Služby

Zmeny v zákone o advokácii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2012

Podstatné zmeny sa dotkli výkonu advokátskej profesie, ako aj prípravy na jej výkon. Predĺženie koncipientskej praxe alebo obmedzenie počtu koncipientov pre advokátov má vytvoriť predpoklady pre zefektívnenie poskytovania právnych služieb advokátmi.

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 335/2012 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Novela nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2013.

Predpoklady výkonu advokácie sú upravené v ust. § 2 a nasl. zákona o advokácii. Jedným z predpokladov je i absolvovaná povinná prax. Doteraz advokátski koncipienti vykonávali minimálne trojročnú povinnú prax. Od januára 2013 sa im predlžuje na päťročnú, pričom priebeh praxe budú musieť preukazovať denným výkazom praxe. Advokátskym koncipientom zapísaným do zoznamu koncipientov do 31. decembra 2012 zostáva zachovaná 3-ročná prax.

Advokátom vzniká povinnosť viesť denný výkaz praxe koncipienta, v ktorom každý pracovný deň budú vykonávať záznamy o úkonoch, ktorými advokátskeho koncipienta poverili. Denný výkaz praxe koncipientovi vydá komora pri prvom zápise do zoznamu advokátskych koncipientov. Advokátsky koncipient bude povinný vrátiť komore denný výkaz praxe spolu s preukazom advokátskeho koncipienta.

Súčasne dochádza k obmedzeniu počtu advokátskych koncipientov na jedného advokáta – školiteľa. Pokiaľ takýto školiteľ bude mať viac ako troch koncipientov do 31. decembra 2012, o návrh zápisu nového koncipienta bude môcť požiadať len v prípade, ak počet jeho advokátskych koncipientov, voči ktorým je v postavení školiteľa, bude menší ako tri.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele, aplikačná prax preukázala, že pri zápise do zoznamu advokátov dochádza k nejednoznačnému výkladu pojmov „pracovný pomer“ a „obdobný pracovný vzťah“ s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania. Za účelom eliminácie tohto problému bolo zavedené nové rozhodovacie právo pre komoru a precizovaná právna úprava ust. § 3 ods. 1 písm. i) zákona o advokácii. Komora tak zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, kto nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania. O rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania bude rozhodovať komora.

V súčasnom texte zákona o advokácii nie je jednoznačne zadefinované, že o nezapísaní do zoznamu advokátov sa vydáva rozhodnutie, ktoré je preskúmateľné súdom. Z uvedeného dôvodu došlo k úprave ust. § 11. Podľa neho proti rozhodnutiu komory o nezapísaní do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov, alebo o pozastavení výkonu advokácie nie je prípustný opravný prostriedok. Predmetné rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné jeho doručením. Rozhodnutie je však preskúmateľné súdom v zmysle Správneho súdnictva podľa Občianskeho súdneho poriadku. V prípade, ak by následne súd rozhodnutie komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu zrušil, komora ho do zoznamu zapíše ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd zruší rozhodnutie komory o pozastavení výkonu advokácie, advokát bude oprávnený advokáciu vykonávať odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Táto spoločnosť však po novom nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len advokáti a musí byť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, minimálne s limitom poistného plnenia 1.500.000 Eur za každého spoločníka. Spoločníkom uvedenej spoločnosti s ručením obmedzeným tak môže byť po novom iba advokát.

Pri poskytovaní právnych služieb bol i v minulosti advokát povinný používať profesijné označenie advokát alebo advokátka. Právnické osoby, ktoré pôsobili ako advokátske kancelárie dané označenie používať nemuseli. Od januára 2013 budú musieť aj oni používať označenie advokátska kancelária priamo v názve. Ak advokát bude poskytovať právne služby prostredníctvom združenia alebo obchodnej spoločnosti zapísanej v zozname komory, bude teda povinný používať profesijné označenie advokátska kancelária, ku ktorému pripojí aj názov združenia alebo obchodné meno spoločnosti. Splnenie týchto podmienok bude preskúmavať komora.

Advokát je povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú výzvu do 30 dní komore preukázať samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie. V prípade, ak advokát vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti, Novela zaviedla, že uvedená povinnosť sa vzťahuje len na príslušnú spoločnosť. Limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nebude môcť byť nižší ako 100.000 Eur.

Advokáti sú povinní platiť riadne a včas príspevok na činnosť komory a vykonávať ďalšie platby určené predpisom komory, uznesením konferencie advokátov, prípadne predsedníctvom komory v rámci jej právomoci. Príspevok komore je podľa novej úpravy vymedzený na jednu tretinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

Nové ustanovenia § 29a až 29c upravujú prezentovanie výkonu advokátskeho povolania a reklamu. Upravujú advokátom povinnosť pri výkone svojho povolania ako i mimo neho zachovávať vážnosť a dôstojnosť advokátskeho stavu.

Uvedené ustanovenia zamedzujú získavanie klientov prostredníctvom tretích osôb na základe prísľubu alebo priamo poskytnutia nejakého plnenia za ich získanie. Rovnako advokátom zakazujú za postúpenie klienta hoci len požadovať poskytnutie provízie alebo iného plnenia.

Na rozdiel od súčasnej úpravy sa advokátom, združeniam alebo obchodným spoločnostiam založeným na výkon advokácie povolilo informovať verejnosť o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy. V reklame však môžu uvádzať len vecné objektívne informácie o odbornom zameraní advokátskej kancelárie a zložení advokátskej kancelárie.

Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu, reklama advokáta, združenia alebo obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie nesmie ani vo všeobecnej rovine advokátskej kancelárie porovnávať a nesmie byť (1) v rozpore s predpismi komory, (2) nevecná, nepravdivá či zavádzajúca, alebo (3) spôsobilá ohroziť dôstojnosť advokátskeho stavu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....