Iné

Doručovanie podľa Občianskeho súdneho poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2014

Doručenie písomnosti v civilnom konaní je dôležitou skutočnosťou zakladajúcou právne účinky písomností. Súd doručuje nielen rozhodnutia, ale aj iné písomnosti. Doručovanie prebieha podľa dôležitosti písomností. Podľa dôležitosti sa písomnosti doručujú do vlastných rúk, alebo doručujú nie do vlastných rúk a podľa dôležitosti písomnosti nastávajú doručením ich právne účinky.

Právna úprava doručovania v civilnom konaní je upravená ust. § 45 až 50 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Pri doručovaní písomností vydaných súdom je potrebné rozlíšiť o akú písomnosť ide. Všeobecná úprava doručovania je zakotvená v ust. § 45 a vzťahuje sa na doručovanie všetkých písomností, teda rozhodnutí a iných písomností.

Podľa uvedeného ustanovenia súd doručuje písomnosť sám alebo poštou, môže ju doručiť aj prostredníctvom súdneho exekútora, orgánu obce alebo príslušného útvaru Policajného zboru a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom aj prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka“) sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Súd v písomnostiach, s výnimkou rozhodnutí doručovaných účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi, uvádza aj adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami.

Doručovať písomnosti možno aj elektronickými prostriedkami, ak o to účastník konania alebo jeho zástupca požiada a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Písomnosť súdu sa považuje za doručenú piaty deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. Elektronickými prostriedkami nemožno doručovať súdne rozhodnutia, predvolania na pojednávanie a písomností, ktoré sa doručujú do vlastných rúk. Ak je na súd doručené podanie elektronickými prostriedkami bez uvedenej spisovej značky, súd zásielku vráti s uvedením dôvodu, pre ktorý nemôže podanie prijať.

Písomnosti, ktoré nie je potrebné doručiť do vlastných rúk, sa zväčša doručujú postupom upraveným ust. § 46. Pôjde o rôzne bežné písomnosti, ktorých doručenie do vlastných rúk nevyžaduje Občiansky súdny poriadok, ani súd nerozhodne, že je potrebné jej doručenie do vlastných rúk. Písomnosť sa podľa uvedeného ustanovenia adresátovi doručuje v byte, v mieste podnikania, na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak adresát nie je zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia, písomnosť sa doručí inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Písomnosť však nemožno odovzdať účastníkovi, ktorý má na veci protichodný záujem, pretože v takom prípade by bolo doručenie uvedeným spôsobom neúčinné. Ak ani uvedeným spôsobom nemožno doručiť písomnosť, uloží sa písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola súdu vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Rozhodnutia a písomnosti, ktoré je podľa zákona alebo z nariadenia súdu potrebné doručiť do vlastných rúk sa doručujú podľa ust. § 47 až 50 Občianskeho súdneho poriadku. Fyzickým osobám sa písomnosti doručujú podľa ust. § 47. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, po vrátení zásielky súdu nastáva tzv. fikcia doručenia. Fikciou doručenia v uvedenom prípade je právna fikcia, že neprevzatá písomnosť bola doručená dňom, keď bola zásielka vrátená súdu. Fikcia doručenia môže nastať len za zákonom ustanovených podmienok, a to (1) adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk nebol v mieste doručenia zastihnutý, (2) v mieste doručenia sa zdržuje a (3) bol dodržaný zákonom ustanovený postup – upovedomenie adresáta o novom doručení, nové neúspešné doručenie a uloženie písomnosti na pošte alebo orgáne obce, o uložení bol adresát upovedomený.

Dôležitou podmienkou aplikácie fikcie doručenia je podmienka uvedená pod bodom 2 predchádzajúceho odseku – adresát sa v mieste doručenia zdržuje. Výklad pojmu „zdržovať sa v mieste doručenia“ podal Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení sp. zn. 5 Cdo 179/2010 zo dňa zo 7. septembra 2010.

V uvedenom uznesení Najvyšší súd Slovenskej republiky uviedol, že „Gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“ nemôže byť iný len ten, že zákon vyžaduje a predpokladá, že adresát sa v dobe doručovania v mieste doručenia skutočne zdržuje a že len nebol zastihnutý tam, kde má doručovateľ písomnosť doručiť. Zdržovanie sa v mieste doručenia v podstate teda znamená, že sa adresát každodenne vracia do svojho bytu, čo by bolo vylúčené, ak by bol v čase doručovania v nemocnici, na dovolenke, keby sa vracal do svojho bytu len na soboty a nedele, pretože sa inak zdržuje na inom mieste a pod.“

K otázke skutočnosti, či má zdržiavanie sa v mieste doručenia pri aplikácii fikcie doručenia preukazovať adresát alebo súd, sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril vo viacerých rozhodnutiach, napríklad v uznesení sp. zn. 6 M Cdo 3/2011 zo dňa 28. marca 2012, alebo v uznesení sp. zn. 6 Cdo 239/2011 zo dňa 14. marca 2012. V druhom z uvedených uznesení sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril, že „Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval, nie je osvedčené, či táto podmienka náhradného doručenia bola splnená. V takomto prípade je povinnosťou súdu vykonať šetrenie na zistenie jej splnenia, pričom nie je povinnosťou účastníka, ktorému bolo doručované poštou, navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho prípadného tvrdenia, že sa v čase doručovania v mieste doručenia nezdržoval z dôvodu, že účastník konania nemá povinnosť preukazovať opak toho, čo nie je osvedčené. Preto záver súdu o účinnom náhradnom doručení bude možný len vtedy, ak bude zistené, že adresát sa v mieste doručenia v čase doručovania zdržoval.“.

