Podnikatelia

Európske družstvo

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2006

Novinkou v podnikaní bude v najbližších mesiacoch možnosť založenia nového podnikateľského subjektu – európskeho družstva. ULC Čarnogurský Pro Bono Vás so zaujímavosťami týkajúcimi sa tejto právnej formy Vás oboznámi v ďalšom texte.V týchto dňoch predstavuje Ministerstvo spravodlivosti SR návrh zákona o európskom družstve, ktorý nadväzuje na Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (societas cooperativa europaea – SCE). Táto právna úprava bude mať doplňujúci charakter, keďže primárna úprava vyplýva predovšetkým z priamej právnej sily nariadenia. Treba tiež podotknúť, že účasť zamestnancov v SCE sa v návrhu zákona reguluje v súlade s transponovanou smernicou č. 2003/73/ES, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení.

Európske družstvo predstavuje najmladšiu nadnárodnú formu podnikania, respektíve právnu formu umožňujúcu výkon činnosti naprieč celým európskym hospodárskym priestorom. Ide teda o nadnárodnú obdobu národnej právnej formy družstva, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v členskom štáte svojho pôvodu. Zápis SCE do obchodného registra v štáte jeho sídla a výmaz z registra sa povinne zverejňujú aj v Úradnom vestníku EÚ. SCE ako právna forma má pritom kapitálový charakter a povinne vytvára základné imanie, ktoré je tvorené členskými podielmi, pričom minimálna výška členského podielu musí byť najmenej 30 000 EUR. Nariadenie pritom neustanovuje, či môžu alebo naopak nesmú byť členské podiely vtelené do cenných papierov. Platí, že pokiaľ v stanovách pri založení SCE nie je určené inak, člen SCE ručí iba do výšky členského vkladu, na ktorého splatenie sa zaviazal. Ak všetci členovia ručia obmedzene, obchodné meno SCE musí obsahovať povinný dodatok „s ručením obmedzeným“. Špecifický je predmet podnikania SCE, keďže hlavná činnosť SCE musí spočívať v uspokojovaní potrieb členov a/alebo v rozvoji ich ekonomických alebo sociálnych aktivít, najmä prostredníctvom uzatvárania zmlúv na dodávky tovarov alebo služieb alebo výkon prác, ktoré európske družstvo vykonáva alebo zabezpečuje.

Nariadenie rozoznáva až 5 možných spôsobov založenia SCE: (1) piatimi alebo viacerými fyzickými osobami s bydliskom aspoň v dvoch členských štátoch, (2) piatimi alebo viacerými fyzickými osobami a obchodnými spoločnosťami alebo družstvami v zmysle 2. odseku článku 48 Zmluvy a iných právnických osôb upravených verejným alebo súkromným právom, založených podľa práva členského štátu, s bydliskom alebo sídlom v aspoň dvoch rôznych členských štátoch alebo upravených právom aspoň dvoch členských štátov, (3) obchodnými spoločnosťami alebo družstvami v zmysle 2. odseku článku 48 zmluvy a inými právnickými osobami, ktoré sa spravujú verejným alebo súkromným právom, založených podľa práva členského štátu, ktoré sa spravujú právom aspoň dvoch členských štátov, (4) zlúčením alebo splynutím družstiev založených podľa práva členského štátu so sídlami a ústrediami v spoločenstve za predpokladu, že aspoň dve z nich sa spravujú právom rôznych členských štátov, (5) zmenou právnej formy družstva založeného podľa práva členského štátu, ktoré má svoje sídlo a ústredie na území spoločenstva, ak malo aspoň dva roky organizačnú zložku alebo dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.

Úprava európskeho družstva umožňuje, aby si zakladatelia v stanovách zvolili medzi jednostupňovým (správna rada) a dvojstupňovým systémom správy a riadenia (predstavenstvo a kontrolná komisia). Zakotvenie oboch možností v nariadení predstavuje kompromis medzi rôznymi právnymi úpravami v právnych systémoch jednotlivých členských štátov. Je na zakladateľoch SCE, aby si zvolili, ktorý zo systémov chcú uplatňovať. Keďže v SR sa pri družstve tradične uplatňuje dualistický systém riadenia, v návrhu zákona sa upravujú i základné pravidlá pre monistický systém tak, aby SCE zaregistrované na Slovensku mohli fungovať i s takýmto systémom riadenia.

Nariadenie nadobúda účinnosť od 18. augusta 2006. Od tohto dňa sa stáva súčasťou slovenského právneho poriadku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....