Iné

Znevýhodnené oblasti môžu žiadať o vyrovnávací príspevok

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2007

Slovenská republika je prevažne hornatá krajina s vysokým podielom málo produkčných pôd a zastúpením pôd, ktoré majú špecifické znevýhodnenia (zamokrené pôdy, piesčité pôdy či skalnaté pôdy). Z tohto dôvodu vláda prijala nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach, ktoré by malo poľnohospodárom v znevýhodnených oblastiach umožniť získať finančnú podporu v podobe vyrovnávacieho príspevku.Pokračujúca poľnohospodárska činnosť v horších prírodných podmienkach je podľa Ministerstva poľnohospodárstva základným predpokladom udržania osídlenia v týchto oblastiach tak, aby vidiecke obyvateľstvo mohlo mať akceptovateľné príjmy a súčasne aby vidiek naďalej plnil svoje krajinotvorné, environmentálne a sociálne funkcie. Keďže je SR prevažne hornatá krajina s vysokým podielom málo produkčných pôd a zastúpením pôd, ktoré majú špecifické znevýhodnenia (zamokrené pôdy, piesčité pôdy či skalnaté pôdy), vláda prijala nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach, ktoré by malo poľnohospodárom v takto znevýhodnených oblastiach umožniť získať finančnú podporu v podobe vyrovnávacieho príspevku.

Nariadenie je účinné odo dňa 1. mája 2007. Určené je najmä na vykonanie Nariadenia Rady (ES) o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu v platnom znení a určuje, čo možno považovať za znevýhodnené oblasti a podmienky poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach. Očakáva sa od neho, že bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a zamestnanosť a podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve.

Nariadenie určuje oblasti, ktoré možno považovať za znevýhodnené. Patria sem oblasti typu H: horské oblasti, oblasti typu O: ostatné menej priaznivé oblasti a oblasti typu S: oblasti so špecifickými obmedzeniami. Do ktorej z oblastí príslušné katastrálne územie patrí, možno zistiť v prílohe číslo 1 nariadenia.

Podpora v znevýhodnenej oblasti má podobu vyrovnávacieho príspevku. Výšku vyrovnávacieho príspevku možno vypočítať na základe údajov z prílohy číslo 2 nariadenia, ktorá k jednotlivým typom oblastí určuje kvantifikátor prepočtu v pomere slovenské koruny na hektár pôdy.

Žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku môže podať osoba (žiadateľ), ktorá (1) vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom, (2) dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky a podmienky krížového plnenia podľa osobitného predpisu a (3) zaviaže sa čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa bodu 1 v znevýhodnenej oblasti najmenej počas piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku. Tento záväzok nebude relevantný iba v prípade, ak sa poľnohospodársky podnik prevedie na iný subjekt. Žiadateľ bude predkladať žiadosť o vyrovnávací príspevok ako súčasť jednotnej žiadosti spolu s identifikačným listom Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Žiadosť o vyrovnávací príspevok musí byť doručená PPA do 15. mája príslušného kalendárneho roka každoročne počas trvania záväzku. Prílohou k žiadosti o vyrovnávací príspevok musí byť vždy (1) zoznam dielov pôdnych blokov zaradených do znevýhodnených oblastí s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy, (2) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa predchádzajúceho bodu a (3) spomínané čestné vyhlásenie, ktoré žiadateľ predkladá len pri prvej žiadosti o vyrovnávací príspevok.

Odo dňa 1. mája 2008 bude tiež účinné osobitné ustanovenie nariadenia, na základe ktorého bude možné poskytovať na vyrovnávací príspevok preddavok, a to až do výšky 70% zo sumy vypočítanej podľa zisteného stavu po administratívnej kontrole.

Nariadenie ďalej umožňuje PPA rozhodnúť o znížení sumy vyrovnávacieho príspevku, a to v prípade, ak (1) žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky, (2) sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. Ak by žiadateľ porušil záväzok uvedený v čestnom vyhlásení, v zmysle nariadenia povinný vrátiť agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok. Vyrovnávací príspevok však nevráti, ak by (1) nastal prípad vyššej moci, (2) fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej záväzok prevzala iná osoba, (3) právnická osoba zanikla bez likvidácie v dôsledku predaja poľnohospodárskeho podniku a nadobúdateľ sa zaviazal prevziať záväzok na zvyšok obdobia, či ak by (4) došlo k zrušeniu zaradenia do niektorej znevýhodnenej oblasti. 

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....