Podnikatelia

Zvýšenie minimálnej mzdy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2007

Vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa s účinnosťou odo dňa 1. októbra 2007 zvýšila výška minimálnej mzdy. ULC Čarnogurský PRO BONO Vám okrem informovania o obsahu tohto právneho predpisu prináša aj prepojenie na platné znenie Zákonníka práce, ktorého novelizácii sme sa venovali v našom špeciálnom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO.

Odo dňa 1. októbra 2007 je účinné nariadenie vlády SR č. 450/2007 Z. z., ktorým sa zvyšuje výška minimálnej mzdy. Výška minimálnej mzdy sa ustanovuje na 46,60 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak ustanovený týždenný pracovný čas je nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu sa úmerne zvýši.

domáckych zamestnancov sa za odpracovanú hodinu považuje odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.

Týmto nariadením sa výška minimálnej mzdy ustanovuje na 8 100 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy určenou podľa vyššie uvedených kritérií. Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve a u členov družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah, možno takú úpravu vykonať uznesením členskej schôdze. Pri výpočte doplatku sa do dosiahnutej mzdy nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas.

Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje mzdu podľa osobitného predpisu (napríklad podľa zákona o štátnej službe), možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu a pre členov družstiev, ak je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, to možno vykonať uznesením členskej schôdze.

Pretože od minimálnej mzdy sa odvodzuje vymeriavací základ pre výpočet minimálnych odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie, zvýšia sa aj minimálne odvody poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Vyššia minimálna mzda taktiež ovplyvní aj výšku daňového bonusu, ktorý si platiteľ dane môže uplatniť za každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Ako sme Vás už informovali v našom špeciálnom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO, ktorý sme vydali v súvislosti s novelou Zákonníka práce, odo dňa 1. septembra 2007 sa daňový bonus nepovažuje za mzdu.

Vláda SR minimálnu mzdu zvyšovala vždy ku dňu 1. októbra príslušného kalendárneho roka, v budúcnosti by však mohlo dôjsť k zmene, a to na základe pripravovaného zákona o minimálnej mzde, o ktorom Vám v tomto čísle ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež prinášame informácie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....