Podnikatelia

Ďalšie úpravy k daňovým priznaniam k dani z príjmov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2009

Ministerstvo financií SR zverejnilo opravu a taktiež doplnenie jeho opatrenia č. MF/025737/2008-72, ktorým boli ustanovené vzory daňových priznaní k dani z príjmov, s obsahom ktorého Vás zoznámilo januárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO spolu s informáciami týkajúcimi sa osobitostí podávania daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2008 spojených s prechodom Slovenska na menu euro.

Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/025737/2008-72 zo dňa 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 633/2008 Z. z. a znenie opatrenia bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2008 na strane 944.

S obsahom predmetného opatrenia MF SR v spojení so všetkými ďalšími oznámeniami vydanými Ministerstvom financií SR, ktoré sa týkajú vzorov daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2008 ako aj za zdaňovacie obdobie roku 2009 (oznámenie č. MF/32649/2008-72 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov, oznámenie č. MF/32648/2008-72 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov a odlišnostiam vyplývajúcim pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2008 vzhľadom na prechod SR na menu euro je venované osobitné oznámenie o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2008), sme Vás oboznámili v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

K vyššie citovanému opatreniu vydalo Ministerstvo financií SR Oznámenie o oprave textu v opatrení MF SR zo dňa 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej v texte len „oprava textu opatrenia MF SR“).

Oprava textu opatrenia MF SR sa týka vzorov daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby a právnické osoby uvedených v prílohách č. 1 až 3 opatrenia MF SR, ktoré sa prvýkrát použijú pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008, a to (1) vzoru daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z príjmov“ alebo len „zákon“), konkrétne jeho oddielu XI. „Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a vyplatenie zamestnaneckej prémie“, uvedeného v prílohe č. 1 opatrenia MF SR, (2) vzoru daňového priznania k dani z príjmov, uvedeného v prílohe č. 2 opatrenia MF SR, teda vzoru daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, konkrétne jeho oddielu XV. „Žiadosť o vrátenie daňového preplatku“ a taktiež (3) vzoru daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, konkrétne jeho VI. časti „Žiadosť o vrátenie daňového preplatku“, uvedeného v prílohe č. 3 opatrenia MF SR, pričom v predmetných častiach, resp. oddieloch týchto vzorov daňových priznaní k dani z príjmov má byť namiesto sumy „3,32 eur“ správne uvedená suma „3,31 eur“.

Vzhľadom na skutočnosť, že oprava textu opatrenia MF SR, nebola publikovaná v Zbierke zákonov SR, dovoľujeme si dať Vám túto úpravu do pozornosti. Oprava textu opatrenia MF SR bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2009 na strane 215, jej znenie je sprístupnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás k dispozícii na tomto linku: http://www.finance.gov.sk/…/FS_03_2009.pdf.

Dňa 1. marca 2009 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/008928/2009-72 zo dňa 25. februára 2009, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR zo dňa 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej v texte len „novela opatrenia MF SR“ alebo len „novela opatrenia“).

Novela opatrenie MF SR doplnila o nové ustanovenie § 2a, na základe ktorého platí, že ak právnická osoba vykazujúca výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie končiace po 31. decembri 2008 do dňa 1. marca 2009 a súčasťou prílohy je evidencia v rozsahu účtovnej závierky bez poznámok, považuje sa takáto príloha za prílohu podanú v súlade s týmto opatrením. Ak právnická osoba podľa predchádzajúcej vety podá alebo podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2008, súčasťou prílohy môže byť evidencia v rozsahu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje poznámky.

Vo väzbe na znenie ustanovenia § 2a opatrenia novela ďalej vo vzore daňového priznania k dani z príjmov uvedeného v prílohe č. 3 opatrenia MF SR, ktoré sa prvýkrát použije pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008, teda vo vzore daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, konkrétne v jeho III. časti „Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov“, v jej oddiele G3 „Úpravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo“ vo vysvetlivke č. 7 písm. a) za slovo „predpisov“ vložila slová „s výnimkou poznámok“, takže z predmetnej časti vzoru daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby tak po novom vyplýva, že daňovník vykazujúci výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania základu dane predkladá ako prílohu podľa vyššie spomínaného písmena a) vo vysvetlivke č. 7 evidenciu v rozsahu účtovnej závierky z ktorej by vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií SR podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s výnimkou poznámok.

Oznámenie MF SR o vydaní novely opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 64/2009 Z. z., znenie novely opatrenia MF SR bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2009 na strane 217 a možno doň nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás sprístupnené na nasledovnom linku: http://www.finance.gov.sk/…/FS_04_2009.pdf.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....