Podnikatelia

Zmierňovanie dopadov COVID-19 pre umelcov a usporiadateľov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2020

Cieľom prijatého zákona č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa, a zároveň ponúknuť vhodné (náhradné) alternatívy pre tých, ktorí sa mali podujatia zúčastniť. 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 13. mája 2020 zákon č. 129/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Novelou sa menia a dopĺňajú: (A) zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o verejných kultúrnych podujatiach“), (B) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o umeleckých fondoch“), (C) zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“), (D) zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Audiovizuálnom fonde“), (E) zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Fonde na podporu umenia a (F) zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín“).

Cieľom novely je v zmysle dôvodovej správy dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa, a zároveň ponúknuť vhodné (náhradné) alternatívy pre tých, ktorí sa mali podujatia zúčastniť. Novela má za cieľ tiež optimalizovať odvodovú povinnosť do umeleckých fondov zriadených zákonom o umeleckých fondoch na obdobie do 31. decembra 2020, resp. vzniknutú k roku 2020, a to predovšetkým pozastavením povinnosti zrážať umelcom 2%-ný príspevok do týchto umeleckých fondov. Novela umožňuje aj širší prístup k podpore pre umelcov.

Vzhľadom k širokému obsahovému rozsahu novely vyberáme najdôležitejšie zmeny, ktoré novela vo vzťahu k jednotlivým zákonom v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky prináša.

Novela dopĺňa do zákona o verejných kultúrnych podujatiach nové ustanovenia § 8a a 8b, ktoré predstavujú „Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“.

V zmysle ustanovenia § 8a ods. 1 zákona o verejných kultúrnych podujatiach: Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2020  neuskutoční, (A) nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ  uskutočnenie podujatia, (B) nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ktorý usporiadateľ nemohol plniť z dôvodu neuskutočnenia podujatia, (C) je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie podujatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak“.

Novela by mala umožniť, aby sa v čase mimoriadnej situácie, keď sa neuskutočnili podujatia či už z dôvodu zákazu prevádzky, alebo z dôvodu zákazu podujatia, ale aj po ukončení týchto zákazov z rozhodnutia usporiadateľa, pretože nemohol zabezpečiť riadne uskutočnenie podujatia v náhradnom termíne do konca roka 2020, usporiadatelia nedostali voči svojim zmluvným partnerom do omeškania.

Novela zároveň krízovú situáciu pre zmluvné vzťahy usporiadateľa so subdodávateľmi považuje za dôvod nemožnosti plnenia. Tým umožňuje usporiadateľovi odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa nedohodli zmluvné strany inak. Už uhradená odmena sa považuje za bezdôvodné obohatenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tým ale nie je dotknutý nárok na úhradu za plnenia, ktoré už boli poskytnuté.

Ďalej novela vkladá do zákona o verejných kultúrnych podujatiach okrem iného aj nové ustanovenie § 8b.

V zmysle § 8b ods. 1 zákona o verejných kultúrnych podujatiach platí: Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2020 neuskutoční, je oprávnený osobe, ktorá si na toto podujatie kúpila vstupenku (ďalej len „účastník podujatia“), (A) predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2021(B) ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej s usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2021alebo (C) vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena (A), neprijal ponuku podľa písmena (B) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia“.

Novela tak podľa dôvodovej správy rieši tiež situáciu, ktorá umožní usporiadateľom ponúknuť ich návštevníkom poukážku v hodnote zakúpeného lístka, prípadne predĺženie platnosti vstupenky, čím zabráni sekundárnym následkom na cash-flow usporiadateľa, ale tiež udrží budúcu spotrebu. Môže sa tak predísť krachovaniu usporiadateľov z dôvodu, že nemajú potrebnú rezervu na vrátenie prostriedkov za podujatia, ktoré sa zrušili.

Druhým zákonom, ktorý novela mení a dopĺňa je zákon o umeleckých fondoch.

Novela do predmetného zákona vkladá nové ustanovenia § 25a a 25b, ktoré predstavujú „Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“.

V zmysle ustanovenia § 25a ods. 1, 2 a 3 zákona o u umeleckých fondoch: „Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona o umeleckých fondoch zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 zákona o umeleckých fondoch alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zákona o umeleckých fondoch zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v období do 31. decembra 2020; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.“ (§ 25a ods. 1 zákona o umeleckých fondoch).

„Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2020 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 zákona o umeleckých fondoch uhradiť príspevky nevzťahuje v rozsahu, v ktorom tieto príspevky fondom neboli ešte uhradené.“ (§ 25a ods. 2 zákona o umeleckých fondoch)

„Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2020 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa § 25a ods. 1 zákona o umeleckých fondoch odviesť fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 zákona o umeleckých fondoch sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu, ak je odvedený fondom do 31. marca 2021.“ (§ 25a ods. 3 zákona o umeleckých fondoch)

Novela navrhuje na obdobie do konca roku 2020 pozastaviť povinnosť zrážať umelcom 2%-ný príspevok do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia). Popri pozastavení zrážok novela ráta aj so „zdobrovoľnením“ príspevkov z priameho predaja  (tzv. platby od občanov) za celý rok 2020, od čoho sa očakáva predovšetkým zvýšenie hotovosti v oblasti výtvarného umenia.

Podľa nového ustanovenia § 25b ods. 1 zákona o umeleckých fondoch: „Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu tvorivej činnosti a iných foriem podpôr, ktoré fond poskytne v období do 31. marca 2021, nesmie fond viazať na podmienku platenia príspevkov podľa tohto zákona ani na inú podmienku s podobným účinkom“.

Ďalším, zo skupiny zákonov, ktorý novela mení a dopĺňa je zákon o vysielaní a retransmisii.

Novela navrhuje obmedziť možnosť Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“) využívať uvoľnené frekvencie z okruhu frekvencií súkromných vysielateľov na prípady, keď o ne dlhodobo nie je záujem medzi ostatnými vysielateľmi, vrátane obmedzenia využívania týchto frekvencií aj časovo tak, aby sa nedostali do užívania RTVS natrvalo. Novela je reakciou na súčasnú krízovú situáciu, ktorá spôsobila, že súkromné rádia sa nielenže nemôžu štandardne uchádzať o voľné frekvencie, ale môžu navyše prísť o vysielací priestor do budúcnosti, čo ešte viac zmenší aj ich reklamný potenciál a nádej na zotavenie po ekonomických ťažkostiach spôsobených v súvislosti s ochorením COVID-19.

Okrem iných zmien sa novelou vkladá do zákona o vysielaní a retransmisii aj nové ustanovenie § 69a – „Požiadavky na vysielateľa na základe zákona na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby“.

Podľa ustanovenia § 69a ods. 1 a 2 zákona o vysielaní a retransmisii: „O požiadavkách vysielateľa na základe zákona nad rámec § 69 zákona o vysielaní a retransmisii na frekvencie na analógové terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby rozhoduje rada vo výberovom konaní, na ktoré sa primerane vzťahuje § 48 zákona o vysielaní a retransmisii.“ (§ 69a ods. 1 zákona o vysielaní a retransmisii)

„Rada môže rozhodnúť o pridelení frekvencie vysielateľovi na základe zákona podľa § 69a ods. 1 zákona o vysielaní a retransmisii najviac na osem rokov a iba v prípade, že v období najmenej dvoch rokov, odkedy je možné frekvenciu prideliť, o frekvenciu neprejavil záujem žiaden vysielateľ na základe licencie ani iný žiadateľ o licenciu najmenej v troch po sebe nasledujúcich výberových konaniach podľa § 48 zákona o vysielaní a retransmisii.“ (§ 69a ods. 2 zákona o vysielaní a retransmisii).

Novela ďalej zasahuje aj do zákona o Audiovizuálnom fonde.

Novela umožňuje rokovanie rady vykonávať aj vzdialenou formou s reakčným časovým odstupom (napr. rozhodovanie formou per rollam), ale aj elektronicky v reálnom čase prostredníctvom elektronickej siete a to v nadväznosti na opatrenia, slúžiace na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (§ 8 ods. 3 zákona o Audiovizuálnom fonde).

