Iné

Zmeny v zmenkových sporoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2015

Novelou viacerých civilných právnych predpisov došlo k zavedeniu zmien, cieľom ktorých je ochrana spotrebiteľa v súdnych konaniach. Zavedené zmeny majú zamedziť, aby ďalej nedochádzalo k zneužitiu niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom a zabezpečiť, aby nedochádzalo ďalej k vydávaniu rozsudkov, ktoré potvrdzujú nároky veriteľov dosahujúce príslušenstvo vo výške dosahujúcej úžeru.

Dňa 15. decembra 2015 bola schválená novela zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení (ďalej len „OSP“), novela zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového v platnom znení (ďalej len „zmenkový zákon“), aj novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení, ktorými sa zaviedli zmeny súvisiace s problematikou žalôb týkajúcich sa nárokov zo zmenky alebo šeku a exekučných konaní na podklade zmeniek a zmenkových platobných rozkazov ako exekučných titulov.

Ako uvádza dôvodová správa, doterajšia právna úprava, ako aj legislatíva EU a judikatúra Európskeho súdneho dvora upravuje povinnosť súdov z úradnej povinnosti (ex offo) prihliadať vždy na ochranu spotrebiteľa, v súdnej praxi je táto povinnosť často krát prehliadaná. Európska komisia vyslovila názor, že smernica 87/102/EHS nezakazuje používanie zmeniek v spotrebiteľských zmluvách, ale zo znenia jej článku 9 jednoznačne vyplýva, že členské štáty môžu povoliť ich používanie v spotrebiteľských zmluvách iba vtedy, ak zároveň zabezpečia vhodnú ochranu spotrebiteľa v takýchto situáciách. Vhodnou ochranou spotrebiteľa v zmysle článku 9 uvedenej smernice je preto potrebné chápať celkový právny rámec ochrany spotrebiteľa, ako vyplýva z predpisov práva Únie a judikatúry Súdneho dvora, a zahŕňa preto aj povinnosť vnútroštátnych súdov ex offo skúmať nekalosť zmluvných podmienok.

Vyššie uvedené princípy v zmenkovom zákone výslovne upravené nie sú, hoci vyplývajú z iných právnych predpisov (zákon č. 250/2007 Z.z.). V dôsledku toho mali súdy na uvedenú vec rôzne právne názory a preto aj v mnohých prípadoch dochádzalo k priznaniu nárokov zo zmeniek, ktoré v skutočnosti pochádzali zo spotrebiteľských zmlúv. V konaniach sa nijako neprihliadlo na ochranu spotrebiteľa, na zákaz neprijateľných zmluvných podmienok a dokonca boli priznávané neprimerane vysoké úroky, odkazuje dôvodová správa.

Súčasné znenie ust. § 79 upravujúce návrh na začatie konania sa za dopĺňa novými odsekmi. Podľa doplneného odseku 3 ak ide o žalobu, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, žalobca je povinný opísať aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu so žalovaným, a ak ide o žalobcu, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov, skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu jeho právnych predchodcov so žalovaným. K žalobe sa pripojí zmenka alebo šek a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva z nich. Ak zmenka alebo šek boli vystavené na zabezpečenie záväzkov z písomnej zmluvy, pripojí sa k žalobe aj táto zmluva.

V zmysle doplneného odseku 4 ak nie je dokázaný opak, platí, že nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.

Ako uvádza dôvodová správa, účelom doplnenia predmetného ustanovenia je umožniť súdu zistiť, či je potrebné uplatniť osobitnú ochranu žalovanému, ktorý je spotrebiteľom. Aj právny nástupca remitenta je povinný preukazovať skutočnosti týkajúce sa pôvodného právneho vzťahu, z ktorého zmenka vznikla, keďže podľa osobitných predpisov je súd povinný prihliadať napr. na neprijateľné zmluvné podmienky z úradnej povinnosti. Uvádzaný odsek 4 zavádza vyvrátiteľnú domnienku voči žalovanému, ktorý je fyzickou osobou. Uvedené pravidlá sa použijú aj v prípadoch uplatnenia nárokov zo šeku.

V rámci právnej úpravy týkajúcej sa prípravy pojednávania, ustanovenie § 114 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa doplnilo a v prípade, ak ide o vec týkajúcu sa uplatňovania nároku zo zmenky alebo šeku, ktorá vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, súd žalovaného poučí aj o možnosti uplatňovania námietok podľa osobitného predpisu, konkrétne námietok podľa ust. § 17 zmenkového zákona.

