Iné

Generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2009

Zákonom č. 572/2009 Z. z. bol zakotvený generálny pardon, ktorý dlžníkom Sociálnej poisťovne umožňuje odpustiť povinnosť platiť penále. S ďalšími podrobnosťami vzťahujúcimi sa na tento generálny pardon Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi oboznámime spolu s úpravami zakotvenými v zákone o sociálnom poistení v súvislosti s inštitútom minimálnej mzdy, ktorým sa venovalo októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2010 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 572/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o sociálnom poistení“ alebo len „novela“) s výnimkou tých, ktoré nadobudnú účinnosť odo dňa 1. februára 2010, resp. odo dňa 1. mája 2010, resp. odo dňa 1. januára 2011.

Ustanovením § 293bl novela v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o sociálnom poistení“ alebo len „zákon“) zakotvila tzv. generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Zo znenia § 293bl zákona o sociálnom poistení po novom vyplýva, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné na sociálne poistenie a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej v texte len „poistné a príspevky“) za obdobie pred 1. januárom 2010.

V prípade, ak bude dlžné poistné a príspevky najneskôr do dňa 30. apríla 2010 uhradené, Sociálna poisťovňa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 nepredpíše penále, prípadne odpustí už predpísané, ale nezaplatené penále, ktoré by z titulu oneskorenej platby poistného a príspevkov alebo platby poistného a príspevkov v nesprávnej sume inak muselo byť predpísané a zaplatené.

Generálny pardon zakotvený novelou v § 293bl zákona o sociálnom poistení sa z dôvodu jeho všeobecnej úpravy vzťahuje na penále, ktoré sa viaže na všetky dlžné sumy poistného a príspevkov, ktoré neboli zaplatené od roku 1993, vrátane penále, ktoré malo byť alebo mohlo byť odpustené (napríklad podľa § 277 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení, prípadne podľa § 277a zákona o sociálnom poistení, či podľa § 293ap a § 293bj zákona o sociálnom poistení). Podmienkou na nepredpísanie či odpustenie penále je zaplatenie všetkých dlžných súm poistného a príspevkov za celé obdobie poistenia pred 1. januárom 2010 bez ohľadu na deň zaplatenia týchto dlžných súm, prekážkou teda nie je ani to, ak boli dlžné sumy poistného a príspevkov zaplatené pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto novely zakotvujúcej generálny pardon, teda pred 1. januárom 2010.

Nepredpísanie či odpustenie penále v prípadoch, na ktoré sa podľa novely vzťahuje generálny pardon, je v pôsobnosti vecne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.


ĎALŠIA NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Pre úplnosť si Vám dovoľujeme dať do pozornosti i ďalšiu novelizáciu zákona o sociálnom poistení, ktorá bola vykonaná s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 prostredníctvom zákona č. 108/2009 Z. z., ktorého niektoré ustanovenia nadobudli účinnosť už odo dňa 1. apríla 2009. V dôsledku tejto novelizácie zákona o sociálnom poistení v spojení s novelizáciou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 k odpojeniu minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny, a od uvedeného dátumu sa už od minimálnej mzdy neodvodzuje vymeriavací základ pre výpočet minimálnych odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Uvedené novelizácie Vám v súvislosti s inštitútom minimálnej mzdy dalo do pozornosti októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....