Podnikatelia

Zníženie výšky odvodov pre živnostníkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2009

Dňa 1. apríla 2009 nadobudli účinnosť tie ustanovenia zákona č. 108/2009 Z. z., na základe ktorých samostatne zárobkovo činným osobám klesnú na prechodné obdobie odvody do rezervného fondu solidarity, a to z doterajších 4,75% na 2%, pričom samostatne zárobkovo činných osôb sa zníženie odvodov priamo dotkne až v máji, nakoľko odvody za mesiac apríl je potrebné do Sociálnej poisťovne zaplatiť najneskôr do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. K nižšej sadzbe odvodov, ktorá bude platiť do dňa 31. decembra 2010, Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkuje aj ďalšie súvislosti.

Dňa 1. apríla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť odo dňa 1. januára 2010 (ďalej v texte len „novela zákona o sociálnom poistení“ alebo len „novela“). Účinnosť jednotlivých úprav vykonaných zákonom č. 108/2009 Z. z. je zakotvená v článku IV tohto zákona.

Novela bola v NR SR prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní a okrem zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o sociálnom poistení“) vykonala aj sprievodné novelizácie ďalších zákonov, a to článkom II novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“) a článkom III novelizáciu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o zdravotnom poistení“).

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

V zákone o sociálnom poistení novela v ustanovení § 293bg zakotvila, že sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je v období odo dňa 1. apríla 2009 do dňa 31. decembra 2010 pre povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu po novom 2% z vymeriavacieho základu namiesto doterajších 4,75%, pričom suma poistného do rezervného fondu solidarity za obdobie pred účinnosťou novely, teda pred 1. aprílom 2009, ktorá je splatná po účinnosti novely, teda po 31. marci 2009, sa určí podľa znenia zákona o sociálnom poistení účinného do dňa 31. marca 2009. Na vykrytie výpadku príjmov Sociálnej poisťovne v dôsledku zníženia sadzby poistného do rezervného fondu solidarity pre povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu sa použijú finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou štátnych finančných aktív SR.

Z dôvodu, že veľká väčšina samostatne zárobkovo činných osôb uhrádza odvody v minimálnej výške, väčšine tak výdavky na povinné odvody klesnú mesačne približne o 8 eur (zhruba 241 Sk) a v porovnaní s doterajšími výdavkami tak ročne ušetria asi 96 eur (2 892 Sk), pričom tie samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré platia odvody z vyššieho vymeriavacieho základu, ušetria viac. V dôsledku zníženia odvodov budú samostatne zárobkovo činné osoby do rezervného fondu solidarity Sociálnej poisťovne odvádzať približne tú istú sumu, akú platili minulý rok, a z dôvodu, že odvody je potrebné do Sociálnej poisťovne zaplatiť najneskôr do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca, odvody v zníženej výške budú prvýkrát uhrádzať v máji 2009.

NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

Novela zákona o sociálnom poistení článkom II novelizovala aj zákon o službách zamestnanosti, v ktorom s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 priniesla zmeny týkajúce sa (1) príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, (2) príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku podľa § 50c zákona o službách zamestnanosti, (3) príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 50g zákona o službách zamestnanosti, (4) príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi podľa § 50h zákona o službách zamestnanosti, (5) príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti, (6) príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti a (7) priaznivejších legislatívnych podmienok pre zriaďovanie sociálnych podnikov podľa § 72e zákona o službách zamestnanosti, pričom citované ustanovenie bolo novelou nahradené a po nadobudnutí účinnosti novely stratilo účinnosť.

S obsahom a dôsledkami vyššie uvedených zmien sme Vás podrobne oboznámili už s prepojením na zmeny zakotvené s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 predchádzajúcou novelou zákona o službách zamestnanosti vykonanou zákonom č. 49/2009 Z. z., ktoré sme pre Vás spracovali vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Novela zákona o sociálnom poistení vykonala s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 prostredníctvom článku III aj novelizáciu zákona o zdravotnom poistení, v dôsledku ktorej dôjde k odpojeniu minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny, ktorá je do účinnosti tejto novelizácie základom pre výpočet minimálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, a to u samostatne zárobkovo činných osôb a platiteľov podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení (ďalej v texte len „samoplatitelia“). Základom pre určenie minimálneho vymeriavacieho základu u samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov bude odo dňa 1. januára 2010, teda odo dňa účinnosti tejto novelizácie zákona o zdravotnom poistení, 44,2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Nová úprava je zakotvená v ustanoveniach § 13 ods. 14 a 17 zákona o zdravotnom poistení a prechodné ustanovenia včlenené do nového § 29c zákona o zdravotnom poistení určujú, že vymeriavací základ u samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov sa do dňa 1. januára 2010 určí podľa znenia zákona o zdravotnom poistení účinného do dňa 31. decembra 2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....