Podnikatelia

Zvýšenie súm životného minima

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2008

Nové Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 sumy životného minima. Aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vás bližšie oboznámi s výškou jednotlivých súm životného minima.

Dňa 1. júla 2008 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z. o úprave súm životného minima (ďalej v texte len „opatrenie MPSVaR SR“ alebo len „opatrenie“).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon“) týmto opatrením ustanovilo sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona tak, že (1) v prípade jednej plnoletej fyzickej osoby je suma životného minima 5 390 Sk mesačne (namiesto doteraz stanovenej sumy 5 130 Sk), (2) v prípade ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby je suma životného minima 3 760 Sk mesačne (namiesto doteraz stanovenej sumy 3 580 Sk) a (3) v prípade zaopatreného neplnoletého dieťaťa alebo nezaopatreného dieťaťa je suma životného minima 2 460 Sk (namiesto doteraz stanovenej sumy 2 340 Sk).

S úpravou súm životného minima súvisí i skutočnosť, že ich zvýšenie bude automaticky spojené aj so zvýšením daňového bonusu na dieťa a s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 taktiež so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu fyzických osôb.

V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa daňový bonus podľa § 33 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenie § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z príjmov“) zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.

Ročná suma daňového bonusu za rok 2008 sa zvyšuje zo sumy 6 570 Sk na sumu 6 822 Sk tak, že za prvý polrok roku 2008 (teda za mesiace január až jún 2008) pôjde o sumu 3 330 Sk a za druhý polrok roku 2008 o sumu 3 492 Sk.

Mesačná suma daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom za prvý polrok roku 2008 (mesiace január až jún 2008) sa v súlade s § 33 zákona o dani z príjmov s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 zvyšuje zo sumy 555 Sk na sumu 582 Sk, ide teda o zvýšenie o sumu 27 Sk. Pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a pri priznávaní daňového bonusu sa daňový bonus bude priznávať mesačne vo výške ustanovenej pre príslušné mesiace (ak sa napríklad daňový bonus uplatňuje za mesiac máj 2008, prizná sa vo výške 555 Sk na jedno vyživované dieťa, ak sa uplatňuje za mesiac júl 2008 prizná sa v sume 582 Sk na jedno vyživované dieťa). Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2008 pri vyplatení mzdy v auguste 2008. Mesačná suma daňového bonusu vo výške 582 Sk zostane v platnosti až do ďalšej úpravy súm životného minima.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....