Služby

Dve veľké novely v zdravotníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2006

Dňa 6. septembra 2006 schválili poslanci dve podstatné novely týkajúce sa zdravotníctva.NOVELA ZÁKONA O POSKYTOVATEĽOCH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dňa 6. septembra 2006 schválili poslanci zákon č. 527/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela nadobudne účinnosť dňa 1. októbra 2006.

Podľa doterajšieho znenia zákona sa štátne zdravotnícke zariadenia mali transformovať na akciové spoločnosti alebo na neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., pričom transformácia sa mala vykonať už do konca roka 2006. Predčasné parlamentné voľby v roku 2006 však neumožnili dokončiť transformáciu do konca tohto kalendárneho roka a preto NR SR posunula termín o jeden kalendárny rok. Povinnosť transformovať sa na akciovú spoločnosť alebo neziskovú organizáciu sa teda v súlade s novo prijatou novelou zákona štátnym zdravotníckym zariadeniam posunula na koniec roka 2007

Novela opäť zakotvila ochranu zdravotníckych zariadení pred exekúciami. Z exekúcií a výkonu rozhodnutia sa vylúčili (1) majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu, (2) majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu zo štátnej organizácie uvedenej v bode (1), (3) majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, (4) majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a (5) finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v predchádzajúcich bodoch na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.

NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH

Dňa 6. septembra 2006 prijala NR SR zákon č. 522 /2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2006.

Podľa doterajšieho znenia zákona nebola zdravotným poisťovniam stanovená maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré môžu použiť na prevádzkové činnosti. Novela, s cieľom dosiahnuť efektívnosť výberu poistného, zabezpečiť efektívne využívanie verejných zdrojov na úhradu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na prevádzkové činnosti poisťovne z verejných zdrojov, takýto limit stanovila. Do nákladov na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne možno od 1. októbra 2006 zahrnúť len (1) náklady súvisiace so správou a činnosťou zdravotnej poisťovne a (2) splácanie úverov a úrokov z úverov.

Na prevádzkové činnosti môže zdravotná poisťovňa odo dňa účinnosti novely zákona použiť najviac 4% z úhrnného ročného výberu verejného zdravotného poistenia pred prerozdelením. Ročným úhrnom sú (1) vybrané preddavky na poistné od platiteľov poistného v príslušnom kalendárnom roku, (2) úroky z omeškania vymožené v príslušnom kalendárnom roku a (3) ročné zúčtovanie preddavkov poistného za predchádzajúci kalendárny rok.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....