Služby

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na rozsiahlej novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Niektoré zo zmien, ktoré sa dotkli opatrení na trhu práce realizovaných formou rôznych príspevkov, Vám priblížime v celom článku.

Na základe Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2012 bol Národnej rade SR predložený návrh novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Dňa 20. marca 2013 Národná rada SR návrh novely zákona o službách zamestnanosti schválila. Novela nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2013.

Novela upravuje aktívnu politiku trhu práce. Zmeny sa dotkli obligatórnych a právne nárokovateľných opatrení na trhu práce, ktoré boli nahradené fakultatívnymi, právne nenárokovateľnými opatreniami na trhu práce, čo si vynútilo aj okamžitú potrebu zavedenia nového mechanizmu schvaľovania nástrojov podpory a pomoci účastníkom na trhu práce vrátane nových pravidiel rozpočtovania, spravovania a prerozdeľovania finančných prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce.

Nahradenie obligatórnosti poskytovania príspevkov fakultatívnosťou bolo realizované pri nasledujúcich príspevkoch, a to (1) príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, (2) príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, (3) príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, (4) príspevku na vykonávanie absolventskej praxe, (5) príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, (6) príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní a (7) príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytoval na základe písomnej žiadosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol najmenej 3 mesiace vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a následne začal vykonávať samostatne zárobkovú činnosť nepretržite najmenej dva roky. Podľa novej právnej úpravy už úrad poskytuje predmetný príspevok len fakultatívne na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatne zárobkovej činnosti. Po poskytnutí príspevku sa predĺžila i lehota, v ktorej musí uchádzač samostatne zárobkovú činnosť prevádzkovať, a to z dvoch na tri roky.

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ust. § 50 zákona o službách zamestnanosti bol poskytovaný obligatórne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijal do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol najmenej tri mesiace v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Uvedený príspevok bol poskytovaný vo výške (1) mesačne najviac 20% z celkovej ceny práce v Bratislavskom kraji alebo (2) mesačne najviac 30% z celkovej ceny práce v ostatných krajoch.

Poskytovanie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie už nebude povinnosťou, ale len možnosťou úradu na základe písomnej žiadosti poskytnúť príspevok, a to za podmienky, že na vytvorené pracovné miesto bude do pracovného pomeru prijatý znevýhodnený uchádzač, ktorý je (1) vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a (2) pracovný pomer bude dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

V Bratislavskom kraji došlo k zvýšeniu príspevku z 20% na 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca. V ostatných krajoch došlo pri určovaní výšky príspevku k rozdeleniu okresov podľa priemernej miery evidovanej nezamestnanosti. Výška predmetného príspevku v ostatných krajoch tak predstavuje (1) 30 % z celkovej ceny práce v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer, (2) 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer.

Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa nového znenia ust. § 50j zákona o službách zamestnanosti môže úrad poskytnúť na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie za podmienky, že pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok je možné poskytnúť zamestnávateľovi, ktorým je (1) obec alebo samosprávny kraj, (2) právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj. Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti.

Zriadený bol nový príspevok na podporu udržania pracovných miest. Predmetný príspevok môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného pracovného času. Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancov.

Nová definícia absolventskej praxe ju vymedzuje ako možnosť získať odborné zručností a praktické skúsenosti u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov. Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima stanoveného pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Zmeny sa dotkli aj príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní a príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti či príspevku na dochádzku za prácou. Pri posledne uvedenom obligatórnosť zostáva zachovaná.

Novela zákona o službách zamestnanosti je pomerne rozsiahla a upravila viaceré inštitúty. Okrem uvedených zmien bola napríklad nanovo definovaná samostatne zárobkovo činná osoba, uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie a znevýhodnený uchádzač o zamestnanie a iné pojmy, ktorých zmenu si vyžiadala súčasná prax.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....