktorého vkladá nové ustanovenia § 46ah („Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov“), § 46ai („Zmeny zmluvy v čase krízovej situácie“) a § 46aj („Prechodné ustanovenia v čase krízovej situácie“).

V zmysle ustanovenia § 46ah ods. 1 zákona o pomoci a podpore: „Poskytovateľ môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich dovolaní (ďalej len „krízová situácia“) na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu podľa § 28a zákona o pomoci a podpore a dohodnúť v nej (A) splátky na dobu najviac päť rokov, (B) splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo (C) odklad plnenia na dobu najviac troch rokov“.

Uvedené ustanovenie okrem iného zavádza podobne ako pri zákone o príspevku aj možnosť uzatvorenia dohôd o splátkach a dohôd o odklade plnenia na dlhšiu dobu ako doteraz (3 roky pre dohodu o splátkach predĺžené na 5 rokov a 1 rok pre dohodu o odklade plnenia predĺžený na 3 roky). Zároveň sa zavádza možnosť kombinácie odkladu a splátok, tzn. odklad na dva roky a následne trojročné splácanie. Ustanovenie § 46ah ods. 2 zákona o pomoci a podpore umožňuje tiež predĺženie dohôd uzatvorených pred mimoriadnou situáciou spojenou s COVID-19. Podmienkami predĺženia je písomná žiadosť zo strany prijímateľa v listinnej alebo elektronickej podobe, v ktorej zároveň prijímateľ uvedie dobu, o ktorú chce existujúcu dohodu predĺžiť v rámci maximálnej doby podľa ustanovenia § 46ah ods. 2 zákona o pomoci a podpore.

Nové ustanovenie § 46ai zákona o pomoci a podpore znie: „Zmluvu podľa § 15 zákona o pomoci a podpore možno v čase krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Zmluva sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 alebo § 9 zákona o pomoci a podpore. Zmena zmluvy je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa na elektronickú adresu prijímateľa podľa obsahu projektového spisu alebo odoslaním prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 31 zákona o pomoci a podpore.“

„Ak prijímateľ so zmenou zmluvy podľa § 46ai ods. 1 zákona o pomoci a podpore nesúhlasí, môže do 10 dní od doručenia oznámenia podľa § 46ai ods. 1 zákona o pomoci a podpore, najneskôr do jedného mesiaca od odoslania oznámenia podľa § 46ai ods. 1 zákona o pomoci a podpore, od zmluvy odstúpiť.“ (§ 46ai ods. 2 zákona o pomoci a podpore)

„Zmena zmluvy vykonaná spôsobom a v rozsahu podľa § 46ai ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu pre každú zmluvu dňom zverejnenia zmeny zmluvy orgánmi podľa § 46ai ods. 1 zákona o pomoci a podpore.“ (§ 46ai ods. 3 zákona o pomoci a podpore)

Na záver prináša novela aj nové ustanovenie § 46aj zákona o pomoci a podpore, v zmysle ktorého:„Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení“.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda 21. mája 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....