Iné

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2009

S účinnosťou odo dňa 15. januára 2010 bol opäť novelizovaný zákon o službách zamestnanosti. Novela prináša modifikáciu okruhu cudzincov, ktorí nepotrebujú povolenie na zamestnanie. Podrobnosti o zmenách zakotvených touto novelou Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkujeme v prepojení na predchádzajúce novelizácie zákona o službách zamestnanosti, na ktoré Vašu pozornosť upriamilo novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Zoznámime Vás aj so základnými tézami ďalšej novelizácie zákona o službách zamestnanosti pripravovanej v tomto období, ktorej účinnosť sa predpokladá už odo dňa 1. marca 2010.

Dňa 15. januára 2010 nadobudne účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“ alebo len „zákon“). Novela bola vykonaná článkom IV zákona č. 594/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predmetnú časť citovaného zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona o službách zamestnanosti“ alebo len „novela“).

Doplnené znenie § 21 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti po novom určuje, že rovnaké právne postavenie ako občan SR pri poskytovaní služieb zamestnanosti má aj cudzinec, ktorý je účastníkom právnych vzťahov vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti , ak mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto osobitným predpisom je ustanovenie § 20 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení už spomínaného zákona č. 594/2009 Z. z. (ďalej v texte len „zákon o pobyte cudzincov“).

Spomínaný § 20 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov taxatívne vymedzuje, kedy sa u cudzincov nevyžaduje povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania a na jeho základe sa u cudzincov po novom povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania nevyžaduje do 90 dní od vstupu na územie SR v prípade, ak (1) ide o cudzinca, ktorý pracuje pre významného zahraničného investora v SR, (2) ide o cudzinca, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie SR v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, (3) ide o cudzinca, ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území SR vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom, alebo (4) ide o cudzinca, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia SR a ktorý ho vyslal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území SR.

Zmenami v § 22 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti novela zúžila okruh cudzincov, u ktorých sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie.

Ustanovenie § 22 ods. 7 písmeno o) zákona o službách zamestnanosti po novom ustanovuje, že povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca, ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu (teda podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci v znení neskorších predpisov) vykonávaním činností na území SR.

Ustanovenie § 22 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti bolo ďalej novelou rozšírené o nové písmená p) a r), na základe ktorých platí, že povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca, ktorý pre (1) obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu (teda podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci v znení neskorších predpisov) na území SR zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž na základe obchodnej zmluvy, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, (2) taktiež sa nevyžaduje u cudzinca, ktorý je členom štatutárneho orgánu družstva, ktoré má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území SR.

Doterajšie písmená p) a r) ustanovenia § 22 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti sa po novele označujú ako písmená s) a t).


PREDCHÁDZAJÚCE NOVELY

S ambíciou zmierniť dopady finančnej a hospodárskej krízy na zamestnanosť bol zákon o službách zamestnanosti v ostatnom období niekoľkokrát novelizovaný. Predchádzajúcim novelizáciám zákona o službách zamestnanosti sa súhrnne venovalo novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.


PRIPRAVOVANÁ NOVELA

Pre úplnosť si Vám na tomto mieste dovoľujeme dať do pozornosti, že v tomto období už prebieha legislatívny proces týkajúci sa ďalšej novelizácie zákona o službách zamestnanosti, na základe ktorej by mal byť zákon o službách zamestnanosti novelizovaný s účinnosťou už odo dňa 1. marca 2010. Vládny návrh zákona, ktorý by mal okrem iných zákonov opäť novelizovať zákon o službách zamestnanosti (ďalej v texte len „návrh novely“), bol do Národnej rady SR doručený dňa 14. decembra 2009 a v súlade s uznesením vlády SR č. 900/2009 zo dňa 9. decembra 2009 by mal byť v Národnej rade SR prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní obdobne ako všetky predchádzajúce minuloročné novelizácie zákona o službách zamestnanosti.

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti je súčasťou iniciatív zameraných na riešenie dopadov globálnej ekonomickej a finančnej krízy. Návrh novely bol v súlade s bodmi B.15 až B.19 uznesenia vlády SR č. 777 zo dňa 9. novembra 2009 predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako reakcia na „Analýzu súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti“.

Predložený návrh novely by mal (1) v rámci opatrení zamedzujúcich nelegálnej práci upraviť podmienky, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, (2) na prechodné obdobie do dňa 31. decembra 2011 zaviesť nový príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, poskytovaný najdlhšie počas 9 mesiacov, účelom ktorého by bola podpora vstupu a opätovného vstupu vybraných skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce a podpora rastu regionálnej a miestnej zamestnanosti, (3) v záujme zamedzenia nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu rozšíriť pôsobnosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na účely zrušenia živnostenského oprávnenia o oznamovanie opakovaného porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania príslušným orgánom, (4) Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ustanoviť povinnosť ukladať pokuty za porušenie povinností podľa zákona o službách zamestnanosti ako aj za nelegálne zamestnávanie, (5) v súvislosti s pokutami ustanoviť dolnú hranicu pokuty na sumu 2 000 eur (60 252 Sk) a súčasne zvýšiť hornú hranicu pokuty za nelegálne zamestnávanie z doterajších 33 193,91 eur (1 000 000 Sk) na sumu 200 000 eur (6 025 200 Sk), (6) na podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, umožniť za účelom zvýšenia ich pripravenosti na opätovný vstup na trh práce na prechodné obdobie do dňa 31. decembra 2010 opätovné opakované vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona o službách zamestnanosti.

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti predpokladá aj vykonanie sprievodných novelizácií ďalších zákonov, a to (1) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, (2) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“) a (3) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o inšpekcii práce“), prostredníctvom ktorých by mali byť rozšírené opatrenia na potieranie nelegálneho zamestnávania.

V zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa v rámci návrhu novely zákona o službách zamestnanosti predpokladá zakotvenie osobitne závažného porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní na účely zrušenia živnostenského oprávnenia, ktorým by malo byť opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

V zákone o inšpekcii práce by mala byť po novom ustanovená oznamovacia povinnosť inšpektorátu práce, ktorá by spolu so zakotvením opakovaného porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania ako osobitne závažného porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní mala umožniť využívať inštitút obligatórneho zrušenia živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Okrem toho by v zákone o inšpekcii práce mali byť vykonané aj ďalšie zmeny, napríklad úpravy týkajúce sa zvýšenia pokút za porušovanie povinností podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce u zamestnávateľov či vedúcich zamestnancov.

Legislatívny proces týkajúci sa návrhu novely zákona o službách zamestnanosti budeme za Vás podrobne sledovať a obdobne ako predchádzajúce právne úpravy týkajúce sa zmien zákona o službách zamestnanosti, aj s touto pripravovanou právnou úpravou Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne oboznámime.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....