Iné

Aktuálne zmeny v sústave súdov SR

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2007

ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto čísle sprostredkuje informácie o opätovnom zriadení siedmich okresných súdov, s ktorým súvisia i zmeny v sídlach a obvodoch súdov, ktoré s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 prináša novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR.

Odo dňa 1. januára 2008 nadobudne účinnosť zákon č. 511/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR“ alebo len „novela zákona“).

Schválením novely zákona o sídlach a obvodoch súdov SR sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 do sústavy súdov SR opätovne zaradia(1) Okresný súd Malacky so sídlom v meste Malacky s obvodom zahŕňajúcim územný obvod okresu Malacky (do účinnosti novely zákona v obvode Okresného súdu Bratislava IV), (2) Okresný súd Pezinok so sídlom v meste Pezinok s obvodom zahŕňajúcim územný obvod okresu Pezinok (do účinnosti novely zákona v obvode Okresného súdu Bratislava III) a okresu Senec (do účinnosti novely zákona v obvode Okresného súdu Bratislava II), (3) Okresný súd Piešťany so sídlom v meste Piešťany s obvodom zahŕňajúcim územný obvod okresu Piešťany a okresu Hlohovec (do účinnosti novely zákona oba v obvode Okresného súdu Trnava), (4) Okresný súd Skalica so sídlom v meste Skalica s obvodom zahŕňajúcim územný obvod okresu Skalica (do účinnosti novely zákona v obvode Okresného súdu Senica), (5) Okresný súd Bánovce nad Bebravou so sídlom v meste Bánovce nad Bebravou s obvodom zahŕňajúcim územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou (do účinnosti novely zákona v obvode Okresného súdu Trenčín) a okresu Partizánske (do účinnosti novely zákona v obvode Okresného súdu Topoľčany), (6) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom so sídlom v meste Nové Mesto nad Váhom s obvodom zahŕňajúcim územný obvod okresu Nové Mesto nad Váhom (do účinnosti novely zákona v obvode Okresného súdu Trenčín) a okresu Myjava (do účinnosti novely zákona Okresného súdu Senica) a (7) Okresný súd Námestovo so sídlom v meste Námestovo s obvodom zahŕňajúcim územný obvod okresu Námestovo (do účinnosti novely zákona v obvode Okresného súdu Dolný Kubín).

Pre prechod výkonu súdnictva z odovzdávajúceho súdu na nadobúdajúci (zriaďovaný) súd bude smerodajná miestna príslušnosť nadobúdajúceho (zriaďovaného) súdu, pričom zo zákona sa prechod výkonu súdnictva bude týkať všetkých právoplatne neskončených. Na zriaďované okresné súdy tak bude zákonom prenesený výkon súdnictva vo veciach, v ktorých bude odo dňa 1. januára 2008 daná ich miestna príslušnosť. Uvedená zásada neplatí pre veci, ktoré boli doručené na súd do dňa 31. decembra 1996.

Novela zákona zakotvuje pri prechode výkonu súdnictva dve výnimky z uplatňovania kritéria miestnej príslušnosti nadobúdajúceho súdu. Pri veciach občianskoprávnej aj trestnoprávnej povahy sa prechod výkonu súdnictva netýka vecí, v ktorých prebieha odvolacie konanie. Na základe tejto výnimky teda vec, kde bol do dňa 31. decembra 2007 podaný riadny opravný prostriedok, dokončí ten súd, na ktorom pôvodne napadla, hoci inak by sa jej mal týkať prechod výkonu súdnictva. Druhá výnimka sa týka trestnoprávnych vecí, pri ktorých sú z prechodu výkonu súdnictva vyňaté všetky tie trestnoprávne veci, v ktorých bolo začaté hlavné pojednávanie.

V súvislosti s opätovným zriadením vyššie uvedených okresných súdov dochádza v niektorých prípadoch aj k zmene miestnej príslušnosti súdov so špecializovanou agendou. Z uvedeného dôvodu novela zákona osobitne upravuje otázky prechodu výkonu súdnictva medzi súdmi so špecializovanou agendou, u ktorých je ich príslušnosť určovaná obvodom krajského súdu. Jedná sa o nasledovné agendy, resp. špecializované súdy: (1) okresné súdy v sídle krajského súdu na účely trestného konania, (2) registrové súdy, (3) konkurzné a vyrovnacie súdy (agenda konkurzov, reštrukturalizácií, konaní o oddlžení a konaní súvisiacich alebo vyvolaných konkurzným alebo reštrukturalizačným konaním – tzv. incidenčné spory zapisované do súdneho registra Cbi), (4) zmenkové a šekové súdy a (5) súdy priemyselnoprávnej ochrany.

V prípade, ak ide o okresné súdy v sídle krajského súdu na účely trestného konania, agendu konkurzov a vyrovnaní (reštrukturalizácií), zmenkovú a šekovú agendu a agendu priemyselnoprávnej ochrany, k prechodu výkonu súdnictva vo veciach, ktoré napadli na príslušné súdy do dňa 31. decembra 2007, nedochádza a tieto veci budú dokončené súdmi príslušnými podľa doterajších predpisov.

V prípade, ak ide o agendu obchodného registra, k prechodu výkonu súdnictva dochádza, a to vo všetkých aj právoplatne skončených veciach v súlade so zohľadnením kritéria sídla, prípadne bydliska osoby zapísanej v obchodnom registri.

Novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR priniesla aj novú právnu úpravu v systéme odvolacích súdov v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní. Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní budú príslušné (1) Krajský súd v Bratislave pre konkurzné a vyrovnacie súdy v obvode Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Trenčíne a Krajského súdu v Nitre, (2) Krajský súd v Banskej Bystrici pre konkurzné a vyrovnacie súdy v obvode Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Banskej Bystrici a (3) Krajský súd v Košiciach pre konkurzné a vyrovnacie súdy v obvode Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach.

Prísediaci odovzdávajúceho súdu, ktorí majú trvalé bydlisko v obvode nadobúdajúceho (zriaďovaného) súdu, sa ku dňu účinnosti tejto novely zákona stanú prísediacimi príslušného nadobúdajúceho (zriaďovaného) súdu. Udelením písomného súhlasu funkcia prísediaceho na odovzdávajúcom súde zaniká. Ak písomný súhlas prísediaci neudelí, zostáva prísediacim odovzdávajúceho súdu.

Sudca poverený riadením nadobúdajúceho (zriaďovaného) súdu má povinnosť vydať rozvrh práce nadobúdajúceho (zriaďovaného) súdu na rok 2008 najneskôr do dňa 15. januára 2008.Novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR okrem už spomínaných zmien dopĺňa aj zákon o súdnych poplatkoch, do ktorého sa na jej základe vkladá nový § 18b, v zmysle ktorého sa odo dňa 1. januára 2008 v konaniach začatých do dňa 31. decembra 2007 nevyberá poplatok zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....