Podnikatelia

Daň z motorových vozidiel a nové daňové priznanie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2009

Ministerstvo financií SR s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovilo vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby, v ktorom prvýkrát už bude potrebné vykonať aj prepočet na menu euro. Bližšie podrobnosti o podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel v spojení so zavedením meny euro na území SR Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/019260/2008-72, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej v texte len „opatrenie MF SR“ alebo len „opatrenie“).

MF SR vydalo citované opatrenie podľa § 38 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel je uvedený v prílohe tohto opatrenia a prvýkrát sa použije odo dňa 1. januára 2009 za zdaňovacie obdobie roku 2008.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o miestnych daniach“), ktorý upravuje daň z motorových vozidiel, je daňovník povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane, a to vždy do dňa 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

Miestna príslušnosť daňového úradu sa riadi miestom evidencie vozidla alebo prípojného vozidla (ďalej v texte len „vozidlo“) k 31. decembru predchádzajúceho roka, pričom predchádzajúcim rokom sa rozumie rok, ktorý predchádza roku, za ktorý sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva (napríklad roku 2008 predchádza rok 2007 a miestna príslušnosť sa určí podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 2007). Pri určovaní miestnej príslušnosti sa neprihliada na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, teda v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia 2008 dôjde k zmene miesta evidencie vozidla, na túto skutočnosť sa pri určení miestne príslušného daňového úradu nebude prihliadať.

V prípade vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí (napríklad pri prenájme vozidla zo zahraničia), správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka na území SR. Ak ide o daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa jeho sídla. Ak je daňovníkom stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území SR.

V daňovom priznaní za rok 2008 sa daň, preddavky na daň a zníženie dane budú uvádzať v slovenských korunách, avšak daňovník bude povinný prepočítať daň na úhradu z riadku 50 daňového priznania, z opravného daňového priznania a z riadku 56 dodatočného daňového priznania konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) a zaokrúhliť ju na eurocenty smerom nadol, ktorú zaplatí najneskôr do dňa 31. januára 2009 miestne príslušnému správcovi dane.

V roku 2008 sa daň z motorových vozidiel bude platiť preddavkovo a vyúčtovávať sa bude podaním daňového priznania až v januári 2009, ak sa teda v roku 2008 nezaplatí splatný preddavok vypočítaný v slovenských korunách, tento sa v roku 2009 zaplatí v eurách podľa prepočtu konverzným kurzom na menu euro, pričom za správny prepočet zodpovedá daňovník. Ak sa daňové priznanie za rok 2008 bude podávať až v roku 2009, vypočíta sa daň z motorových vozidiel podľa pravidiel platných v zdaňovacom období roku 2008 a výsledná suma dane na úhradu sa prepočíta konverzným kurzom na menu euro. Preplatky a nedoplatky na dani z motorových vozidiel, ktoré vzniknú do dňa 31. decembra 2008, sa budú oznamovať a vyčísľovať v slovenských korunách, a to podľa pravidiel platných do tohto dátumu. Preplatky a nedoplatky na dani z motorových vozidiel, ktoré vzniknú po dni 31. december 2008, sa budú oznamovať až v roku 2009, prepočítané podľa konverzného kurzu na menu euro a preplatok sa v roku 2009 vráti taktiež už v mene euro. Sankcie za nesplnenie povinností do dňa 31. decembra 2008 sa vyčíslia v slovenských korunách a ak sa v tomto smere vydá až v roku 2009 rozhodnutie, prepočíta sa suma vyčíslená v slovenských korunách konverzným kurzom na menu euro.

Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 269/2008 Z. z., znenie opatrenia je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2008.

Opatrením MF SR sa zrušuje opatrenie MF SR č. MF/012129/2004-72 zo dňa 30. novembra 2004, ktoré ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel, tento vzor sa však použije pri podávaní daňového priznania v tom prípade, ak daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vznikla v období odo dňa 1. januára 2005 do dňa 31. decembra 2007. Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia č. MF/012129/2004-72 zo dňa 30. novembra 2004 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 713/2004 Z. z., znenie opatrenia bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....