Podnikatelia

Zvýšenie minimálnej mzdy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2008

Na základe nariadenia vlády SR č. 422/2008 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zvýši výška minimálnej mzdy. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám okrem podrobností o tejto právnej úprave prináša aj jej prepojenie na zákon o minimálnej mzde, s ktorým sme Vás oboznámili v júlovom vydaní bulletinu a taktiež na Zákonník práce, ktorého rozsiahlej novelizácii sme sa venovali v špeciálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR č. 422/2008 Z. z., na základe ktorého budú zvýšené sumy minimálnej mzdy.

Výška minimálnej mzdy sa citovaným nariadením vlády SR ustanovuje na 1,698 eura (čo zodpovedá sume 51 Sk, pričom do dňa 31. decembra 2008 platí doterajšia suma 46,60 Sk, teda 1,55 eura) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Zo znenia zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. (ďalej v texte len „zákon o minimálnej mzde“) vyplýva, že minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu sa úmerne zvýši.

Zákon o minimálnej mzde tiež určuje, že u domáckych zamestnancov sa za odpracovanú hodinu považuje odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.

Nariadením vlády SR č. 422/2008 Z. z. (ďalej v texte len „nariadenie vlády SR“) sa súčasne ustanovuje výška minimálnej mzdy za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, a to na 295,50 eura, čo zodpovedá sume 8902 Sk, pričom do dňa 31. decembra 2008 platí doterajšia suma 8 100 Sk (268,87 eura). V zmysle zákona o minimálnej mzde platí, že zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

Zákon o minimálnej mzde stanovuje, že ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec v mesiaci odpracoval plný pracovný čas ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou. Pri výpočte doplatku sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa (1) mzda za prácu nadčas, (2) mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, (3) mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a (4) mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas.

Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, môže v kolektívnej zmluve so zástupcami orgánov odborových organizácií dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu než ustanovuje nariadenie vlády SR a v prípade, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môže tak zamestnávateľ ustanoviť svojím rozhodnutím. Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnu mzdu ustanoviť uznesením členskej schôdze.

V tejto súvislosti si dovoľujeme dať Vám do pozornosti, že rozsiahlej novelizácii Zákonníka práce, ktorá bola vykonaná zákonom č. 348/2007 Z. z., bolo venované samostatné vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

S prihliadnutím na fakt, že od minimálnej mzdy sa odvodzuje vymeriavací základ pre výpočet minimálnych odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie, v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy sa zvýšia aj minimálne odvody poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Zákon o minimálnej mzde neustanovuje konkrétne sumy minimálnej mzdy, tieto je na základe zákona o minimálnej mzde oprávnená ustanoviť vláda SR. Vláda SR ustanovuje sumy minimálnej mzdy na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 2 ods. 1 zákona o minimálnej mzde, a to na obdobie odo dňa 1. januára do dňa 31. decembra, pričom nariadenie vlády SR musí byť zverejnené v Zbierke zákonov SR najneskôr dňa 1. novembra (teda už nie 1. októbra) kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy. Vláda SR minimálnu mzdu v minulosti určovala vždy k 1. októbru príslušného kalendárneho roka, k zmene tohto termínu došlo na základe novely zákona o minimálnej mzde, vykonanej zákonom č. 354/2008 Z. z., s obsahom ktorého sme Vás oboznámili v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Podrobnosti týkajúce sa zákona o minimálnej mzde sme Vám dali do pozornosti v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Do dňa účinnosti nariadenia vlády SR, na základe ktorého budú zvýšené sumy minimálnej mzdy, teda do dňa 31. decembra 2008, platia sumy minimálnej mzdy ustanovené nariadením vlády SR č. 450/2007 Z. z., účinným odo dňa 1. októbra 2007, o ktorom sme Vás informovali v minuloročnom septembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Na základe nariadenia vlády SR č. 450/2007 Z. z. je do dňa 31. decembra 2008 suma mesačnej minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 8 100 Sk a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 46,60 Sk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....