Iné

Zmeny v zákone o cestnej premávke

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2010

Novela zákona o cestnej premávke uložila účastníkovi dopravnej nehody novú povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo, ktoré bolo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Súčasne upravila aj následky nedodržania uvedenej povinnosti. Na tento účel sú poisťovne zo zákona povinné vydať predmetné tlačivo kedykoľvek na požiadanie klienta.

Dňa 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 144/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“ alebo len „zákon“).

Hlavným cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 ES o vodičských preukazoch a úprava niektorých ustanovení podľa poznatkov, ktoré od účinnosti zákona o cestnej premávke, t.j. odo dňa 1. februára 2009, priniesla prax. Ďalším zo základných cieľov novely je zavedenie osvedčenia o evidencii vo forme polykarbonátovej čipovej karty v súlade s novelizovanou smernicou Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá. Novela uvedenej smernice, t.j. smernica Komisie 2003/127/ES, zaviedla možnosť vydávania registračných dokumentov pre vozidlá aj vo forme čipovej karty.

Účastníkovi dopravnej nehody, t.j. osobe, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, novela rozšírila povinnosti upravené v ust. § 66 zákona o povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody (ďalej len „tlačivo“) podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov. Novela uvedeného zákona stanovila poisťovniam vydávanie tlačiva ako ich zákonnú povinnosť. Pokiaľ účastníci škodovej udalosti dané tlačivo napr. nevyplnia, nepodpíšu alebo nebudú mať pri sebe, škodová udalosť sa podľa ust. § 64 ods. 2 písm. a) zákona o cestnej premávke bude považovať za dopravnú nehodu a jej účastníci budú musieť dodržať všetky súvisiace povinnosti upravené v § 66 ods. 2 zákona, napr. hlásiť dopravnú nehodu policajtovi, zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta a pod.

Medzi oprávnenia policajta podľa zákona o cestnej premávke patrí aj oprávnenie kontrolovať dodržiavanie povinností vodiča motorového vozidla. Podľa novej právnej úpravy bolo uvedené oprávnenie rozšírené na možnosť kontrolovať všetkých účastníkov cestnej premávky, ako aj iných osôb, ktoré majú povinnosti podľa zákona o cestnej premávke.

Rozsah a členenie motorových vozidiel, upravené v novom znení § 75 zákona, vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES. Oproti pôvodnej úprave sa napr. vypustilo rozdeľovanie motorových vozidiel na skupiny a podskupiny, pribudla nová skupina A2 a do skupiny B sa zaradila aj jazdná súprava do 4 250 kg. Do skupiny vozidiel A2 v zmysle novej úpravy patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybaveným motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

Vodičské oprávnenie aj naďalej korešponduje so skupinami motorových vozidiel. V niektorých prípadoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES novela podmieňuje získanie žiadaného vodičského oprávnenia na určitú skupinu, len pokiaľ už je žiadateľ držiteľom inej vodičskej skupiny. Napr. žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE alebo skupiny C1 uvedené oprávnenie získa, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Získanie oprávnenia na vedenie motorového vozidla skupiny D podľa novej právnej úpravy už neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorového vozidla inej skupiny než skupiny D, D1 a T. Zmeny v ust. § 74 – 76 vrátane sú účinné až odo dňa 19. januára 2013. Vodičské oprávnenia udelené do uvedeného dátumu zostávajú v platnosti podľa pôvodnej právnej úpravy, t.j. vodičské oprávnenie skupiny D udelené do dňa 19. januára 2013 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D, D1, C, C1, B, B1, AM a T.

Novela upravila aj minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia. Rozdiel oproti predošlej úprave spočíva v posunutí hranice na udelenie vodičského oprávnenia skupín A, D a DE z 21 na 24 rokov. Súčasne boli ustanovené pravidlá pre postupný prístup k vodičskému oprávneniu skupiny A. Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny A1 môže získať oprávnenie skupiny A2 po dvoch rokoch a zároveň len po absolvovaní osobitného výcviku alebo vykonaní osobitnej skúšky. Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel, vodičských oprávnení a určenie veku na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel zákon bližšie upravuje v ust. § 75 – 78.

Na udelenie vodičského oprávnenia sa vyžaduje tak zdravotná ako i psychická spôsobilosť. V oblasti úpravy psychickej spôsobilosti nastalo niekoľko zmien. Predovšetkým sa spresnili podmienky posudzovania psychickej spôsobilosti. Podľa nového znenia § 88 ods. 4 zákona o cestnej premávke môže byť na základe psychického stavu psychická spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu alebo inými obmedzeniami podľa záverov psychologického vyšetrenia.

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa preskúšaniu z predpisov o cestnej premávke bude musieť podrobiť len ten, komu bol uložený trest alebo sankcia zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel. Pokiaľ trest alebo sankcia budú trvať viac ako dva roky, držiteľ vodičského preukazu sa bude musieť podrobiť aj preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti. Do úspešného splnenia uvedenej povinnosti sa držiteľovi vodičského preukazu jeho vodičský preukaz nevráti.

Legislatívna úprava zavedenia dvoch častí osvedčenia o evidencii bola po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vykonaná primárnou novelizáciou zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevádzky vozidiel“). Novela nanovo upravila doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo na cestnej komunikácii, ktorými sú (1) osvedčenie o evidencii časť I, (2) osvedčenie o evidencii časť II a (3) technické osvedčenie vozidla. Súčasná papierová forma osvedčenia ostáva zachovaná ako časť II; časť I je v zmysle smernice Komisie 2003/127/ES vo forme polykarbonátovej čipovej karty. Uvedenú časť I môže vydávať len orgán Policajného zboru s platnosťou na 10 rokov. Osvedčenie časť II môže vydávať štátny dopravný úrad, obvodný úrad dopravy, výrobca alebo zástupca výrobcu ako aj orgán Policajného zboru za ustanovených podmienok.

Vyššie uvedené doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo na cestnej komunikácii sa nesmú uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje. Vodič vozidla, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe osvedčenie časť I. Z uvedenej povinnosti platí výnimka na prechodné obdobie v dĺžke 30 dní od vydania osvedčenia časť II. V uvedenom období do vydania osvedčenia časť I je vodič povinný pri vedení vozidla mať pri sebe osvedčenie časť II. Po uplynutí prechodného obdobia však vodič uvedené osvedčenie časť II pri sebe pri vedení vozidla mať nesmie, nakoľko toto sa bude považovať za neplatné. Po uplynutí prechodného obdobia sa predmetná povinnosť vzťahuje už len na osvedčenie časť I.

Vodič vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, je povinný mať pri vedení vozidla vždy pri sebe technické osvedčenie vozidla.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....