Podnikatelia

Dane a odvody živnostníkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2012

Pripravované zmeny daňovo-odvodového systému by mali upraviť nové nastavenie daní a odvodov živnostníkov. Postupne by malo dôjsť k zmene vymeriavacieho základu, obmedzeniu paušálnych výdavkov a tzv. „bulharskú konštantu“ by mal nahradiť živnostenský index. Aké konkrétne zmeny sa pripravujú, Vám predstavíme v uvedenom článku.

Vláda Slovenskej republiky dňa 18. júna 2012 zverejnila tzv. ozdravný balíček na roky 2012-2013, ktorý obsahuje niekoľko zmien v nasledovnej oblasti.

Ozdravný balíček počíta so zachovaním možnosti uplatnenia odpočtu paušálnych výdavkov živnostníkov vo výške 40% zo základu dane, avšak odpočet by bolo možné uplatniť len do výšky maximálne 420 Eur mesačne, čo ročne predstavuje najviac 5.040 Eur. Zaviedla by sa tiež sadzba dane z príjmov fyzických osôb vo výške 25% pre fyzické osoby s hrubým mesačným príjmom cca 3.000 Eur. Fyzické osoby, ktorých hrubý príjem nebude dosahovať uvedenú výšku, budú aj naďalej platiť daň z príjmu vo výške 19%. Účinnosť uvedených zmien sa predpokladá od 1. januára 2013.

Vznik resp. trvanie povinnosti uhrádzať odvody do Sociálnej poisťovne (ďalej len „sociálne poistenie“) podľa súčasnej právnej úpravy závisí od výšky minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočítava ako 44,2% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné v súčasnosti. V súčasnosti je minimálny vymeriavací základ upravený sumou 339,89 Eur. Dolná hranica pre určenie povinnosti platiť sociálne poistenie je 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, teda 4.078,68 Eur. Živnostník, ktorý v roku 2011 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako uvedená suma, je dňom 1. júla 2012 povinný platiť sociálne poistenie, resp. ak bol povinný platiť sociálne poistenie do 1. júla 2012, povinnosť mu zostala zachovaná. Živnostníkom, ktorí v roku 2011 dosiahli príjem z podnikania nižší ako 4.078,68 Eur, dňom 30. júna 2012 zanikla povinnosť platiť sociálne poistenie.

Výška vymeriavacieho základu pre účely sociálneho poistenia, od ktorého výška sociálneho poistenia závisí, sa od 1. júla 2012 vypočíta tak, že sa pomerná časť základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za obdobie roka 2011 vydelí koeficientom 2. Živnostník platí sociálne poistenie z takto vypočítaného vymeriavacieho základu. Ak však vymeriavací základ nedosiahne 339,89 Eur, živnostník platí sociálne poistenie zo sumy 339,89 Eur.

Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie sa podľa súčasnej právnej úpravy vypočítava tak, že sa príjem základu dane z príjmu fyzických osôb z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie, vydelí koeficientom 2,14. Výška vymeriavacieho základu sa upravuje obdobne ako pri sociálnom poistení, pričom dolná hranica vymeriavacieho základu je vo výške 339,89 Eur a horná hranica je vo výške 2.307 Eur.

Dňa 6. júla 2012 vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorou sa okrem iných zákonov má novelizovať aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Uvedený návrh presadzuje zjednotenie výšky vymeriavacieho základu sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, ako aj úpravu výšky minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Podľa súčasnej právnej úpravy sa výška vymeriavacieho základu vypočítava použitím koeficientu 2 pre sociálne poistenie a koeficientu 2,14 pre zdravotné poistenie. Po novom by sa výška koeficientu mala meniť v troch časových intervaloch, a to od 1. júla 2013 na výšku 1,9, od 1. júla 2014 na výšku 1,6 a od 1. júla 2015 na výšku 1,486. Vzhľadom na skutočnosť, že koeficientom sa delí príjem z podnikania, tak čím bude koeficient nižší, tým bude vyšší vymeriavací základ, a teda aj výška odvodov.

Pri výpočte minimálnej hranice prímov z podnikania, z ktorej sa vychádza pri určení vzniku povinnosti platiť sociálne poistenie, by sa podľa návrhu novely namiesto súčasných 44,2% malo uplatňovať 50%. Prijatie uvedenej zmeny by spôsobilo zvýšenie dolnej hranice pre vznik povinného poistenia zo súčasných 4.078,68 Eur na 4.734 Eur.

Novela tiež počíta so zjednotením maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistenia a zdravotného poistenia do jednej sadzby vo výške 5-násobku priemernej mzdy, čo pre rok 2013 predstavuje sumu 3.945 EurZvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu bude mať za následok zvýšenie odvodov pre tých živnostníkov, ktorých vymeriavací základ vypočítaný podľa súčasných pravidiel presahuje súčasnú maximálnu hranicu vymeriavacieho základu, t.j. 3.076 Eur.

Prepočty Podnikateľskej aliancie Slovenska ukázali, že skupina živnostníkov s mesačným príjmom od 347 do 393 Eur by si po zavedení zmien polepšila mesačne o 109 Eur. Najmenej negatívny dosah zmien by pocítili živnostníci, ktorí majú hrubý príjem vyšší ako 393 Eur mesačne, a ktorých hrubý príjem je medzi 830 a 970 Eur, pričom ich náklady sú do výšky 40% príjmov. Priemerne by mali na odvodoch odviesť o 17 Eur viac ako v súčasnosti. Živnostník s príjmom 1.000 Eur by podľa vyjadrenia Podnikateľskej aliancie Slovenska každý mesiac odviedol o 21,50 Eur na odvodoch viac, než odvádza v súčasnosti. Uvedené by sa vzťahovalo tak na živnostníkov s nulovými reálnymi nákladmi, ako aj na živnostníkov s reálnymi nákladmi na úrovni 60% príjmu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....