Banky, finančné inštitúcie

Zvýšenie ochrany vkladov v bankách po novele

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2008

S účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008 sa zvýšila náhrada za chránené vklady v bankách v prípade, ak by sa banky stali neschopné vyplácať vklady vkladateľov. Nová úprava ochrany vkladov bola zakotvená zákonom č. 421/2008 Z. z., ktorým tak vláda SR reagovala na pretrvávajúcu svetovú finančnú krízu. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám predmetnú právnu úpravu podrobne priblíži aj so súvislosťami potrebnými pre jej správny výklad.

Dňa 1. novembra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 421/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o ochrane vkladov“ alebo len „novela“). Dôvodom prijatia tejto novely bola snaha vlády SR reagovať na svetovú finančnú krízu a zabezpečiť občanom SR neobmedzenú garanciu ich vkladov v bankách. Novela bola prerokovaná v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní a účinnosť nadobudla dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR (v návrhu novely predloženom do NR SR sa pôvodne navrhovala neskoršia účinnosť, a to účinnosť odo dňa 15. novembra 2008).

Ďalšia novelizácia zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o ochrane vkladov“ alebo len „zákon“) bola s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vykonaná zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“), a to prostredníctvom článku XII generálneho zákona v spojení s článkom XXXI generálneho zákona, ktorý upravuje jeho účinnosť.

Zákonom o ochrane vkladov bol zriadený Fond ochrany vkladov (ďalej v texte len „fond“), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej v texte len „príspevky“) bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi v súlade so zákonom o ochrane vkladov. Fond je v zmysle zákona o ochrane vkladov povinný zabezpečovať a vykonávať činnosti, ktoré súvisia s ochranou vkladov fyzických a zákonom o ochrane vkladov vymedzených právnických osôb. Jedná sa o vklady, ktoré sú uložené v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR. Podľa zákona o ochrane vkladov v SR sú účastníkmi tohto systému banky a pobočky zahraničných bánk na území SR, vrátane stavebných sporiteľní, ktoré majú na výkon bankových činností udelené bankové povolenie Národnou bankou Slovenska, pričom povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov vzniká banke (pobočke zahraničnej banky) dňom prijatia prvého vkladu, podliehajúceho ochrane podľa zákona o ochrane vkladov. Uvedenú povinnosť nemajú (a nemali ju ani do účinnosti novely) pobočky zahraničných bánk pôsobiace na území SR v rámci licencie vydanej od inej centrálnej banky Európskej únie (tzv. výhoda jedného bankového povolenia), tieto sa v súvislosti s ochranou vkladov riadia pravidlami garančných schém domovských krajín. Výnimku podľa predchádzajúcej vety zakotvila novela zmenou vykonanou v ustanovení § 4 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona o ochrane vkladov a citované ustanovenia zákona sa po novele nevzťahujú na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie. Z výnimky spomínanej v predchádzajúcej vete (prijatej na základe pozmeňovacieho návrhu) tak vyplýva, že neobmedzená garancia vkladov sa po novele automaticky netýka všetkých bankových subjektov pôsobiacich v SR. Na území SR v súčasnosti pôsobí 8 pobočiek zahraničných bánk, z ktorých niektoré sa už rozhodli na novelu reagovať ambíciou vstúpiť do slovenského systému ochrany vkladov. Vklady v týchto pobočkách sú taktiež chránené, avšak podľa podmienok platných v krajine sídla ich materskej banky, teda podľa pravidiel systému ochrany vkladov v domovskom členskom štáte Európskej únie.

Po novele sú v zmysle zákona o ochrane vkladov v neobmedzenej výške chránené neanonymné vklady (1) fyzických osôb, (2) nadácií a neziskových organizácií, (3) spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a (4) zákonom vymedzených právnických osôb (napríklad spoločností, ktoré nemajú povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a túto informáciu doručili „svojej“ banke v lehote najneskôr 15 dní od skončenia účtovného obdobia).

