Iné

Zmeny v zákone o súdnej rade

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2011

Novela zákona o súdnej rade zmenou charakteru zasadnutí súdnej rady z neverejných na verejné predpokladá posilnenie občianskej kontroly nad samotnou činnosťou súdnej rady. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Po prvýkrát sa verejné zasadnutie uskutočnilo dňa 8. marca 2011 v Snine.

Dňa 8. decembra 2010 prijala Národná rada SR zákon č. 495/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej rade“). Novela nadobudla účinnosť jej vyhlásením v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2010.

Základným cieľom prijatej novely je vytvoriť zákonné predpoklady pre zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti Súdnej rady Slovenskej republiky ako štátneho orgánu, ktorého účelom je ochrana nezávislosti súdnej moci v rámci bŕzd a protiváh pri deľbe moci v právnom štáte.

Z každého zasadnutia súdnej rady sa podľa novej úpravy vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí byť okrem účasti, programu zasadnutia súdnej rady a obsahu prijatých uznesení zrejmý aj obsah, priebeh rokovania a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu zasadnutia súdnej rady. Predseda súdnej rady zabezpečuje zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na webovom sídle súdnej rady. Zverejňovať sa bude aj termín zasadnutia súdnej rady, a to najneskôr do 24 hodín od jeho zvolania. Zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa uverejnia zároveň s prijatými uzneseniami súdnej rady.

Do účinnosti novely bolo zasadnutie súdnej rady neverejné, pokiaľ zákon neustanovil inak alebo súdna rada nerozhodla inak. V súčasnosti podľa novelizovaného ust. § 7 zákona je zasadnutie súdnej rady verejné vždy a predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady.

Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, prokurátora, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby.

V pôvodnom návrhu novely zákona o súdnej rade sa za účelom zvýšenia transparentnosti výkonu verejnej moci zo strany súdnej rady navrhovalo rozšírenie zákonnej úpravy nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady s funkciou predsedu súdu a podpredsedu súdu. Uvedená podmienka sa nemala vzťahovať na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý je z titulu svojej funkcie súčasne aj predsedom súdnej rady. Účasť predsedov a podpredsedov súdov v súdnej rade, ktorí sa podieľajú z titulu svojej funkcie na správe súdov a sú odvolateľní ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, a teda výkonnou mocou zo svojich funkcií predsedov a podpredsedov súdov, podľa dôvodovej správy k návrhu novely vyvoláva dôvodné pochybnosti o zamedzení nežiaduceho vplyvu výkonnej moci do rozhodovania súdnej rady.

Novela bola prezidentom SR vrátená Národnej rade SR na opätovné prerokovanie. Jedným zo sporných bodov, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí prezidenta k predmetnej novele, je práve zavedenie nových podmienok nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady. Vzhľadom na uvedené rozhodnutie Národná rada SR v opätovnom prerokovaní rozšírenie nezlučiteľnosti neschválila a naďalej zostáva v platnosti, že funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, prokurátora, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby.

Funkcia člena súdnej rady zaniká napr. uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady, odvolaním, vzdaním sa funkcie, smrťou člena a pod. Novým dôvodom zániku funkcie člena súdnej rady je účinnosťou novely aj neodstránenie dôvodu nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa ust. § 3 ods. 5 zákona o súdnej rade. Na odstránenie nezlučiteľnosti novela stanovila lehotu 30 dní od vzniku týchto dôvodov. V opačnom prípade, ako sme uviedli vyššie, zaniká funkcia člena súdnej rady, a to uplynutím predmetnej lehoty.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....