Podnikatelia

Energetické spoločenstvo a komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2023

1.   OBSAHOVÝ PREHĽAD PRÍSPEVKU

V tomto príspevku sa pristavíme pri subjektoch v podobe (1) energetického spoločenstva a (2) komunity vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov. Predmetné subjekty boli do právneho poriadku Slovenskej republiky vložené prostredníctvomustanovenia § 11a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). V prípade oboch subjektov Zákon hovorí len všeobecne, že sa jedná o právnické osoby, výslovne neupravuje konkrétnu formu právnickej osoby.

Samotný Zákon, ktorý je jedným zo základných právnych predpisov v oblasti energetiky bol prijatý v roku 2012.

2.   ENERGETICKÉ SPOLOČENSTVO

Prvým subjektom, ktorý je predmetom úpravy ustanovenia § 11a Zákona je energetické spoločenstvo, ktorým je „právnická osoba, (A) ktorá je založená na účel (1) výroby elektriny, (2) dodávky elektriny, (3) zdieľania elektriny, (4) uskladňovania elektriny, (5) činnosti agregácie, (6) distribúcie elektriny, (7) prevádzky nabíjacej stanice alebo (8) výkonu iných činností alebo (9) poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov (ďalej len „člen“) s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov, (B) ktorá nevykonáva činnosti podľa písmena ustanovenia § 11a ods. 1 písm. a) Zákona za účelom dosiahnutia zisku, (C) do ktorej je možno (1) vstúpiť, (2) nadobúdať podiel alebo (3) inak sa stať členom, a z ktorej je možné (4) vystúpiť, (5) ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena a (D) ktorej členmi, ktorí samostatne alebo spoločne s inými členmi môžu vykonávať kontrolu v energetickom spoločenstve, sú len (1) fyzické osoby, (2) malé podniky, (3) vyššie územné celky alebo (4) obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo energetické spoločenstvo“ (ustanovenie § 11a ods. 1 Zákona).

A)  PRÁVA ENERGETICKÉHO SPOLOČENSTVA

Splnením vyššie uvedených podmienok možno právnickú osobu považovať za energetickým spoločenstvom, ktoré má nasledovné práva: „(A) odoberať elektrinu vo svojom odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, (B) vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby, (C) uskladňovať elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny pripojenom v odbernom mieste alebo mimo miesto spotreby, (D) dodávať svojim členom elektrinu (1) vyrobenú v jeho zariadení na výrobu elektriny alebo uskladnenú v jeho zariadení na uskladňovanie elektriny, (2) nakúpenú na trhu s elektrinou, (E) zdieľať elektrinu vyrobenú v jeho zariadení na výrobu elektriny alebo uskladnenú v jeho zariadení na uskladňovanie elektriny svojim členom do ich odberných miest, pre ktoré je uzavretá zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, (F) vykonávať činnosť agregácie pre svojich členov, (G) prevádzkovať nabíjaciu stanicu“ (ustanovenie § 35a ods. 1 Zákona).

B)  POVINNOSTI ENERGETICKÉHO SPOLOČENSTVA

Z pohľadu povinností energetických spoločenstiev treba uviesť, že energetické spoločenstvo má povinnosť uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku“ (ustanovenie § 35a ods. 2 Zákona).

3.   KOMUNITA VYRÁBAJÚCA ENERGIU Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Okrem energetických spoločenstiev upravuje Zákona aj komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorou je „právnická osoba, (A) založená na účel (1) výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu a ktorá súčasne môže byť založená na účel (1A) dodávky elektriny alebo plynu, (2A) zdieľania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu, (3A) uskladňovania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, (4A) činnosti agregácie, (5A) distribúcie elektriny, (6A) prevádzky nabíjacej stanice alebo (7A) výkonu iných činností alebo (8A) poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov, (B) ktorá nevykonáva činnosti podľa ustanovenia § 11a ods. 2 písm. a) Zákona za účelom dosiahnutia zisku, (C) do ktorej je možno (1) vstúpiť, (2) nadobúdať podiel alebo (3) inak sa stať členom, a z ktorej je možné (4) vystúpiť, (5) ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena, (D) ktorej členmi sú len (1) fyzické osoby, (2) malé a stredné podniky, (3) vyššie územné celky alebo (4) obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, a (E) ktorej členovia sú (A) oprávnení samostatne alebo spoločne s inými členmi vykonávať kontrolu v komunite vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov, (B) majú trvalý pobyt alebo sídlo na území vyššieho územného celku, v ktorom je umiestnené zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo zariadenie na výrobu biometánu vlastnené komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov alebo väčšina takých zariadení, ak komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov vyrába elektrinu alebo plyn vo viacerých takých zariadeniach; ak nemožno určiť vyšší územný celok podľa predchádzajúcej vety, určí sa podľa sídla komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov“ (ustanovenie § 11a ods. 2 Zákona).

