Iné

Európska úprava bezpečnostnej ochrany letiska

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2010

Udalosti zo dňa 11. septembra 2001 mali veľký vplyv na úpravu bezpečnostnej ochrany letectva, či už na vnútroštátnej alebo európskej úrovni. Proces zaistenia väčšej bezpečnosti v uvedenej oblasti na európskej úrovni prebieha dodnes, čoho znakom je aj prijatie Nariadenia Európskej komisie č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva a Nariadenia Európskej komisie č. 72/2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva.

Účelom prijatia Nariadenia Európskej komisie č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (ďalej len „nariadenie“) bolo upraviť (1) podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem na zabezpečenie civilného letectva pred protiprávnym konaním, ktoré ohrozuje bezpečnosť civilného letectva a (2) všeobecné opatrenia, ktoré dopĺňajú spoločné základné normy. Spoločné základné normy sú uvedené v prílohe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2320/2002.

Nariadenie sa vzťahuje na niekoľko oblastí ochrany bezpečnosti letectva, najmä na (1) bezpečnostnú ochranu letiska, (2) príručné batožiny, (3) podané batožiny, (4) náklad a poštu, (5) poštové zásielky a materiály leteckého dopravcu, (6) dodávky potrebné počas letu, (7) letiskové dodávky, (8) prijímanie a odbornú prípravu zamestnancov a (9) bezpečnostné zariadenia.

Ochrana letiska sa má podľa nariadenia zabezpečiť niekoľkými opatreniami ako sú (1) požiadavky kladené na projektovanie letiska, najmä na vyhradené bezpečnostné priestory, (2) kontrola prístupu osôb a vozidiel na letisko, (3) detekčná kontrola osôb iných ako cestujúcich, (4) dohľad, hliadky a iné fyzické kontroly. Nariadenie špecifikuje uvedené opatrenia a uvádza podrobné podmienky ich aplikácie. Ako príklad možno uviesť zavedenie prístupu do vyhradených bezpečnostných priestorov (tzv. gate) len osobe, ktorá sa preukáže (1) platným palubným lístkom alebo jeho ekvivalentom, (2) platným identifikačným preukazom posádky, (3) platným letiskovým identifikačným preukazom, (4) platným identifikačným preukazom príslušného vnútroštátneho orgánu, alebo (5) platným identifikačným preukazom orgánu na monitorovanie súladu s nariadením a národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva uznaného príslušným vnútroštátnym orgánom. Nariadenie upravuje aj podrobné požiadavky na povolenia na vstup, napr. letiskové identifikačné preukazy alebo identifikačné preukazy posádky.

Ochrana lietadla sa zaisťuje prostredníctvom (1) zabezpečenia toho, aby osoby, ktoré usilujú o neoprávnený vstup, boli okamžite zastavené, (2) zatvorenia vonkajších dverí lietadla, (3) elektronických prostriedkov, ktoré neodkladne odhalia neoprávnený vstup. Ak sú vonkajšie dvere lietadla zatvorené a lietadlo sa nachádza v inej ako citlivej časti, ktorou je napr. miesto nástupu alebo výstupu cestujúcich, vonkajšie dvere lietadla musia (1) mať odstránené pomôcky umožňujúce vstup, (2) byť zapečatené, (3) uzamknuté, alebo (4) monitorované.

Podrobne je upravená aj detekčná kontrola cestujúcich a príručnej batožiny. Detekčná kontrola cestujúcich sa vykonáva (1) ručnou prehliadkou alebo (2) rámovým detektorom kovov. Ak pracovník detekčnej kontroly nevie určiť, či cestujúci nemá pri sebe zakázané predmety, zamietne cestujúcemu vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, alebo sa cestujúci znovu podrobí detekčnej kontrole. Detekcia príručnej batožiny sa vykonáva (1) ručnou prehliadkou, (2) röntgenovým zariadením, alebo (3) zariadením systému detekcie výbušnín. Pri podozrení z obsahu zakázaných vecí môže pracovník detekčnej kontroly zamietnuť prepravu batožiny, alebo sa vykoná opätovná detekčná kontrola batožiny. Ako doplnkové formy detekčnej kontroly batožín možno použiť aj psy na detekciu výbušnín a zariadenie na stopovú detekciu výbušnín.

Detekčná kontrola batožiny podanej na prepravu, teda nie príručnej batožiny, sa vykonáva takými istými spôsobmi ako detekčná kontrola príručnej batožiny. Okrem detekčnej kontroly cestujúcich a batožín sa vykonáva aj detekčná kontrola tekutín, aerosólov a gélov. Uvedená kontrola sa podľa nariadenia vykonáva (1) röntgenovým zariadením, (2) zariadením systému detekcie výbušnín, (3) zariadením na stopovú detekciu výbušnín, (4) testovacími pásikmi na chemickú reakciu, alebo (5) skenermi na tekutiny vo fľašiach. Ako doplnkové prostriedky detekčnej kontroly sa môžu používať aj ochutnávanie a testovanie na pokožke.

