Iné

Zmeny v súdnictve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2011

Súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení avizovala vykonanie viacerých legislatívnych zmien v súdnictve týkajúcich sa predovšetkým nestrannosti súdnictva, otvorenosti a verejnej kontroly, zlepšenia efektivity a posilnenia dôvery v justíciu. Súčasťou avizovaných zmien je aj novela zákona o sudcoch a prísediacich. Zmeny sa budú týkať najmä väčšej otvorenosti súdnictva verejnej kontrole, posilnenia nezávislosti súdnictva či inštitútu justičného čakateľa.

Dňa 1. mája 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 33/2011 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich (ďalej len „zákon o sudcoch“). Novela sa dotkne viacerých inštitútov, napr. pridelenia sudcu, preloženia sudcu, stáže sudcu, dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, obsadzovania voľného miesta sudcu, výberového konania, justičných čakateľov, zloženia disciplinárnych senátov, disciplinárnych previnení a pod. Zmeny by podľa dôvodovej správy k návrhu novely mali viesť k postupnej konsolidácii justičného systému na Slovensku.

Jednou z oblastí, ktorej sa novela dotkne, sú výberové konania na voľné miesto sudcu. Podľa nového znenia ust. § 28 sa voľné miesto sudcu bude obsadzovať len na základe výberového konania s výnimkou obsadenia voľného miesta preložením sudcu. Zruší sa tým možnosť obsadzovania voľných miest sudcov justičnými čakateľmi bez výberového konania. Proces výberového konania bude verejný. Vyhlásenie výberového konania bude musieť byť zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstva“), v periodickej tlači alebo iných masovokomunikačných prostriedkoch najmenej 60 dní pred jeho konaním. Predseda súdu bude povinný na webovom sídle ministerstva zabezpečiť zverejnenie miesta, termínu výberového konania a zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním. Povinne na internete budú zverejňované tiež žiadosti uchádzačov o voľné miesto sudcu, vrátane ich životopisov, motivačných listov a vyhlásenia o príbuzenských vzťahoch, a to 30 dní pred výberovým konaním. Do 20 dní od zverejnenia bude môcť ktokoľvek vzniesť voči kandidátom odôvodnené výhrady, výberová komisia bude mať oprávnenie vyžadovať vyjadrenie od kandidáta, na ktorého sa výhrada bude vzťahovať. Výberové konanie bude verejné, okrem hlasovania výberovej komisie. Povinne zverejňovaná bude zápisnica o priebehu výberového konania. Zápisnica bude zverejňovaná na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od ukončenia výberového konania.

Mení sa aj zostavovanie výberových komisií pri výbere sudcov. Komisia bude mať aj po novom päť členov. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy však bude vo výberovej komisii obsiahnutý vyšší počet nesudcov. Novela preferuje najmä osoby pôsobiace v oblasti vysokého školstva, neziskového sektora alebo osoby vykonávajúce právnické povolanie. Členov výberovej komisie bude vymenovávať predseda súdu, a to jedného člena z dvoch kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, jedného člena z dvoch kandidátov navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky a dvoch členov zo štyroch kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Jedného člena výberovej komisie na žiadosť predsedu súdu zvolí sudcovská rada súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje.

S výberovým konaním úzko súvisí aj zánik inštitútu justičných čakateľov. Podľa doplneného ust. § 151u justičný čakateľ, ktorý bude k 30. aprílu 2011 vykonávať štátnu službu, sa od 1. mája 2011 stane vyšším súdnym úradníkom príslušného súdu. Ak justičný čakateľ požiada najneskôr do dňa 15. mája 2011 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, uvedený pomer sa skončí k 31. máju 2011, pričom justičný čakateľ bude mať nárok na odstupné. Podotýkame, že uvedené lehoty nie sú v takomto znení upravené v predmetnej novele. Pred nadobudnutím účinnosti novely bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená ďalšia novela zákona o sudcoch, obsahom ktorej je práve úprava lehôt v uvádzanom znení.

Po novom bude upravené aj prideľovanie a preloženie sudcu. Sudcu bude možné podľa nového znenia ust. § 11 prideliť na určitý súd len na základe výberového konania. Podmienkou pridelenia sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky bude výkon právnickej praxe najmenej 15 rokov, na krajský súd a špecializovaný súd najmenej 10 rokov. Novela súčasne vypustila vekový cenzus ako podmienku pridelenia na uvedené súdy. Po novom bude upravené aj dočasné pridelenie sudcov. Sudca bude môcť byť dočasne pridelený len na súd toho istého stupňa a len na voľné miesto sudcu. Predmetným ustanovením by sa malo zamedziť obchádzaniu kariérneho postupu sudcov. Sudca súčasne nebude mať právo byť volený do orgánov samosprávy súdu, na ktorý je dočasne pridelený.

