Iné

Zvýšenie súm životného minima

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2007

Odo dňa 1. júla 2007 sa opatrením MPSVR SR č. 291/2007 Z. z. zvyšuje životné minimum zo 4 980 Sk na 5 130 Sk, t. j. o 150 Sk.
Odo dňa 1. júla 2007 sa opatrením MPSVR SR č. 291/2007 Z. z. zvyšuje životné minimum zo 4 980 Sk na 5 130 Sk, t.j. o 150 Sk. Sumy životného minima sa preto menia (1) z 4 980 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu na 5 130 Sk mesačne, (2) z 3 480 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, na 3 580 Sk mesačne a (3) z 2 270 Sk mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa na 2 340 Sk mesačne.

V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov mení výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom z 540 Sk na sumu 555 Skt.j. zvýšenie o sumu 15 Sk. Ročná suma daňového bonusu za rok 2007 sa zvyšuje zo sumy 6 480 Sk (§ 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov) na sumu 6 570 Sk tak, že za 1. polrok 2007 pôjde o sumu 3 240 Sk a za 2. polrok 2007 o sumu 3 330 Sk. Pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a pri priznávaní daňového bonusu na konci roka 2007 sa daňový bonus bude priznávať mesačne vo výške ustanovenej v príslušných mesiacoch (napr. ak sa daňový bonus uplatňuje za mesiac máj 2007, prizná sa 540 Sk na jedno vyživované dieťa, ak sa uplatňuje za mesiac júl 2007 prizná sa 555 Sk na jedno vyživované dieťa). Mesačná suma daňového bonusu vo výške 555 Sk ostane v platnosti až do ďalšej úpravy sumy životného minima. 

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....