„Za energetické spoločenstvo sa považuje aj komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, ak Zákon neustanovuje inak“ (ustanovenie § 11a ods. 3 Zákona).

Nakoľko na to, aby sa právnická osoba mohla považovať za energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov je potrebné splnenie väčšie množstva podmienok, Zákon prináša ja upresnenie za Ustanovenie § 11a Zákona ďalej upravuje aj problematiku preukazovania splnenia uvedených podmienok.

4.   PREUKAZOVANIE SPLNENIA PODMIENOK ENERGETICKÉHO SPOLOČENSTVA A KOMUNITY VYRÁBAJÚCEJ ENERGIU Z OBNOVITEĹNÝCH ZDROJOV

„Ak podľa (1) osobitného predpisu, (2) zakladateľského dokumentu alebo (3) stanov energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov môže medzi členov rozdeliť najviac 50 % vytvoreného zisku, na účely Zákona sa činnosti podľa ustanovenia § 11a ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 písm. a) Zákona nepovažujú za vykonávané za účelom dosiahnutia zisku“ (ustanovenie § 11a ods. 4 Zákona).

A)  OSVEDČENIE

„Splnenie podmienok podľa ustanovenia § 11a ods. 1 alebo ods. 2 Zákona preukazuje energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov v právnych vzťahoch s inými účastníkmi trhu s elektrinou alebo účastníkmi trhu s plynom osvedčením. Osvedčenie vydáva a ruší úrad.“ (ustanovenie § 11a ods. 5 Zákona).

K otázke spôsobu vydania osvedčenia uvádzame, že „úrad vydá osvedčenie do 30 dní na základe písomnej žiadosti osoby, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa ustanovenia § 11a ods. 1 alebo ods. 2 Zákona. Ak žiadateľ nesplní podmienky na vydanie osvedčenia, úrad rozhodnutím žiadosť o vydanie osvedčenia zamietne“ (ustanovenie § 11a ods. 6 Zákona).

A1) NÁLEŽITOSTI OSVEDČENIA

Zákon sa venuje aj obsahovým náležitostiam osvedčenia, ktorými sú: (A) označenie úradu, (B) názov alebo obchodné meno energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov, (C) adresu sídla a identifikačné číslo organizácie energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov, (D) vyhlásenie o tom, že žiadateľ je energetickým spoločenstvom alebo komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov podľa Zákona, (E) dátum vydania osvedčenia, (F) podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky“ (ustanovenie § 11a ods. 7 Zákona).

„Ak energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa ustanovenia § 11a ods. 1 a ods. 2 Zákona, oznámi to bezodkladne úradu“ (ustanovenie § 11a ods. 8 Zákona).

„Ak úrad zistí, že energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa ustanovenia § 11a ods. 1 alebo ods. 2 Zákona, alebo vykonávajú činnosť v rozpore s účelom, na ktorý sú založené, vyzve energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov k vykonaniu nápravy a určí im na to primeranú lehotu“ (ustanovenie § 11a ods. 9 Zákona).

A2) ZRUŠENIE OSVEDČENIA

Na záver sa ustanovenie § 11a Zákona venuje aj problematike zrušenia osvedčenia a evidencie osvedčení.

„Úrad zruší osvedčenie, ak zistí, že (A) energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov po vydaní osvedčenia prestali spĺňať niektorú z podmienok podľa ustanovenia § 11a ods. 1 alebo ods. 2 Zákona, alebo vykonávajú činnosť v rozpore s účelom, na ktorý boli založené, a v lehote určenej úradom nevykonali nápravu alebo (B) osvedčenie je vydané na základe nepravdivých údajov“ (ustanovenie § 11a ods. 10 Zákona).

A3) EVIDENCIA OSVEDČENIA

„Úrad eviduje vydané osvedčenia energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Úrad uverejňuje zoznam energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 11a ods. 11 Zákona).

Publikované dňa 17.12.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....