Novelou sa tiež predlžuje lehota na prijatie rozhodnutia o podpore audiovizuálnej kultúry na 90 pracovných dní z dôvodu, že pri súčasnom počte doručených žiadostí, možnostiach režimu práce odborných komisií a prezentácií žiadostí „na diaľku“ je dodržanie doterajšej zákonnej lehoty 60 pracovných dní na prijatie uvedeného rozhodnutia obtiažne (§ 18 ods. 10 zákona o Audiovizuálnom fonde). Novelou sa vo vzťahu k zákonu o Audiovizuálnom fonde predlžuje tiež lehota na prijatie návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry, najmä s dôsledkom, že ak tak žiadateľ neurobí, návrh zmluvy zo zákona zaniká. Lehota sa predlžuje z pôvodných 30 dní na 60 dní (§ 22 ods. 4 a § 22f ods. 2 zákona o Audiovizuálnom fonde).

Do zákona o Fonde na podporu umenia prináša novela viacero podobných zmien ako pri zákone o Audiovizuálnom fonde (napr. možnosť rokovania rady vzdialenou formou alebo elektronicky v reálnom čase – § 8 ods. 3 zákona o Fonde na podporu umenia, či predĺženie lehoty na prijatie rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov z doterajších 60 dní na 90 dní – § 18 ods. 8 zákona o Fonde na podporu umenia).

Novelou dochádza ďalej vo vzťahu k zákonu o Fonde na podporu umenia  napr. k spresneniu kontroly žiadosti kanceláriou fondu tak, aby bol zachovaný už v súčasnom platnom znení zákona nastavený mechanizmus kontroly oprávnenosti žiadateľa (ako ju určuje zákon a vnútorné predpisy fondu) a úplnosti žiadosti (či je žiadosť vyplnená úplne a doložená všetkými požadovanými prílohami).

Vypúšťajú sa predovšetkým nesystémové prvky kontroly „správnosti“ žiadosti, ktoré pri reštriktívnom výklade platného znenia zákona zakladajú povinnosť kontrolovať napr. aj gramatickú správnosť textu žiadosti (§ 20 ods. 8 a 10 zákona o Fonde na podporu umenia).

Posledným zákonom, ktorý sa novelou dopĺňa a mení je zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Okrem predĺženia lehoty na prijatie rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov z doterajších 60 dní na 90 dní (§ 15 ods. 7 zákona o Fonde na podporu národnostných menšín) sa novelou napr. znižuje administratívna záťaž žiadateľov v zmysle celkovej koncepcie boja proti byrokratizácii tak, aby žiadateľ predkladal zákonom požadovaný dokument iba raz a opakovane iba v prípade, ak došlo k zmene skutočností, ktoré daný dokument preukazuje (§ 17 ods. 3 zákona o Fonde na podporu národnostných menšín).

V súhrne prináša novela do zákona o Audiovizuálnom fonde, zákona o Fonde na podporu umenia a zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín viacero rovnakých zmien.

Základnými opatreniami, ktorými sa novela snaží zmierniť dopad pandémie ochorenia COVID-19 na umelcov sú teda (A) vyváženie a úprava zmluvných podmienok realizácie verejných kultúrnych podujatí, (B) optimalizácia odvodovej povinnosti do umeleckých fondov, (C) obmedzenie možnosti RTVS využívať uvoľnené frekvencie z okruhu frekvencií súkromných vysielateľov na prípady, keď o ne dlhodobo nie je záujem medzi ostatnými vysielateľmi, vrátane obmedzenia využívania týchto frekvencií aj časovo tak, aby sa nedostali do užívania RTVS natrvalo, (D) zjednotenie úpravy vybraných procesných lehôt v rámci činností Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ako aj zjednocujúca úprava administratívnych procesov a náležitostí v uvedených fondoch sledujúc ich zjednodušenie v záujme možnej efektívnejšej reakcie v období krízovej situácie, (E) umožnenie na základe písomného oznámenia žiadateľa prerušiť plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu na stanovenú dobu.

Pre úplný prehľad o všetkých zmenách, ktoré novela prináša odkazujeme na aktuálne znenie zákona o verejných kultúrnych podujatiach, zákona o umeleckých fondoch, zákona o vysielaní a retransmisii, zákona o Audiovizuálnom fonde, zákona o Fonde na podporu umenia a zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda dňom 21. máj 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....