Banky, finančné inštitúcie

Pripravuje sa v NR SR – Zmeny v práve cenných papierov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2007

Do prvého čítania sa dostáva novela zákona cenných papierov, ktorej prioritným cieľom je do právneho systému SR implementovať európsku smernicu o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť a smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi.Do prvého čítania sa dostáva novela zákona cenných papierov, ktorej prioritným cieľom je do právneho systému SR implementovať európsku smernicu o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť (smernica o transparentnosti) a smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi (smernica MiFID). Obe smernice sú súčasťou Akčného plánu pre finančné služby (FSAP), ktorého cieľom je vybudovanie jednotného finančného trhu EÚ.

V súvislosti so smernicou o transparentnosti návrh zákona predovšetkým stanovuje základné princípy harmonizácie požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s vlastníctvom akcií, dlhových cenných papierov alebo hlasovacích práv a minimálne požiadavky na šírenie informácií, ktoré emitent alebo osoba, ktorá požiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu bez súhlasu emitenta, musí zverejniť a ktoré musia investorom zaistiť rovnaký prístup k regulovaným informáciám bez ohľadu na sídlo emitenta. Návrh novely tiež rozširuje obsah zverejňovaných ročných a polročných správ o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu a stanovuje informačné požiadavky na emitentov, ktorých akcie alebo dlhové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu. Odstrániť by sa mali prekážky pri prijímaní cenných papierov na regulované trhy členských štátov. Návrh novely počíta s povinnosťou zaviesť centrálne archivovanie regulovaných informácií v NBS a medzi orgánmi dohľadu členských štátov.

Posilniť by sa mala dôvera investorov, a to prostredníctvom informovaného hodnotenia podnikateľských výsledkov a aktív emitentov cenných papierov zverejňovaním ich presných, úplných a včasných informácií. Oproti súčasnej úprave návrh zákona rozširuje (1) povinnosť emitenta cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky alebo emitenta, ktorého cenný papier bol prijatý na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov zverejňovať ročné a polročné správy na všetkých emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, (2) povinnosť právnických osôb alebo fyzických osôb pri oznamovaní podielov na hlasovacích právach spojených s akciami emitentov kótovaných akcií na akcie emitentov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú s nimi spojené hlasovacie práva, (3) počet prípadov alebo ich kombinácií, v ktorých sa do podielu na hlasovacích právach právnických osôb alebo fyzických osôb zahŕňajú hlasovacie práva v rozsahu, v akom sú oprávnené tieto práva nadobúdať alebo prevádzať na inú osobu, (4) povinnosť emitenta vypracovávať účtovnú závierku v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami IFRS namiesto doteraz používanej národnej legislatívy (povinnosť používať medzinárodné účtovné štandardy IFRS sa v súčasnosti vzťahuje len na konsolidované účtovné závierky).

V prípade smernice o transparentnosti návrh zákona predovšetkým upravuje, reagujúc na vývoj na finančných trhoch v EÚ, právny rámec regulácie pre finančné trhy, podmienky vykonávania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností obchodníkov s cennými papiermi a stanovuje požiadavky na oznamovanie transakcií s finančnými nástrojmi a požiadavky na transparentnosť v súvislosti s transakciami s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu. Sprísniť by sa mali pravidlá pre činnosť systému určujúcom organizačné požiadavky pre obchodníkov s cennými papiermi poskytujúcimi investičné služby, vedľajšie služby a investičné činnosti. Po novom by sa taktiež mali upraviť požiadavky na oznamovanie a priehľadnosť transakcií s finančnými nástrojmi, na pravidlá, ktorými sa usmerňuje oznamovanie transakcií, vedenia záznamov obchodníkmi s cennými papiermi a organizátormi trhu, na zhromažďovanie údajov od všetkých obchodníkov s cennými papiermi, ktorí v spoločnostiach s cezhraničnou pôsobnosťou podliehajú rozdielnym povinnostiam týkajúcim sa oznamovania.

Predpokladaný dátum účinnosti novely je 1. november 2007. Túto rozsiahlu novelu pre Vás budeme ďalej sledovať a po jej prijatí sa s podrobnosťami budete môcť oboznámiť v bulletine ULC Čarnogurský Pro Bono Špeciál.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....