Verejná správa

Aktuálne uznesenia Vlády Slovenskej republiky k núdzovému stavu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2020

V nadväznosti na aktuálne nekontrolovateľné šírenie ochorenia COVID-19 pristúpila Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) uznesením zo dňa 15. marca 2020 k vyhláseniu núdzového stavu, ktorý sa v nasledujúcich dňoch rozširoval ďalšími uzneseniami. V akom rozsahu je aktuálne vyhlásený núdzový stav na území Slovenskej republiky, aké uznesenia k núdzovému stavu vláda vydala a čo je ich obsahom?

Na úvod sa v stručnosti dotkneme právnej úpravy núdzového stavu, ktorú predstavuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“). Núdzový stav vyhlasuje v zmysle ustanovenia čl. 5 ods. 1 vláda, a to „len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území“. Maximálna doba, na ktorú možno vyhlásiť núdzový stav je 90 dní (čl. 5 ods. 2 ústavného zákona).

Vláda vyhlásila na Slovensku núdzový stav Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom, publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 45/2020 (ďalej len „Uznesenie č. 1“).

Uznesením č. 1 vláda schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

Uznesením č. 1 vláda vyhlásila dňom 16. marca 2020 na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti v Uznesení č. 1 taxatívne vymenovaných okresných úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe Uznesenia č. 1.

Núdzový stav sa týka území okresov v územnej pôsobnosti okresných úradov: (1) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V, (2) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava, (3) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín, (4) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina, (5) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov, (6) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad, (7) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica, (8) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV, (9) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra, (10) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky, (11) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin, (12) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok.

Uznesenie č. 1 ukladá odo dňa vyhlásenia núdzového stavu pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav. Uvedeným sa do praxe premieta ustanovenie čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona, v zmysle ktorého „v čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v rozsahu uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd“.

Uznesením č. 1 sa odo dňa vyhlásenia núdzového stavu zakazuje uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť. Predmetným zákazom sa zas do praxe premieta ustanovenie čl. 5 ods. 3 písm. k), v zmysle ktorého „v čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v rozsahu zakázať uplatňovanie práva na štrajk“.

Prílohu Uznesenia č. 1 tvorí zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorých sa vyhlásený núdzový stav týka, a to: ((1) Univerzitná nemocnica Bratislava, (2) Národný ústav detských chorôb Bratislava, (3) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava, (4) Národný onkologický ústav Bratislava, (5) Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava, (6) Fakultná nemocnica Trnava, (7) Fakultná nemocnica Nitra, (8) Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, (9) Fakultná nemocnica Trenčín, (10) Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, (11) Univerzitná nemocnica Martin, (12) Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, (13) Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, (14) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, (15) Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica, (16) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, (17) Nemocnica Poprad, a. s., (18) Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, (19) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, (20) Detská fakultná nemocnica Košice, (21) Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s., (22) Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice).

K rozšíreniu núdzového stavu došlo Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020, publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 49/2020 (ďalej len „Uznesenie č. 2“).

Vláda Uznesením č. 2 schválila rozšírenie núdzového stavu, uloženie pracovnej povinnosti  na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk. Uznesením č. 2 sa núdzový stav rozšíril z okresov v územnej pôsobnosti okresných úradov, uvedených v Uznesení č. 1 na územie celej Slovenskej republiky. Uznesením č. 2 sa s účinnosťou od 19. marca 2020 ukladá pracovná povinnosť zamestnancom subjektov uvedeným v prílohe Uznesenia č. 2: (1) držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, (2) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, (3) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, (4) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, (5) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, (6) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu, (7) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, (8) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, (9) regionálne úrady verejného zdravotníctva). Rovnako sa Uznesením č. 2 zamestnancom subjektov uvedených v prílohe Uznesenia č. 2 zakazuje uplatňovať si právo na štrajk.

Uznesením č. 2 sa teda núdzový stav, vrátane pracovnej povinnosti a zákazu štrajku rozšíril aj na ďalšie subjekty zdravotníckeho charakteru.

K ďalšiemu rozšíreniu núdzového stavu došlo Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27 marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020, publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 64/2020 (ďalej len „Uznesenie č. 3“).

Uznesením č. 3 vláda schválila s účinnosťou od 28. marca 2020 rozšírenie núdzového stavu na (1) pobytové zariadenia sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, (2) zariadenia opatrovateľskej služby, (3) domovy sociálnych služieb, (4) špecializované zariadenia, (5) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny. Zamestnancom zariadení, uvedených v predošlej vete sa Uznesením č. 3 s účinnosťou od 28. marca 2020 ukladá pracovná povinnosť a zakazuje sa im uplatňovanie práva na štrajk.

Na záver pre lepšiu prehľadnosť rekapitulujeme aktuálne uznesenia vlády, týkajúce sa núdzového stavu. Dňa 15. marca 2020 bol Uznesením č. 1 vyhlásený s účinnosťou od 16. marca 2020 núdzový stav pre 22 zdravotníckych zariadení, uvedených v prílohe č. 1 Uznesenia č. 1. Následne dňa 18. marca 2020 bol Uznesením č. 2 núdzový stav s účinnosťou od 19. marca 2020 rozšírený aj na ďalšie subjekty zdravotníckeho charakteru. Zatiaľ najaktuálnejším je rozšírenie núdzového stavu Uznesením č. 3 z 28. marca 2020, ktoré núdzový stav rozšírilo s účinnosťou od 28. marca 2020 aj na subjekty, zabezpečujúce sociálnu starostlivosť, uvedené v Uznesení č. 3. Všetky tri uznesenia vlády, týkajúce sa núdzového stavu, zaviedli pracovnú povinnosť a zákaz uplatňovania práva na štrajk u zamestnancov subjektov, na ktoré sa núdzový stav v zmysle jednotlivých uznesení vlády vzťahuje. 

Najaktuálnejším je Uznesenie vlády SR č. 72/2020 Z. z., účinné odo dňa 08.04.2020, ktorým vláda SR v čase od 8. apríla 2020 od 00:00 hod. do 13. apríla 2020 do 23:59 hod. obmedzila slobodu pohybu formou zákazu vychádzania okrem (i) obvyklej cesty do a zo zamestnania a cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, (ii) cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), (iii) cesty za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, (iv) cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným, (v) pobytu v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, (vi) cesty na pohreb blízkej osoby a (vii) cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....