Zmeny sa dotknú aj stáže sudcov. V zmysle nového znenia ust. § 13 bude sudca vykonávať stáž (1) v inštitúciách, ktoré zabezpečujú vzdelávanie sudcov a študentov práva, výskum a vývoj právnej vedy, a to najviac 1 rok, (2) ako súdny poradca na Ústavnom súde najviac 1 rok, (3) v orgánoch štátnej správy súdov za účelom prípravy na výkon riadiacej a organizačnej činnosti na súde, v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky alebo ako člen pracovnej skupiny zriadenej na riešenie vymedzených problémov súdnictva najviac 3 mesiace, alebo (4) vo vzdelávacích inštitúciách počas vzdelávania. Stáž sudcu bude môcť trvať najviac 1 rok v období 5 rokov.

V súčasnosti predsedov grémií a kolégií menuje predseda príslušného súdu po prerokovaní so sudcami príslušného grémia alebo kolégia. Po novom budú predsedovia grémií a kolégií volení, a to tajným hlasovaním sudcov grémia alebo kolégia spomedzi predsedov senátov príslušného grémia alebo kolégia. Ich funkčné obdobie bude 3 roky. O odvolaní predsedu grémia alebo kolégia sa bude taktiež rozhodovať tajným hlasovaním sudcov.

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy bude o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhodovať disciplinárny senát. Súčasná právna úprava rozhodovanie v uvedenej veci prisudzuje ministrovi spravodlivosti SR alebo Súdnej rade SR. Podľa nového znenia ust. § 22 ods. 2 a 3 bude o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhodovať disciplinárny súd na návrh ministra spravodlivosti SR, ak je sudca trestne stíhaný pre úmyselný trestný čin, alebo na návrh toho, kto podal návrh na začatie disciplinárneho konania, za ktoré môže byť odvolaný z funkcie sudcu, napr. na návrh verejného ochrancu práv, Súdnej rady SR a pod. V druhom stupni bude rozhodovať odvolací disciplinárny senát. Disciplinárny senát bude musieť o návrhu rozhodnúť do 10 dní od jeho doručenia, o odvolaní bude musieť rozhodnúť do 10 dní odvolací disciplinárny senát. Ďalšou zmenou je zrušenie lehôt, po uplynutí ktorých ex lege zaniká dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Dočasné pozastavenie teda nebude môcť zaniknúť zo zákona. Uvedenou úpravou by sa malo predísť prípadom, keď napríklad po uplynutí 3 rokov pri trestnom stíhaní sudcu sa sudca vracia späť do súdnictva, napriek skutočnosti, že vo veci, v ktorej bol trestne stíhaný, ešte nebolo právoplatne rozhodnuté.

Zmenami v ust. § 24 zákona o sudcoch bude upravená možnosť uchádzania sa o funkciu predsedu alebo podpredsedu súdu po prerušení výkonu funkcie sudcu. Ak bude sudcovi prerušený výkon funkcie sudcu z dôvodu výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády Slovenskej republiky, predsedu alebo vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka alebo vedúceho služobného úradu, bude sa môcť uchádzať o funkciu predsedu alebo podpredsedu súdu až po uplynutí 5 rokov od skončenia prerušenia výkonu funkcie sudcu. Po skončení prerušenia z iných dôvodov, ako je vykonávanie uvedených funkcií, sa bude môcť sudca vrátiť na svoju pôvodnú funkciu na súde.

Novela ruší príplatok za vedenie justičného čakateľa, čo súvisí so zrušením uvedeného inštitútu a tiež ruší odmeny sudcov. Dôvodom zrušenia odmien sudcov bolo vylúčenie možnosti ovplyvňovania sudcov prostredníctvom ich hmotnej zainteresovanosti. Po novom už nebude o tzv. práci na doma rozhodovať predseda súdu, ale Súdna rada SR. Sudcom sa novelou umožní vzdelávať sa aj mimo Justičnej akadémie, a to v tuzemských a zahraničných vzdelávacích inštitúciách a na odborných študijných pobytoch v tuzemských a v zahraničných súdnych inštitúciách. Študijné pobyty v súdnych inštitúciách budú môcť trvať najviac 1 rok. So vzdelávaním súvisí aj novela zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii.

