Iné

Dotácie na rozvoj športu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2013

Úrad vlády SR bude môcť poskytovať dotácie nielen na kultúrne pamiatky a národnostné menšiny, ale aj na rozvoj športu. Poskytovanie dotácií na šport umožní novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, s ktorou Vás oboznámime v našom článku.

Dňa 21. júna 2013 bol v Národnej rade SR schválený zákon č. 201/2013 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Novela nadobudne účinnosť 1. septembra 2013.

Úrad vlády Slovenskej republiky v súčasnosti poskytuje v zmysle zákona o dotáciách dotácie na podporu (1) zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, (2) výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, (3) národných kultúrnych pamiatok, (4) projektov zachovania memorabilií slovenských osobností európskeho významu a (5) interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Novela rozšíri uvedené účely o poskytnutie dotácie na rozvoj športu. Konkrétnymi účelmi, na ktoré sa po novele bude môcť poskytnúť dotácia, sú podľa nového ust. § 2 ods. 5 zákona o dotáciách (1) podpora regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu, (2) podpora miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí, (3) podpora športových podujatí nižších skupín, (4) nákup športovej výbavy a (5) projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Postup pri podávaní žiadosti o dotáciu a poskytnutie dotácie Úradom vlády Slovenskej republiky v súčasnej dobe upravuje okrem zákona o dotáciách aj vyhláška Úradu vlády č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Nakoľko novela nemení postup poskytovania dotácií, pri poskytovaní dotácií na podporu športu sa bude postupovať tak, ako v súčasnej dobe, teda podľa zákona o dotáciách ako aj podľa vyššie uvedených právnych predpisov. 

Dotácia na rozvoj športu môže byť v prípade podania žiadosti adresovaná viacerým subjektom. Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o dotáciách vymedzuje okruh subjektov, ktorým môže byť dotácia poskytnutá. Podľa uvedeného ustanovenia môže byť dotácia poskytnutá (1) obci, (2) vyššiemu územnému celku, (3) občianskemu združeniu, (4) nadácii, (5) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, (6) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, (7) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky, (8) registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, právnickej osobe, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, (9) právnickej osobe zriadenej osobitným zákonom (napríklad vysokej škole), (10) medzinárodnej organizácii registrovanej na území Slovenskej republiky, (11) rozpočtovej organizácií alebo príspevkovej organizácií, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, (12) fyzickej osobe – podnikateľovi s miestom podnikania na území Slovenskej republiky a (13) právnickej osobe – podnikateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky. 

Podaniu žiadosti o dotáciu predchádza výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu. Výzvu zverejňuje Úrad vlády Slovenskej republiky spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Výzvu zverejní na svojej internetovej stránke, a to najmenej 2 mesiace pred termínom predkladania žiadostí o dotáciu. Výzva musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dotáciách, teda formulár žiadosti v elektronickej podobe, výšku dotácie alebo návrh zmluvy o poskytnutí dotácie a iné. Jednou z dôležitých podmienok poskytnutia dotácie je spolufinancovanie projektu žiadateľom, najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu, na ktorý sa poskytne dotácia. Zabezpečenie spolufinancovania musí žiadateľ o dotáciu preukázať. 

Záujemca o dotáciu sa pred podaním žiadosti o dotáciu musí zaregistrovať v Informačnom systéme s názvom „Dotácie ÚV SR 2013″ na internetovej stránke http://dotacie.vlada.gov.sk/index.php. Následne môže podať žiadosť o dotáciu spolu s priloženými prílohami na adresu uvedenú vo výzve na podávanie žiadostí. Vzor žiadosti o dotáciu tvorí prílohu č. 1a zákona o dotáciách. Povinné prílohy žiadosti upravuje ust. § 6 ods. 2 zákona o dotáciách a ust. § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

O žiadosti o dotáciu rozhoduje trojčlenná komisia zriadená Úradom vlády Slovenskej republiky. Komisia je povinná začať rokovanie najneskôr 2 mesiace po skončení termínu uvedeného vo výzve na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie. Komisia rozhoduje na základe kritérií obsiahnutých v záväznej metodike, ktorá musí byť súčasťou výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie. 

Všetky schválené aj nechválené žiadosti musia byť do 30 dní od rozhodnutia komisie zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Ako sme už uviedli, v praxi ide o zverejnenie na internetovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky. Pri neschválených žiadostiach musí byť okrem iných údajov zverejnený aj dôvod neschválenia. Úrad vlády Slovenskej republiky na svojej webovej stránke tiež každoročne zverejňuje vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií schválený rozpočet na dotácie pre rozpočtový rok spolu s predpokladom na nasledujúce 2 roky. Prípadným záujemcom o dotácie odporúčame priebežne sledovať webovú stránku Úradu vlády Slovenskej republiky http://dotacie.vlada.gov.sk

O poskytnutie dotácií na šport je v súčasnej dobe možné požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Ide o obdobný proces ako pri žiadosti o dotácie poskytované Úradom vlády Slovenskej republiky. Pre bližšie informácie Vám odporúčame pozrieť si webovú stránku http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2013/.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....