Banky, finančné inštitúcie

Znovuotvorenie druhého piliera dôchodkového sporenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2008

Novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení je na obdobie odo dňa 15. novembra 2008 do dňa 30. júna 2009 dočasne, už druhýkrát, otvorený tzv. druhý kapitalizačný pilier. S právnou úpravou prinášajúcou v uvedenom období všetkým sporiteľom zúčastneným v starobnom dôchodkovom sporení možnosť návratu do jednopilierového (štátneho) dôchodkového systému súčasne s možnosťou prípadného vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia, teda vstupu do tzv. druhého piliera, Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi bližšie zoznámime.

Dňa 15. novembra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 434/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení“ alebo len „novela“).

Cieľom novely je dočasne otvoriť tzv. druhý kapitalizačný pilier (ďalej v texte len „druhý pilier“) a vytvoriť tak pre sporiteľov zúčastneným v starobnom dôchodkovom sporení možnosť vrátiť sa do jednopilierového (štátneho) dôchodkového systému, prípadne vystúpiť z tohto systému. Novela bola prerokovaná v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní a obdobie, počas ktorého je sporiteľom dočasne umožnené prehodnotiť svoje rozhodnutie, či majú záujem zotrvať v druhom pilieri alebo naopak, vstúpiť do tohto systému dôchodkového sporenia, je obdobie odo dňa 15. novembra 2008 do dňa 30. júna 2009. Pre Sociálnu poisťovňu novela zakotvila povinnosť spracovať žiadosti s posunom odo dňa 1. januára 2009, teda nie odo dňa účinnosti novely, aby sa neskorším presunom agendy na Sociálnu poisťovňu zohľadnilo zavedenie eura na území SR, valorizácia i úprava dôchodkov a s tým súvisiaca administratíva.

Osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia zastrešuje dve skupiny osôb, a to (1) osoby, ktoré musia povinne vstúpiť do druhého piliera a (2) osoby, ktoré sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, že zostanú dôchodkovo poistené len prvým (štátnym) pilierom. Dobrovoľné poistenie len v druhom pilieri (bez poistenia v prvom – štátnom pilieri), nie je možné. Pre sporiteľov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli vstúpiť do druhého piliera, sa sporenie v ňom stáva povinné.

Novela s účinnosťou odo dňa 15. novembra 2008 dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“ alebo len „zákon“) o nové prechodné ustanovenia § 123l a 123m, na základe ktorých platí, že fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nebola sporiteľ, môže do dňa 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou s dôchodkových správcovských spoločností (teda vstúpiť do druhého piliera), pričom možnosť opäť vstúpiť do druhého piliera majú aj tí, ktorí z neho vystúpili počas predchádzajúceho dočasného otvorenia druhého piliera (v období odo dňa 1. januára 2008 do dňa 30. júna 2008).

Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení, ak do dňa 30. júna 2009 doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení (ďalej v texte len „písomné oznámenie“). Odo dňa 15. novembra 2008 do dňa 30. júna 2009 je teda možné rozhodnúť sa vystúpiť z druhého piliera a doručiť o tom písomné oznámenie Sociálnej poisťovni. Vzor tlačiva tohto písomného oznámenia pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Sociálna poisťovňa sporiteľovi následne zašle Oznámenie o zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení, čím mu potvrdí, že jej bolo doručené písomné oznámenie sporiteľa, ktorého informuje o zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Účasť na starobnom dôchodkovom sporení v zmysle ustanovení novely zaniká dňom doručenia písomného oznámenia, najskôr však dňa 1. januára 2009, a to spätne odo dňa vzniku prvej účasti, teda na danú osobu sa bude pozerať tak, ako keby do druhého piliera nikdy nebola vstúpila.

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká (1) dňa 1. januára 2009, ak sporiteľ doručil Sociálnej poisťovni písomné oznámenie pred 1. januárom 2009, (2) dňom doručenia písomného oznámenia, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni toto písomné oznámenie v období odo dňa 1. januára 2009 do dňa 30. júna 2009.

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia, najskôr však odo dňa 1. januára 2009, oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa predchádzajúcej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

V období odo dňa 15. novembra 2008 do dňa 30. júna 2009 nie je možné vyššie uvedeným spôsobom z druhého piliera vystúpiť a následne sa rozhodnúť (aj keď sa tak stane do dňa 30. júna 2009) do druhého piliera opäť vstúpiť a ak by sporiteľ do dňa 30. júna 2009 predsa len takúto zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvoril, Sociálna poisťovňa ju do registra zmlúv nezapíše.

Novela prostredníctvom článku II s účinnosťou odo dňa 15. novembra 2008 dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o sociálnom poistení“) o nové prechodné ustanovenia § 293as a 293at, na základe ktorých sú v zákone o sociálnom poistení vykonané legislatívne úpravy zabezpečujúce plnohodnotné započítanie obdobia starobného dôchodkového sporenia do obdobia dôchodkového poistenia v priebežnom systéme a ďalej doplnenia spočívajúce v úprave tvorby správneho fondu Sociálnej poisťovne z prostriedkov, ktoré prevádzajú dôchodkové správcovské spoločnosti do Sociálnej poisťovne z osobných dôchodkových účtov vystupujúcich sporiteľov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....