Podnikatelia

Európska podpora začínajúcim podnikateľom v Bratislavskom samosprávnom kraji

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2006

Dňa 26. októbra 2006 bola vypísaná pre malých a stredných podnikateľov podnikajúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji výzva na predkladanie projektov zameraná na Opatrenie č. 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania. Maximálna výška finančnej pomoci je v prípade investičných projektov stanovená na 40 000 000 Sk.Dňa 26. októbra 2006 bola vypísaná pre malých a stredných podnikateľov podnikajúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji výzva na predkladanie projektov v súlade s Jednotným programovým dokumentom Cieľ 2, Priorita č. 1: Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja, Opatrenie č. 1.1: Rozvoj malého a stredného podnikania. Maximálna výška finančnej pomoci je v prípade investičných projektov stanovená na 40 000 000 Sk, ak ide o schému podpory de minimis, je maximum stanovené na 100 000 Eur počas troch po sebe nasledujúcich rokov. Termín predkladania žiadostí je priebežne stanovený na deň 15.12.2006 do 14:00 hod.

oprávneným aktivitám, ktoré sa môžu uchádzať o podporu, patria: (1) podpora zakladania nových MSP vrátane živnostníkov, (2) rozšírenie existujúcich malých a stredných podnikov, (3) zmena výrobného procesu v existujúcich malých a stredných podnikoch pomocou racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie, (4) prevzatie alebo nákup malých a stredných podnikov, ktorého prevádzkovanie podnikateľ skončil alebo by musel ukončiť, ak by nebol odkúpený, (5) transfer inovatívnych a informačných technológií, podpora inovácie výrobných postupov, (6) podpora poskytovania poradenských a konzultačných služieb podnikateľom, (7) prvá účasť podnikateľa na výstave alebo veľtrhu, súvisiaca s jeho podnikateľskou činnosťou, (8) prvá účasť na obchodných misiách v zahraničí. V rámci ďalšej, doplnkovej schémy pomoci de minimis sa o podporu môžu uchádzať aj aktivity zamerané na (1) pomoc začínajúcim podnikateľom, ktorí využívajú inkubátory, (2) prenájom priestorov a budov v priemyselnej zóne, vo vedecko-technologickom parku alebo v inovačnom centre, t. j. na území, v ktorom sa sústreďuje priemyselná činnosť (výroba) alebo služby týkajúce sa vedecko-technickej činnosti a kvartérneho sektora a (3) vypracovanie štúdií a projektových dokumentácií viazaných na aktivity uvedené v opatreniach 1.1. programového doplnku Jednotného programového dokumentu (JPD) Cieľ 2.

Dňa 18. októbra bola pre rovnakú cieľovú skupinu vypísaná aj ďalšia výzva, a to výzva v rámci Priority č. 1: Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia, Opatrenia č. 1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie. Na základe takejto schémy podpory rozvoja cestovného ruchu JPD Cieľ 2 sa možno uchádzať o podporu v oblastiach (1) výstavby nových alebo rekonštrukcie a modernizácie existujúcich zariadení v oblasti cestovného ruchu a rekreácie, (2) výstavby nových alebo rekonštrukcie a modernizácie existujúcich zariadení obchodnej a kongresovej turistiky, alebo (3) výstavby alebo rekonštrukcie a modernizácie existujúcich stravovacích zariadení priamo v objekte ubytovacieho zariadenia, či výstavby nových samostatných stravovacích zariadení, zariadení poskytujúcich doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu a rekreácie (napríklad kúpalísk, plavární, bazénov, hygienických zariadení, športovo-rekreačných zariadení, relaxačných centier, sáun, posilovní, detských ihrísk, požičovní športových potrieb, a podobne). Oprávnenou aktivitou je napríklad aj vybudovanie informačného a rezervačného systému. Termín predkladania žiadostí v rámci tejto výzvy je stanovený rovnako ako v predchádzajúcej výzve, teda priebežne do dňa 15.12.2006 do 14:00 hod.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....