Majetkové priznania sudcov budú po novom podrobnejšie. Pribudnú v nich okrem iného aj údaje o príjmoch dosiahnutých v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie sudcu a z výkonu iných činností. Precíznejšie je upravená aj lehota na zverejňovanie údajov v majetkových priznaniach na internete, a to najneskôr do 30. júna príslušného roka.

Dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie sudcu na súde vyššieho stupňa uskutočnené podľa predpisov účinných do dňa 1. mája 2011 sa skončí ku dňu 1. máju 2011. Predsedovia grémií a predsedovia kolégií ustanovení do funkcie pred 1. májom 2011 zostávajú v tejto funkcii aj po 1. máji 2011; ich funkcia zanikne dňa 1. novembra 2011, ak k jej zániku nedôjde skôr. Prví kandidáti na členov výberových komisií podľa novelizovaného ust. § 29 budú zvolení alebo vymenovaní najneskôr do dňa 31. júla 2011; ak nebudú zvolení najneskôr do dňa 31. júla 2011, vymenuje ich minister spravodlivosti SR. V disciplinárnom konaní začatom na návrh Súdnej rady SR, ktoré nie je právoplatne skončené k 30. aprílu 2011, sa stáva účastníkom konania namiesto Súdnej rady SR odo dňa 1. mája 2011 minister spravodlivosti SR. Ak o návrhu na zrušenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu vydaného pred 1. májom 2011 nebolo rozhodnuté do dňa 30. apríla 2011, rozhodne o ňom disciplinárny súd, ktorý rozhodne aj o návrhu na zrušenie, ak bol návrh na zrušenie podaný po 30. apríli 2011; o návrhoch rozhodne do dňa 31. mája 2011.

Článkom II novely sa rozširuje kvalifikovaná skutková podstata trestného činu zasahovania do nezávislosti súdu (§ 342 ods. 2 Trestného zákona) o špeciálny subjekt, ktorým je osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov. Bude to znamenať, že ak sa trestného činu podľa ust. § 342 Trestného zákona dopustí funkcionár súdu, ktorým môže byť predseda súdu, podpredseda súdu alebo sudca poverený riadením súdu, bude jeho konanie posudzované prísnejšie.

Článkom IV novely sa v zákone č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry rušia ustanovenia týkajúce sa odmien prokurátorov. Dôvody zrušenia odmien prokurátorov sú obdobné ako dôvody zrušenia odmien sudcov.

Zmeny sa dotknú aj zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch. Najdôležitejšími zmenami sú najmä úprava preloženia sudcu do iného kolégia, zmeny rozvrhu práce, zmena funkčného obdobia predsedov a podpredsedov súdov z 5 na 3 roky a zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí. Podľa novej právnej úpravy, ak člen senátu súdu bude zastávať v hlasovaní odlišné stanovisko, bude mať právo na pripojenie odlišného stanoviska k rozhodnutiu. V každom rozhodnutí senátu tiež bude musieť byť uvedený výsledok hlasovania, a to uvedením pomeru hlasov. Preloženie sudcu do iného kolégia alebo pridelenie na inú agendu bude po novom možné len s jeho súhlasom, bez jeho súhlasu to bude možné len po predchádzajúcom prerokovaní sudcovskej rady v prípade zmeny rozvrhu práce v dôsledku nerovnomerného zaťaženia sudcov alebo zabezpečenia riadneho chodu súdu. Sudcovi zároveň bude musieť byť poskytnutý čas na prípravu na novú agendu v trvaní najmenej 2 mesiacov. Zmenami v rozvrhu práce sa nebude môcť meniť personálne obsadenie senátu, čo by malo zamedziť účelovému prekladaniu sudcov medzi senátmi. Ďalšou podstatnou zmenou je povinnosť zverejňovania súdnych rozhodnutí na internete odo dňa 1. januára 2012. Súdy budú povinné zverejňovať právoplatné meritórne rozhodnutia, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo odo dňa vyhotovenia rozhodnutia. Spolu s uvedenými rozhodnutiami sa budú povinne zverejňovať aj rozhodnutia, ktoré boli vydané v priebehu súdneho konania a ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa, rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa a opravné uznesenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky bude povinný zverejňovať tiež právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Súdy budú tiež povinné na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sprístupniť súdne rozhodnutia vrátane procesných rozhodnutí. Uvedenú povinnosť budú mať súdy odo dňa 1. januára 2012.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....