Služby

Zmeny v zdravotnej starostlivosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2015

Hlavným motívom zmien v zákonoch súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov. Podľa dôvodovej správy ide o jednoznačnejšie určenie čo sa považuje za súčasť zdravotného výkonu. Po novom sa ustanovuje, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Dňa 11. marca 2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovilo, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný vyšší územný celok.

Po novom sa ustanovujú súčasti zdravotného výkonu. V zmysle ust. § 3 a jeho nového odseku 4 je súčasťou zdravotného výkonu aj (1) objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas, (2) vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu, (3) vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti, (4) vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu a (5) potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka.

Ako uvádza dôvodová správa, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa zamedzí vyberať úhradu za to, čo je súčasťou zdravotného výkonu. Poistenec za tieto úkony nebude platiť osobitnú úhradu.

Novelizované ust. § 44 prináša niekoľko precizovaní, ktoré priniesli potreby aplikačnej praxe.

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.

Poskytovateľ ďalej nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením (ako sú napríklad plnenia na základe darovacích alebo iných zmlúv).

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, môže požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu.

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, môže požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiada.

V nadväznosti na novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa tiež menia niektoré ustanovenia v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Dopĺňajú sa povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Podľa doplneného ust. § 79 ods. 1 písm. zu), zv) a zw), poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú povinní dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Ďalšou povinnosťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je po novom v zmysle doplneného písm. zv) povinnosť umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov, to znamená povinnosť umiestniť vo vstupných priestoroch alebo priestoroch čakárne zoznam tých zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých môže požadovať od poistenca úhradu, vrátane výšky úhrady.

V neposlednom rade budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.

V súvislosti s novými povinnosťami pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa upravujú sankcie, ktoré bude orgán príslušný na vydanie povolenia oprávnený uložiť poskytovateľovi za ich porušenie. Orgán príslušný na vydanie povolenia bude oprávnený za ich porušenie uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu až do výšky 3.319 EurPo novom budú pokuty uložené samosprávnym krajom, príjmom samosprávneho kraja.

Novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti vstúpi do účinnosti dňa 1. apríla 2015. Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nadobudnú účinnosť odo dňa 1. júna 2015.

Ustanovenie § 102r určuje prechodné ustanovenia. Poskytovateľ bude povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa vyššie uvedeného ust. § 79 ods. 1 písm. zv).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....