Prípustnosť mimoriadneho opravného prostriedku – obnovy konania, sa novelou ust. § 228 odsek 1 dopĺňa o písmenom g), podľa ktorého právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na jeho podklade sa zamietla alebo exekúcia vykonávaná na jeho podklade bolo zastavená, pretože vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na (1) neprijateľné zmluvné podmienky, (2) obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo (3) rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.

V ust. § 243b ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku sa dopĺňa druhá a tretia veta, pričom po novele podľa uvedeného ustanovenia ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní v obdobnej veci, aká už bola v počte väčšom ako päť predmetom konania pred dovolacím súdom na základe skoršieho dovolania podaného tým istým dovolateľom, môže dovolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázať už len na svoje skoršie rozhodnutia, a ak sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením týchto skorších rozhodnutí, skonštatovať to a ďalšie dôvody už neuvádzať. Ak dovolací súd vo veci podľa prvej vety dovolanie odmieta ako neprípustné alebo zamieta ako nedôvodné, môže uložiť advokátovi, ktorý dovolateľa zastupoval, pokutu do 500 Eur. Advokát má proti dovolateľovi postih, ak dovolanie podal na jeho osobitný písomný príkaz.

Doteraz uvedené zmeny sa v zmysle prechodných ustanovení aplikujú aj v prebiehajúcich súdnych konaniach. Na konania začaté predo dňom účinnosti novely sa použijú predpisy účinné odo dňa účinnosti novely. Ak bol zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz doručený do dňa účinnosti novely, súd postupuje podľa doterajších predpisov. Zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz, ktorý nebol doručený niektorému z odporcov do dňa účinnosti novely, súd vo vzťahu k tomuto odporcovi zruší a nariadi pojednávanie.

Ustanovenie o možnosti uloženia pokuty podľa § 243b ods. 7 sa použije len na dovolania podané po účinnosti tohto zákona.

Právna úprava v ust. § 17 zmenkového zákona sa dopĺňa. Jeho doterajšie znenie ostáva v nezmenenej podobe, avšak po novom, ak je žalovaným zo zmenky ten, koho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, možno majiteľovi robiť námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom vždy.

Novelou sa upresnila možnosť vznášania kauzálnych námietok upravenú doposiaľ v osobitných právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. V týchto prípadoch sú prípustné kauzálne námietky vždy.

Doterajší text § 17 aj spolu s doplnených znením sa označuje ako odsek 1 a doplnil sa odsekom 2, podľa ktorého v konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky sa z úradnej povinnosti prihliadne na skutočnosti odôvodňujúce námietky podľa odseku 1, ktoré by ten, kto je žalovaný zo zmenky mohol uplatniť, ak jeho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.

To znamená, že výslovne sa upravila povinnosť súdu z úradnej moci prihliadať na postavenie žalovaného zo zmenky ako spotrebiteľa, pokiaľ zmenka vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.

Po novom sa v súlade s osobitnými predpismi týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa sa upravila neplatnosť niektorých zmenových alebo šekových prejavov, a to prostredníctvom nového ust. § 3a v článku III zmenkového zákona. Podľa neho sú neplatné zmenkové alebo šekové prejavy urobené v rozpore so zákazom použitia zmenky na zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy podľa osobitných predpisov.

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení sa v súvislosti so zvýšením ochrany spotrebiteľa mení a dopĺňa.

Právna úprava návrhu na vykonanie exekúcie sa v súvislosti s nárokmi zo zmeniek novelizovala. Po novom, na základe doplneného odseku 4 v ust. § 39 sa v návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou ustanovila povinnosť oprávneného, aby opísal aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným. Tieto skutočnosti podľa prvej vety je povinný opísať aj oprávnený, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov. K návrhu na vykonanie exekúcie sa pripoja dôkazy, ktoré tieto skutočnosti osvedčujú.

Účelom predmetnej zmeny bolo podľa dôvodovej správy umožniť súdu zistiť, či je potrebné uplatniť osobitnú ochranu povinnému, ktorý je spotrebiteľom.

Súd je povinný preskúmavať žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcii. Po novom, podľa doplneného ustanovenia v § 44 ods. 2 súd žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne aj vtedy, ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi.

V neposlednom rade, právna úprava podmienok a dôvodov na zastavenie exekúcie sa s poukazom na zvýšenú ochranu spotrebiteľa v ust. § 57 odsek 1 dopĺňa písmenom m). Ide o nový dôvod pre zastavenie exekúcie, podľa ktorého exekúciu súd zastaví, aj v prípade ak rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo vydané v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na (1) neprijateľné zmluvné podmienky, (2) obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo (3) rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.
V zmysle prechodných ustanovení sa nová právna úprava zohľadňuje aj v prebiehajúcich exekúciách, resp. exekučných konaniach.

Novely uvedených právnych predpisov nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....