Tekutiny, aerosóly a gély, ktoré majú cestujúci pri sebe, možno oslobodiť od detekčnej kontroly, ak tekutiny, aerosóly a gély sú (1) v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo ich ekvivalentoch, ktoré sú umiestnené do priehľadného plastového vrecka, ktoré sa dá opätovne zatvoriť, s objemom maximálne 1 liter, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené, (2) určené na použitie počas cesty a sú potrebné zo zdravotného hľadiska alebo z dôvodu osobitných požiadaviek na stravovanie vrátane dojčenskej výživy; cestujúci je na požiadanie povinný predložiť dôkaz o pôvode tekutiny, na ktorú je udelená výnimka, (3) získané v prevádzkových priestoroch letiska za miestom, na ktorom sa kontrolujú palubné lístky, z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska a pod podmienkou, že tekutina je zabalená v taške, ktorá je odolná proti manipulácii a obsahuje dostatočný dôkaz o zakúpení na letisku v daný deň, (4) získané vo vyhradených bezpečnostných priestoroch z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska, (5) získané v priestoroch iného letiska Európskej únie pod podmienkou, že tekutina je zabalená v taške, ktorá je odolná proti manipulácii a obsahuje dostatočný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska v daný deň, alebo (6) získané na palube lietadla leteckého dopravcu Európskej únie pod podmienkou, že tekutina je zabalená v taške, ktorá je odolná proti manipulácii a obsahuje dostatočný dôkaz o zakúpení na palube lietadla v daný deň.

Do pozornosti Vám dávame bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál na tému spotrebiteľských zmlúv, v ktorom sme Vás informovali aj o právach cestujúceho leteckej spoločnosti.

Dodatok 4-C predmetného nariadenia uvádza taxatívny zoznam predmetov, ktoré je zakázané prepravovať v príručnej batožine. Jedná sa o (1) palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja vrátane napodobenín, (2) omračujúce zariadenia, napr. elektrické paralyzátory, (3) predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, napr. nože s čepeľou dlhšou ako 6 cm, (4) pracovné nástroje, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla, (5) tupé nástroje, ktoré môžu pri údere spôsobiť vážne zranenie, (6) výbušniny, zápalné látky a zariadenia. V batožine podanej na leteckú prepravu sa podľa nariadenia nesmú prepravovať výbušniny, zápalné látky a zariadenia.

Dodržiavanie bezpečnostnej ochrany letectva môže Európska komisia kontrolovať prostredníctvom inšpekcií, ktorých postup vykonávania upravuje Nariadenie Európskej komisie č. 72/2010. Predmetné nariadenie prikazuje členskému štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), aby spolupracoval s Európskou komisiou počas vykonávania inšpekcie a poskytol Komisii na požiadanie prístup ku každej relevantnej dokumentácii, ktorá je potrebná na overenie dodržiavania bezpečnostnej ochrany v letectve. Európska komisia je povinná minimálne 2 mesiace vopred informovať orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za koordináciu a monitorovanie bezpečnostnej ochrany letectva (ďalej len „príslušný orgán“), o konaní inšpekcie. V prípade potreby môže Európska komisia zaslať príslušnému orgánu členského štátu predbežný dotazník, ktorý má kompetentný orgán vyplniť, ako aj žiadosť o akúkoľvek relevantnú dokumentáciu. Príslušný orgán je povinný vyplnený dotazník a požadovanú dokumentáciu zaslať Európskej komisii najneskôr 2 týždne pred plánovaným začiatkom inšpekcie.

Európska komisia zašle príslušnému orgánu správu z inšpekcie do 6-tich týždňov od ukončenia inšpekcie. Príslušný orgán bezodkladne oboznámi s výsledkami inšpekcie letisko, prevádzkovateľa alebo subjekty, ktoré boli podrobené inšpekcii. Príslušný orgán je povinný do 3 mesiacov od dátumu odoslania správy z inšpekcie predložiť Európskej komisii písomnú odpoveď. Odpoveď musí obsahovať reakciu na zistenia a odporúčania a akčný plán s konkrétnymi opatreniami a lehotami na nápravu zistených nedostatkov. Príslušný orgán je povinný nedostatky odstrániť bezodkladne, v opačnom prípade musí prijať kompenzačné opatrenia. O náprave nedostatkov je príslušný orgán povinný zaslať Európskej komisii písomnú odpoveď.

Nariadenie Európskej komisie č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva a Nariadenie Európskej komisie č. 72/2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva, sa uplatňujú odo dňa 29. apríla 2010.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....