Podnikatelia

Energetická hospodárnosť budov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2005

Aktuálne sa oboznámime s úplne novými požiadavkami týkajúcimi sa energetickej hospodárnosti budov.
POJEM ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

NR SR prijala 8. novembra 2005 zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2006. Nový právny predpis nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá smeruje k obmedzeniu spaľovania neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým aj k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Zákon legálne definuje pojem energetická hospodárnosť budov ako množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

PÔSOBNOSŤ A ZÁKLADNÉ POVINNOSTI USTANOVENÉ NOVÝM ZÁKONOM

Nový zákon ovplyvní vlastníkov budov, či už ako stavebníkov (investorov) nových budov, alebo ako vlastníkov existujúcich budov. Ukladá im najmä povinnosť obstarať energetický certifikát v dôsledku zavádzanej povinnej energetickej certifikácie a povinnosť obstarávať kontrolu spoločných klimatizačných systémov v budovách. Tieto povinnosti vlastníkov budov sa budú vzťahovať na nové (novopostavené) budovy v štádiách ich projektovania a kolaudácie a na existujúce budovy v štádiách projektovania a kolaudácie ich významnej obnovy (ide v podstate o preukázanie súladu stavby s projektom), ako aj na všetky existujúce budovy, ktoré budú predmetom predaja alebo prenájmu.

Z režimu zákona sú vyňaté budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad, kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia, budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky, priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie a bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku, samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia, ako 50 m2.

CIELE A METÓDY PRÁVNEJ ÚPRAVY

Základným cieľom tejto smernice je zabezpečiť zlepšenie energetickej hospodárnosti budov zmenou tepelnej ochrany vo vzťahu k miestnym a klimatickým podmienkam a zabezpečenie požadovaných podmienok na vnútorné prostredie budov znížením potreby energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody a na osvetlenie pri zohľadnení efektívnosti nákladov vynakladaných na výstavbu a prevádzku budov. Vytýčený cieľ sa má zabezpečiť piatimi celoplošnými opatreniami: (1) určením jednotnej metodiky výpočtu energetickej hospodárnosti budov, (2) určením minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov, (3) určením minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť tzv. veľkých existujúcich budov v rámci ich významnej obnovy, (4) zavedením povinnej energetickej certifikácie, (5) zavedením povinnej pravidelnej kontroly klimatizačných systémov a kotlov v budovách.

VÝPOČET ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Energetická hospodárnosť budov sa určuje výpočtom a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie a tvorby emisií oxidu uhličitého. Pri nových budovách sa energetická hospodárnosť ovplyvňuje v projekte stavby alebo počas výstavby, pri už postavených budovách sa dá vypočítať z údajov, ktoré sú známe alebo sa dajú zistiť prehliadkou a meraním. Faktory, ktoré sú pre výpočet rozhodujúce, priamo upravuje zákon. Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried A až G.

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Do energetickej triedy sa zaradí budova na základe energetickej certifikácie, pričom nová budova musí spĺňať aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť určené technickými normami a ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Energetická certifikácia je povinná (1) pri predaji budovy, (2) pri prenájme budovy, (3) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, inak je len dobrovoľná.

POVINNOSTI VLASTNÍKA BUDOVY

Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi, respektíve pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi. Vlastník existujúcej budovy je ďalej povinný (1) obstarávať pravidelnú kontrolu klimatizačného systému a kotla umiestneného v budove, (2) zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom, (3) zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia a (4) umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým nájomcom bytov, ubytovaným osobám alebo zamestnancom. Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008 a na predaj a na prenájom budovy uzavretý po 1. januári 2008.

SANKCIE ZA PORUŠENIE ZÁKONA

Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinný, neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti, neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy alebo neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy. Za priestupok pritom možno uložiť pokutu až do výšky 20 000 Sk.

Inšpekcia uloží pokutu do 30 000 Sk (1) právnickej osobe ktorá je vlastníkom veľkej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, ak neumiestni energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú alebo (2) fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom bytového domu, inej budovy na bývanie alebo nebytovej budovy a prenajíma v nej byty, miestnosti alebo nebytové priestory, ak (a) neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinný, (b) neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti, (c) neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy, (d) neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy, (e) neumiestni energetický štítok v priestore na mieste prístupnom nájomcom bytov, ubytovaným osobám alebo zamestnancom alebo (f) neobstará pravidelnú kontrolu klimatizačného systému alebo kotla umiestneného v budove.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....