Podnikatelia

Definícia malých a stredných podnikateľov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2006

Znenie odporúčania Európskej komisie č. 2003/361/EC nahrádzajúceho odporúčanie č. 96/280/EC, ktorým sa menia kritériá pre klasifikáciu malých a stredných podnikov.Od 1. januára 2005 vstúpilo do platnosti v Európskej únii nové odporúčanie Európskej komisie č. 2003/361/EC nahrádzajúce odporúčanie č. 96/280/EC, ktorým sa menia kritériá pre klasifikáciu malých a stredných podnikov týkajúce sa obratu, hospodárskeho výsledku firmy a pod. Napriek tomu, že je toto odporúčanie známe už viac než rok, často sa možno stretnúť s tým, že mnohí podnikatelia, najmä ak majú záujem získať grant či štátnu podporu, zdĺhavo hľadajú jeho znenie a v ňom najmä obsah pojmu malý a stredný podnikateľ, ktorá je uvedená v prílohe odporúčania.

MIKRO, MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Podnikom sa podľa odporúčania rozumie subjekt vykazujúci ekonomickú činnosť, bez ohľadu na jeho právnu formu. K týmto subjektom patria hlavne osoby samostatne zárobkovo činné a rodinné podniky vykonávajúce remeselné alebo iné činnosti a verejné obchodné spoločnosti alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť. Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a u ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov Eur a/alebo celková ročná bilancia nepresahuje 43 miliónov Eur.Malý podnik sa pritom definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 10 miliónov Eur. Mikropodnikom sa potom rozumie taký podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 milióny Eur.

KRITÉRIA KATEGORIZÁCIE PODNIKOV

Nová definícia, ktorú prinieslo odporúčanie č. 2003/361/EC, zachováva ako rozhodujúce kritériá počet zamestnancov podniku, ročný obrat a ročnú bilančnú sumu. Na ich základe potom možno podnik kategorizovať. Pri výpočte počtu pracovníkov a finančných čiastok sa zohľadňujú rozdiely týkajúce sa samostatných podnikov, partnerských podnikov a prepojených podnikov. Čo sa počtu pracovníkov týka, rozhodujúce sú údaje týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Tieto sa zohľadňujú odo dňa účtovnej závierky. Počet pracovníkov sa vyjadruje počtom ročných pracovných jednotiek (AWU), teda počtom osôb, ktoré pracujú na celý pracovný úväzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho mene počas celého referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca tých osôb, ktoré pracovali na čiastočný úväzok a práca sezónnych pracovníkov sa počítajú ako časti AWU. Do kategórie pracovníkov odporúčanie zahŕňa zamestnancov, osoby pracujúce pre podnik, ktorý mu podlieha, vlastníkov – manažérov a partnerov vykonávajúcich pravidelnú činnosť v podniku s finančným prospechom z podniku. Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej alebo odbornej zmluvy, sa za pracovníkov nepovažujú. Nezapočítavajú sa tiež pracovníci na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Do ktorej veľkostnej kategórie podnik patrí, sa ďalej určí popri výpočte počtu zamestnancov i výpočtom finančných limitov. Viaceré ustanovenia novej definície zabezpečujú nárok na výhody spojené s prístupom k národným mechanizmom podpory MSP a k európskym programom na ich podporu. Získajú ho len tie podniky, ktoré majú charakteristiku MSP (bez podpory ekonomickej sily väčších zoskupení). Aby nová definícia priaznivo vplývala na výskum a financovanie MSP, do odporúčania sa zakomponovali i výnimky pre výskumné inštitúcie a investorov, tzv. biznis anjelov. Úprava definície prispieva aj k rozšíreniu možností MSP združovať sa do zoskupení spoločností, pričom typy spoločností sú rámcovo definované ako nezávislé, partnerské a prepojené. Transparentná metóda kalkulácie počtu zamestnancov a finančných limitov poskytne reálny obraz o ekonomickej sile podniku. Obchádzať definíciu je pritom znemožnené závislosťou kategorizácie druhu MSP na konsolidovaných účtovných uzávierkach.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....