Z uvedených uznesení vyplýva, že dôkazné bremeno o preukázaní nedržiavania sa adresáta v miesta doručovania v prípade aplikácie fikcie doručenia leží na súde.

Rozhodnutie možno doručiť aj formou vyvesenia na úradnej tabuli súdu. Doručenie formou vyvesenia na úradnej tabuli súdu sa vykonáva v zákonom ustanovených prípadoch, napríklad ak sa vráti neprevzaté rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z adresy, ktorú uviedol účastník vykázaný zo spoločného obydlia (ust. § 75b). Doručenie sa vykoná podľa ust. § 47a, a to vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli súdu po dobu 15 dní. Pätnástym dňom vyvesenia je rozhodnutie považované za doručené účastníkom, ktorí nie sú súdu známi, alebo ktorých pobyt nie je známy.

Doručovanie písomností fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám je upravené ust. § 48. Písomnosti, ktoré sú určené orgánom alebo právnickým osobám, doručujú sa pracovníkom oprávneným za orgány alebo právnické osoby prijímať písomnosti. Ak takéto osoby nie sú, písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek ich pracovníkovi, ktorý písomnosti prijme.

Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu
známa, písomnosť sa považuje po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Obdobne sa postupuje aj pri doručovaní fyzickej osobe – podnikateľovi.

Ak nemožno fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, doručiť písomnosť na adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, nie je možné zistiť miesto, na ktorom preberá písomnosti a nie je možné, aby ju zastupoval ustanovený opatrovník, súd uznesením rozhodne, že písomnosti určené tejto osobe sa budú doručovať uložením v súdnom spise. Uznesenie sa vyvesí na úradnej tabuli súdu až do právoplatného skončenia konania. Ak pominuli dôvody na vydanie uznesenia, súd ho aj bez návrhu zruší. Písomnosti doručované uložením v súdnom spise sa považujú za doručené po uplynutí 7 dní od ich vyhotovenia.

Písomnosti určené advokátovi sa môžu doručovať tiež advokátskym koncipientom a iným pracovníkom, ktorí sú u advokáta pracovne činní a poveril ich prijímaním zásielok. Obdobne sa môžu písomnosti určené notárovi doručovať notárskym koncipientom a iným pracovníkom, ktorí sú u notára pracovne činní a poveril ich prijímaním zásielok a písomnosti určené súdnemu exekútorovi sa môžu doručiť exekútorskému koncipientovi, alebo aj inému zamestnancovi exekútora, ktorý preukáže, že je poverený prijímaním zásielok.

Ak má účastník viacerých advokátov, doručí sa písomnosť podľa ust. § 48a tomu z nich, ktorého určí účastník na doručovanie písomností. Ak účastník výslovne neurčí žiadneho z advokátov, doručuje sa ktorémukoľvek z nich. Ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak však má účastník osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku sa doručuje iba zástupcovi.

Súd je povinný podľa ust. § 49 poučiť účastníka konania o možnosti žiadať o doručenie písomností i na adrese iného miesta v Slovenskej republike, ak na takéto miesto môže byť písomnosť doručená zákonom predpísaným spôsobom, prípadne zvoliť si zástupcu pre doručovanie. Ak sa niektorá zásielka určená do vlastných rúk vráti z miesta, ktoré na doručovanie označil účastník konania, z miesta jeho pobytu evidovaného podľa osobitných predpisov alebo od zvoleného zástupcu pre doručovanie ako neprevzatá, súd môže všetky nasledujúce písomnosti pre tohto účastníka ukladať na súde s účinkami doručenia k 7. dňu od odoslania rovnopisu doručovanej písomnosti. Ak sa účastníkovi konania ukladajú písomnosti na súde s účinkami doručenia, rovnopisy týchto písomností súd zašle tomuto účastníkovi zásielkou spolu s oznámením, že sa táto písomnosť považuje za doručenú uložením na súde s účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania tejto zásielky. Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia. Poučenie účastníka konania podľa ust. § 49 súd vykoná spravidla na začiatku konania a ak toto poučenie doručuje ako písomnosť, doručuje ho do vlastných rúk, pričom náhradné doručenie je vylúčené.

Výnimka z doručovania podľa ust. § 49 ods. 2 až 5 Občianskeho súdneho poriadku sa vzťahuje na doručovanie (1) podľa ust. § 48 ods. 2 a 3, (2) osobám vo výkone trestu odňatia slobody, (3) osobám vo väzbe, (4) osobám umiestneným v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy, (5) osobám požívajúcim diplomatické výsady a imunity, alebo osobám, ktoré sú v jeho byte a (6) osobám, ktorým má byť písomnosť doručená v budove alebo v miestnosti chránenej diplomatickou imunitou.

Ak účastník konania požiada, aby sa na jeho náklady doručovali súdne písomnosti inému účastníkovi súdnym exekútorom, súd môže doručovať písomnosti prostredníctvom účastníkom zvoleného súdneho exekútora. V takom prípade musí účastník oznámiť údaj o elektronickej adrese zvoleného súdneho exekútora. Účastník konania je v prípade vyhovenia jeho žiadosti o doručovanie povinný hradiť náklady a odmenu súdnemu exekútorovi. Náklady doručenia a odmena súdnemu exekútorovi sa pritom nepovažujú za trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Pri doručovaní písomností môže nastať situácia, že adresát bezdôvodne odoprie písomnosť prijať. V takom prípade je podľa ust. § 50 Občianskeho súdneho poriadku písomnosť doručená dňom keď jej prijatie bolo odopreté. Adresát musí byť o právnych následkoch odopretia prevzatia písomnosti poučený. Ak by adresát poučený nebol nebola by splnená podmienka doručenia a súd by musel písomnosť doručovať opätovne.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....