Na základe novely v zmysle § 9 odsek 2 zákona platí, že za nedostupný vklad chránený zákonom o ochrane vkladov, ktorého výška sa zisťuje podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona a podľa § 10 ods. 8 zákona, poskytuje fond jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhradu v plnej výške tohto vkladu. Novelou sa teda zvýšilo percento garantovanej výšky ochrany vkladov z doterajších 90% výšky vkladu na 100%. Po novom má tak vkladateľ (alebo iná osoba oprávnená podľa tohto zákona) za nedostupný vklad v banke právo na náhradu v celej výške nedostupného vkladu, a teda už nie je stanovená maximálna garančná hranica a ani tzv. „spoluúčasť“ vkladateľa, takže, ak má vkladateľ v banke chránený vklad napríklad vo výške 100 000 Sk (3 319,39 eur) a vklad sa stane nedostupným (banka ho nebude schopná vkladateľovi vyplatiť), po novele patrí vkladateľovi náhrada z fondu vo výške 100 000 Sk (3 319,39 eur). V prípade, ak má vkladateľ v jednej banke chránený vklad napríklad vo výške 200 000 Sk (6 638,78 eur), v druhej banke taktiež chránený vklad vo výške 200 000 Sk (6 638,78 eur) a každá z týchto bánk stratí z nejakého dôvodu schopnosť vyplácať vklady, má vkladateľ právo na náhradu od fondu vo výške 400 000 Sk (13 277,57 eur).

Bez novely by v prípade, ak by sa vklad stal nedostupným, bolo zákonom o ochrane vkladov krytých 90% vkladu, a to maximálne do výšky zodpovedajúcej hodnote 20 000 eur (602 520 Sk). Pri prepočte podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) by teda vkladatelia bez novely v prípade, ak by sa ich chránené vklady v niektorej banke stali nedostupnými, dostali maximálne 602 520 Sk (20 000 eur) z vkladov vo výške 669 467 Sk (22 222,23 eur) a väčšej.

Novela v zákone o ochrane vkladov zakotvila nové prechodné ustanovenie § 28bb, v zmysle ktorého platí, že za vklad chránený podľa tohto zákona, ktorý sa stal nedostupným predo dňom účinnosti tohto zákona, sa poskytuje náhrada podľa predpisov účinných do dňa 1. novembra 2008, teda podľa predpisov účinných do dňa účinnosti novely, tým však nie je dotknuté ustanovenie § 28a ods. 3 zákona, v zmysle ktorého nárok na náhradu a výška náhrady za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 zákona pred 1. decembrom 2001, sa posudzuje a zisťuje podľa predpisov platných do dňa 1. decembra 2001.

Z názvu novely je zrejmé, že jej prostredníctvom sa vykonala aj novelizácia ďalšieho zákona, týmto zákonom je generálny zákon, novelizácia ktorého bola vykonaná článkom II novely, prostredníctvom ktorého priniesla novela v generálnom zákone zmeny v dvoch jeho článkoch, a to v článku XII a v článku XXXI generálneho zákona.

Generálny zákon článkom XII s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 novelizoval zákon o ochrane vkladov. V súvislosti s novou úpravou ochrany vkladov novela z článku XII generálneho zákona vypustila s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008 ustanovenie zakotvujúce zmenu v poslednej vete § 9 ods. 3 zákona o ochrane vkladov, podľa ktorej sa mala vypočítaná výška náhrady zaokrúhliť na celé eurá (predtým koruny) nahor. Uvedená zmena v zákone o ochrane vkladov sa vzhľadom na prijatie novej úpravy ochrany vkladov stala bezpredmetnou, tým však nie sú dotknuté ostatné ustanovenia obsiahnuté v článku XII generálneho zákona, ktorým sa novelizuje zákon o ochrane vkladov. V súvislosti s vypustením zmeny v poslednej vete § 9 ods. 3 zákona o ochrane vkladov novela súčasne spresnila, že doterajšie body 6 až 11, obsiahnuté v generálnom zákone v jeho článku XII, sa označujú ako body 5 až 10.

Okrem už spomínaného článku XII sa novela svojimi ustanoveniami dotkla ešte jednej časti generálneho zákona, a to jeho článku XXXI zakotvujúceho delenú účinnosť generálneho zákona. Z dôvodu, že generálny zákon novelizuje prostredníctvom článku XII zákon o ochrane vkladov, obsahuje generálny zákon v článku XXXI aj úpravu vzťahujúcu sa na nadobudnutie účinnosti článku XII generálneho zákona. Novelou boli v článku XII generálneho zákona slová „bodov 4. až 7.“ nahradené slovami „bodov 4. až 6.“ a z jeho znenia sa ďalej vypustili slová „§ 9 ods. 2 písm. b),“. Novela teda v súvislosti s nadobudnutím účinnosti článku XII generálneho zákona upravila znenie článku XXXI generálneho zákona tak, aby v ňom boli zohľadnené zmeny vykonané novelou v jeho článku XII, o ktorých sme sa zmienili v predchádzajúcom texte.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....