Verejná správa

Finančná pomoc pre seniorov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2021

Snaha o zabezpečenie očkovania jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva – seniorov, sa pretavila aj do legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Motiváciou mala byť pôvodne finančná čiastka 500 eur, v podobe očkovacie poukazu. Národná rada Slovenskej republiky však v priebehu legislatívneho procesu tento prístup zmenila a v rámci novely schválila motiváciu v podobe rôzne odstupňovanej finančnej pomoci pre seniorov.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 09. decembra 2021 zákon č. 469/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2021 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o mimoriadnych opatreniach“).

Cieľ novely

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy snaha zvýšiť záujem verejnosti o očkovanie. Pôvodne sa rátalo s očkovacími poukazmi, ktoré by sa mohli použiť vo vybraných podnikoch, napr. v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ako aj na kultúrne podujatia v divadlách, galériách a kinách, taktiež vo vybraných službách, akými sú napr. kaderníctva, kozmetické a masérske salóny, posilňovne a športové kluby. Napokon však z očkovacích poukazov vzišlo a Národná rada Slovenskej republiky prijala novelou s právnou úpravou „finančnej pomoci pre seniorov“.

Podstatou novely je doplnenie dvoch nových ustanovení ((1) ustanovenie § 30t zákona o mimoriadnych opatreniach („Finančná pomoc pre seniorov“) a (2) ustanovenie § 33b zákona o mimoriadnych opatreniach), ktorých obsah v tomto príspevku priblížime.

Finančná pomoc pre seniorov

„Na podporu protipandemických opatrení poskytuje ministerstvo financií finančnú pomoc pre seniorov vo výške podľa ustanovenia § 30t ods. 2

zákona o mimoriadnych opatreniach pre jednu fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky: (A) do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov, (B) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, (C) absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-

19 spôsobenému korona vírusom SARS CoV-2 (1) posilňovacou dávkou očkovacej látky do 31. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo (2) druhou dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo (3) prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo (4) jednodávkovou očkovacou látkou do 31. decembra 2021, ak do 1. marca 2022 absolvovala očkovanie posilňovacou dávkou očkovacej látky“ (ustanovenie § 30t ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Ak ide o fyzickú osobu, ktorá absolvovala očkovanie (A) podľa ustanovenia § 30t ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona o mimoriadnych opatreniach, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 300 eur, (B) podľa ustanovenia § 30t ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona o mimoriadnych opatreniach, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur, (C) podľa ustanovenia § 30t ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona o mimoriadnych opatreniach, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur, (D) podľa ustanovenia § 30t ods. 1 písm. c) štvrtého bodu zákona o mimoriadnych opatreniach, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur“ (ustanovenie § 30t ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov možno používať údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií. Národné centrum zdravotníckych informácií je povinné poskytnúť ministerstvu financií údaje v rozsahu podľa ustanovenia § 30t ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach. Pre posúdenie splnenia podmienok podľa ustanovenia § 30t ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach sú záväzné údaje uvedené v databáze Národného centra zdravotníckych informácií“ (ustanovenie § 30t ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov ministerstvo financií môže získavať a spracovávať údaje o fyzickej osobe podľa ustanovenia § 30t ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, dátum absolvovania príslušnej dávky očkovacej látky potrebnej na poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov a dátum registrácie na očkovanie na účely posúdenia splnenia podmienok podľa ustanovenia § 30t ods. 1 písm. c) zákona o mimoriadnych opatreniach“ (ustanovenie § 30t ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Finančnú pomoc pre seniorov môže poskytovať ministerstvo financií prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby; na tento účel ministerstvo financií uzatvorí s poskytovateľom univerzálnej služby dohodu o spolupráci“ (ustanovenie § 30t ods. 5 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 30t ods. 6 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Vláda môže nariadením na účely splnenia podmienok podľa ustanovenia § 30t ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach ustanoviť predĺženie lehôt na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS CoV-2 alebo predĺženie lehôt na registráciu na takéto očkovanie, najviac však o osem týždňov, vrátane ustanovenia podmienok predĺženia lehôt na absolvovanie takéhoto očkovania alebo na takúto registráciu“ (ustanovenia § 30t ods. 7 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Ministerstvo financií je oprávnené činnosti súvisiace s poskytovaním finančnej pomoci pre seniorov zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií; na tieto účely je poverená osoba oprávnená získavať a spracovávať údaje v rozsahu podľa ustanovenia § 30t ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach“ (ustanovenie § 30t ods. 8 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Finančnú pomoc pre seniorov podľa ustanovenia § 30t ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach nemožno poskytovať v súbehu“ (ustanovenie § 30t ods. 9 zákona o mimoriadnych opatreniach).

Ustanovenie § 33b zákona o mimoriadnych opatreniach

Druhou zmenou, ktorú novela do zákona o mimoriadnych opatreniach priniesla, je doplnenie nového ustanovenia § 33b zákona o mimoriadnych opatreniach.

„Počas obdobia pandémie možno bežné výdavky rozpočtované v rozpočtovom roku 2021 na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu, ktoré neboli z výdavkov štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 2021, použiť až do 31. decembra 2022; tieto výdavky viaže ministerstvo financií na základe oznámenia príslušného správcu kapitoly. Ministerstvo financií povolí v roku 2022 prekročenie limitu výdavkov o sumu takto viazaných prostriedkov“ (ustanovenie § 33b ods. 1zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Ustanovenia osobitného predpisu o úprave schodku štátneho rozpočtu sa rovnako uplatnia aj na prostriedky podľa ustanovenia § 33b ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach“ (ustanovenie § 33b ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia (11. decembra 2021).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....