Podnikatelia

Aktuálna úprava súťaže návrhov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2006

Reagujeme na novú právnu úpravu verejného obstarávania a s ňou súvisiacu vyhlášku ÚVO č. 158/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.PRÁVNA ÚPRAVA SÚŤAŽE NÁVRHOV

Nový zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní reguluje i právnu úpravu súťaže návrhov ako špecifickej metódy verejného obstarávania. Súťažou návrhov sa rozumie postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien. Otázku súťaže návrhov ďalej upravuje vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty, ktorá nadobudne účinnosť 1. apríla 2006.

POJEM A KLASIFIKÁCIA SÚŤAŽE NÁVRHOV

Ako už z jej názvu vyplýva, podstatou súťaže sú súťažiace návrhy, pričom za návrh zákon považuje písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt. Podľa obsahu a účelu z hľadiska súťaže návrhov rozoznávame: (1) architektonické súťaže, v ktorých ide o získanie architektonického návrhu stavby, jej zmeny alebo súboru stavieb, návrhu exteriéru, interiéru, záhrady, výstavy alebo scény, (2) urbanistické súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu urbanistického alebo krajinného riešenia územia, (3) konštrukčné súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu technického konštrukčného riešenia stavby, jej časti alebo zmeny stavby alebo jej technického, technologického alebo energetického vybavenia, (4) ideové súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu najvhodnejšieho využitia alebo zhodnotenia vymedzeného územia, stavebného pozemku alebo stavby, (5) vyhľadávacie súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu vymedzujúceho územie, stavebný pozemok alebo stavbu, vhodného na uskutočnenie zámeru vyhlasovateľa súťaže návrhov a (6) súťaže spracovania dát.

POUŽITIE SÚŤAŽE NÁVRHOV

Súťaž návrhov možno použiť dobrovoľne, nielen v prípade, keď zákon jej použitie predpisuje. Zo zákona musí verejný obstarávateľ súťaž návrhov použiť povinne v prípade, ak sú splnené tieto podmienky: (1) ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien alebo odmien účastníkom, (2) podľa súťažných podmienok je súťaž návrhov súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby tomu účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný alebo jeden z víťazných, (3) predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby sa rovná alebo je vyššia ako 236 000 Eur a zákazka sa týka (a) telekomunikačných služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 5 referenčných čísiel podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom CPC 7524, 7525 a 7526 zákona, (b) výskumných a vývojových služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 8 zákona alebo (c) služieb uvedených v prílohe č. 3 zákona. Obstarávateľ musí verejnú súťaž vyhlásiť v prípade, že sú splnené vyššie spomenuté body 1 a 2, pričom ide súčasne o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa týka činností podľa § 8 odsek 3 až 9, ak predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby sa rovná alebo je vyššia ako 473 000 Eur.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI NÁVRHOV

Súťaž návrhov sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov. Súťaž sa vyhlasuje spravidla pre neobmedzený počet účastníkov. Ak sa súťaž návrhov vyhlasuje pre obmedzený počet účastníkov, v súťažných podmienkach sa musia určiť kritériá výberu účastníkov. Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili efektívnu súťaž. Kritériá výberu účastníkov nesmú obmedzovať účasť požiadavkou na sídlo účastníka na určitom území alebo časti územia štátu, ani požiadavkou na jeho právnu formu. Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov pritom nemôže byť ten, kto v súťažných podmienkach vypracoval kritériá výberu účastníkov alebo kritériá hodnotenia došlých návrhov, ani jemu blízka osoba. Zo zákona platí, že za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zábezpeku.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Súťaž sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok, ktoré musia byť dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov. V nich sa možno dopátrať všetkých požiadaviek vyhlasovateľa na rozsah, obsah a formu návrhu, na účastníkov a na vyhodnocovanie predložených návrhov. Návrhy potom posudzuje aspoň päťčlenná porota zložená z osôb, ktoré budú schopné odborne posúdiť súťažné podmienky a predložené návrhy a ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu.

VÝSLEDOK SÚŤAŽE NÁVRHOV A PRÁVA K NÁVRHU

Výsledok súťaže návrhov sa zverejňuje rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov a oznamuje každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota. Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena alebo odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa, ostatné návrhy sa vrátia účastníkom. Z hľadiska ochrany autorského práva platí, že návrhy, ktoré sú predmetom autorského práva, môže vyhlasovateľ použiť len so súhlasom autora a s vlastníctvom návrhu neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....