Podnikatelia

Zvýšenie minimálnej mzdy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2009

S účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 sa zmení výška minimálnej mzdy. Jej zvýšenie vyplýva z nariadenia vlády SR č. 441/2009 Z. z., ktoré Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO bližšie predstavíme už v znení ostatnej novely zákona o minimálnej mzde a tiež v prepojení na Zákonník práce, ktorému sa venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2010 nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z. z. (ďalej v texte len „nariadenie vlády SR“), na základe ktorého budú zvýšené sumy minimálnej mzdy na rok 2010.

Výška minimálnej mzdy sa citovaným nariadením vlády SR ustanovuje na 1,768 eura (čo zodpovedá sume 53,26 Sk), pričom do dňa 31. decembra 2009 platí doterajšia suma 1,698 eura (51 Sk) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Zo znenia zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o minimálnej mzde“) vyplýva, že minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za každú odpracovanú hodinu sa úmerne zvýši, pričom takto upravená suma sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy, táto sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

Zákon o minimálnej mzde tiež určuje, že u domáckych zamestnancov sa za odpracovanú hodinu považuje odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.

Nariadením vlády SR sa súčasne ustanovuje výška minimálnej mzdy za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, a to na sumu 307,70 eura, čo zodpovedá sume 9 269,80 Sk, pričom do dňa 31. decembra 2009 platí doterajšia suma 295,50 eura (8 902 Sk). Na základe zákona o minimálnej mzde platí, že zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, pričom suma tejto minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Zákon o minimálnej mzde stanovuje, že ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec v mesiaci odpracoval plný pracovný čas ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok k minimálnej mzde, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou. Pri výpočte doplatku sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa (1) mzda za prácu nadčas, (2) mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, (3) mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, (4) mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a (5) mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákonník práce“), môže v kolektívnej zmluve so zástupcami orgánov odborových organizácií dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu než ustanovuje nariadenie vlády SR a v prípade, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môže tak zamestnávateľ ustanoviť svojím rozhodnutím. Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnu mzdu ustanoviť uznesením členskej schôdze.

V tejto súvislosti si Vám pre úplnosť dovoľujeme dať do pozornosti, že obsah ostatnej novely Zákonníka práce, ktorá bola s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 vykonaná prostredníctvom článku II zákona č. 184/2009 Z. z., Vám podrobne sprostredkovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Rozsiahlej novelizácii Zákonníka práce, ktorá bola vykonaná zákonom č. 348/2007 Z. z., bolo venované samostatné vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Zákon o minimálnej mzde neustanovuje konkrétne sumy minimálnej mzdy, tieto je na jeho základe oprávnená ustanoviť vláda SR, a to buď po dohode so sociálnymi partnermi postupom podľa § 7 ods. 2 a 4 zákona o minimálnej mzde, ak to nie je možné, tak postupom podľa § 8 ods. 2 zákona o minimálnej mzde. Vláda SR ustanovuje sumy minimálnej mzdy na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 2 ods. 1 zákona o minimálnej mzde, a to na obdobie odo dňa 1. januára do dňa 31. decembra, pričom nariadenie vlády SR musí byť zverejnené v Zbierke zákonov SR najneskôr dňa 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy. Vláda SR minimálnu mzdu v minulosti určovala vždy k 1. októbru príslušného kalendárneho roka, k zmene tohto termínu došlo na základe predchádzajúcej novely zákona o minimálnej mzde, vykonanej zákonom č. 354/2008 Z. z., obsah ktorého Vám podrobne priblížilo minuloročné júlové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Do dňa účinnosti nariadenia vlády SR, na základe ktorého budú zvýšené sumy minimálnej mzdy, teda do dňa 31. decembra 2009, platia sumy minimálnej mzdy ustanovené nariadením vlády SR č. 422/2008 Z. z., účinným odo dňa 1. januára 2009. Na základe nariadenia vlády SR č. 422/2008 Z. z. je do dňa 31. decembra 2009 suma minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 295,50 eura (8 902 Sk) a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 1,698 eura (51 Sk). S nariadením vlády SR č. 422/2008 Z. z. Vás oboznámilo minuloročné septembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Inštitútu minimálnej mzdy sa týkajú aj viaceré ďalšie zmeny, ktoré Vám priblížime taktiež v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....