Export, import

Zmluva o podpore a vzájomnej ochrane investícií s Ukrajinou

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2009

Dňa 20. augusta 2009 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií, pričom dňom nadobudnutia jej platnosti skončila platnosť doterajšej Dohody medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií zo dňa 22. júna 1994. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame ďalšie informácie o tejto právnej úprave a v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti pobočku advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský v Kyjeve.

Dňa 20. augusta 2009 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej v texte len „Zmluva“).

Zmluva obsahuje 13 článkov upravujúcich (1) definovanie pojmov použitých v Zmluve, (2) podporu a ochranu investícií, (3) národné zaobchádzanie a doložku najvyšších výhod, (4) náhradu škody, (5) vyvlastnenie, (6) prevody, (7) postúpenie práv, (8) riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany, (9) riešenie sporov medzi zmluvnými stranami, (10) uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov, (11) uplatňovanie tejto Zmluvy, (12) zmeny a dodatky a (13) nadobudnutie platnosti, trvanie a vypovedanie Zmluvy.

Výsledkom uzatvorenia tejto Zmluvy by malo byť vytvorenie prostredia, ktoré podporí zakladanie spoločných podnikov, priame zahraničné a portfóliové investície. Význam Zmluvy spočíva tiež v garancii voľného prevodu kapitálu, zisku, úrokov, dividend, platieb, náhrad pri vyvlastnení investícií alebo pri spôsobených stratách. V Zmluve akcentuje predovšetkým ustanovenie o doložke najvyšších výhod a o režime národného zaobchádzania. Režim národného zaobchádzania zrovnoprávňuje zahraničný kapitál s kapitálom domácim a zahraničným investorom priznáva rovnoprávne postavenie s postavením domácich investorov alebo investorov iných zmluvných štátov. Z ekonomického pohľadu predstavuje Zmluva právny rámec, ktorý upravuje oblasť medzinárodných kapitálovo-investičných tokov. Zmluva zostane v platnosti desať rokov a zostane v platnosti aj naďalej, ak najmenej jeden rok pred uplynutím prvého alebo niektorého z nasledujúcich období niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj zámer ukončiť platnosť Zmluvy. Ak ide o investície uskutočnené pred dňom ukončenia platnosti tejto Zmluvy, ustanovenia tejto Zmluvy zostanú účinné po dobu desiatich rokov odo dňa ukončenia platnosti Zmluvy.

Do nadobudnutia platnosti Zmluvy sa v hospodárskych vzťahoch s Ukrajinou uplatňovala Dohoda medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií, ktorá bola podpísaná dňa 22. júna 1994 v Bratislave (ďalej v texte len „Dohoda“). Dohoda nadobudla platnosť dňa 13. apríla 1996. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR týkajúce sa Dohody bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 28/1997 Z. z..

Za účelom dosiahnutia zosúladenia platných bilaterálnych investičných dohôd s legislatívou Európskej únie týkajúcou sa spoločnej obchodnej politiky, navrhla slovenská strana ešte v októbri 2003 ukrajinskej strane renegociovať predmetnú Dohodu z dôvodu vstupu SR do Európskej únie. Následná komunikácia medzi krajinami prebiehala prostredníctvom diplomatickej pošty a výsledkom je znenie novej bilaterálnej investičnej dohody, teda Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy skončila platnosť Dohody medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií zo dňa 22. júna 1994.

Zmluva je z pohľadu článku 7 ods. 4 Ústavy SR medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy a súčasne medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, preto bol pre platnosť jej ratifikácie potrebný súhlas NR SR, a to ešte pred samotnou ratifikáciou. Vláda SR schválila Zmluvu uznesením č. 128 zo dňa 14. februára 2007. NR SR so Zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 709 zo dňa 31. januára 2008 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických aj právnických osôb, a na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon. Prezident SR Zmluvu ratifikoval dňa 19. marca 2008.

Zmluva bola podpísaná dňa 26. februára 2007 v Kyjeve a v súlade s článkom 13 ods. 1 Zmluvy nadobudla platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa prijatia neskoršieho písomného oznámenia, ktorým si zmluvné strany oznámili splnenie všetkých ústavných podmienok nevyhnutných pre nadobudnutie platnosti tejto Zmluvy. Deň platnosti Zmluvy tak pripadol na 20. august 2009.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR týkajúce sa predmetnej Zmluvy bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 271/2009 Z. z.. Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluva je medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a súčasne bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....