feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe

Oblasti praxe

Znalosti a skúsenosti právnikov advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský zahŕňajú všetky hlavné právne oblasti.

Nižšie uvedené oblasti predstavujú len najčastejšie a najžiadanejšie služby. Popri týchto kľúčových oblastiach sme však pripravení poskytnúť Vám právne služby v čo najširšom možnom rozsahu a zastupovať Vás aj v ďalších oblastiach súkromného a verejného práva.

 
   
 
Public Private Partnership  
Advokátska kancelária ULC Čarnogurský je pripravená poskytovať služby svojich erudovaných a skúsených právnikov v oblasti zaistenia PPP projektov, napr. typu Build and Operate či Lease and Operate.
 
Riešenie sporov  
Neodmysliteľnou súčasťou praxe advokátskej kancelárie je zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi pri sporoch súvisiacich s ich obchodnou činnosťou. Popri súdnom konaní v občianskych, obchodných a správnych veciach zastupujeme klientov v rozhodcovskom konaní v rámci tuzemskej či medzinárodnej arbitráže a správnom konaní, včítane konaní pred živnostenskými úradmi a katastrálnymi úradmi, Úradom pre ochranu osobných údajov, Telekomunikačným úradom, Protimonopolným úradom, Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie a pod.
 
Fúzie a akvizície  
Naša kancelária má množstvo skúseností v oblasti fúzií, akvizícií, premien a reštrukturalizácií spoločností. Súčasťou právneho poradenstva je právny audit a analýza rizík, podpora pri kúpe a predaji podnikov a ich častí, pri predaji jednotlivých aktív, predaji obchodných podielov či akcií a s tým spojené vypracovanie zmluvnej dokumentácie.
 
Právo obchodných spoločností  
Špecializujeme sa na zakladanie slovenských a európskych obchodných spoločností (Societas Europea) a realizáciu s tým súvisiacich právnych úkonov, ku ktorým patria najmä vypracovanie zakladateľských dokumentov spoločností, zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi a zabezpečenie dočasného sídla spoločnosti.
 
Právo hospodárskej súťaže  
Komplexné právne poradenstvo poskytujeme i v oblasti práva hospodárskej súťaže. V tomto kontexte sa venujeme analýzam a posudzovaniu zmluvných vzťahov v súvislosti s porušovaním súťažného práva (zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívanie dominantného postavenia na trhu, koncentrácia) na lokálnej, slovenskej úrovni i na širšej, celoeurópskej úrovni.
 
Vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo  
Efektívne právne služby poskytujeme aj v oblasti vymáhania pohľadávok, včítane právneho auditu pohľadávok a mandátnej správy pohľadávok. Poskytujeme tiež poradenstvo pri postúpení pohľadávok a pri ich nadobúdaní. Súčasťou právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok je samozrejme i zastupovanie klientov v prípade súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pri dobrovoľných dražbách. Naše skúsenosti zahŕňajú súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok proti rozsiahlemu portfóliu dlžníkov.
 
Štátna pomoc, investičné stimuly a projektové financovanie  
Advokátska kancelária ULC Čarnogurský má nezanedbateľné skúsenosti v oblasti zastupovania klientov pri rokovaniach s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pri získavaní investičných stimulov. Sme spôsobilí poskytnúť právnu pomoc pri získavaní podpory na zriadenie priemyselného parku a tiež pripraviť podklady na podanie žiadosti o poskytnutie investičných stimulov a súvisiacej zmluvnej dokumentácie.
 
Európske právo  
V rámci problematiky práva Európskej únie sme pripravení poskytnúť svojim klientom poradenstvo v širokom spektre oblastí, najmä v súvislosti s právnou úpravou jednotného trhu EÚ, právom hospodárskej súťaže, právnej regulácie finančných služieb a medzinárodného obchodu. Obsahom našich právnych služieb je i zastupovanie klientov v súvislosti s nesprávnou implementáciou európskych smerníc do vnútroštátneho práva.
 
Právo duševného vlastníctva  
Široké spektrum právnych služieb poskytujeme v oblasti ochrany autorských práv, obchodného mena spoločnosti, know-how, ochrany osobných údajov a práva ochranných známok a patentového práva. Našim klientom ponúkame i komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodných činností klientov na internete, vrátane ochrany a riešenia sporov týkajúcich sa doménových mien, uzavierania zmlúv on-line, elektronického podpisu, ochrany osobných údajov na internete a zodpovednosti za obsah dokumentov.
 
Green-field a brown-field projekty  
Rozsiahle skúsenosti máme s poskytovaním právnych služieb zahraničným investorom, najmä pri tzv. investíciách na zelenej lúke.