Podnikatelia

K ročnému zúčtovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2006

Ak si poistenec nesplní svoju povinnosť podať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné postenie (ročné zúčtovanie) do 30. júna 2006, hrozí mu pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až do výšky 5 000 Sk, ak ide o zamestnanca a až do výšky 100 000 Sk, ak ide o zamestnávateľa. O tejto a ďalších Vašich povinnostiach Vás aktuálne informujeme.Ak si poistenec nesplní svoju povinnosť podať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné postenie (ročné zúčtovanie) do 30. júna 2006, hrozí mu pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až do výšky 5 000 Sk, ak ide o zamestnanca a až do výšky 100 000 Sk, ak ide o zamestnávateľa. Pri ukladaní pokuty bude úrad prihliadať na závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti ustanovenej zákonom, pričom sankcionované bude tohto roku len nesplnenie povinnosti, nie skutočnosť, že sa došlo napríklad k zlému, nesprávnemu vyplneniu tlačiva.

POVINNÉ OSOBY

Povinnosť podať ročné zúčtovanie poistného majú (1) každá SZČO, bez ohľadu na to, ako dlho mala v roku 2005 živnosť a bez ohľadu na to, či činnosť skutočne vykonávala a či z nej dosiahla príjem, pričom SZČO musí vykonať ročné zúčtovanie sama, (2) samoplatiteľ, ak mal príjem za mesiace september až december 2005 spolu vyšší ako 13 000 Sk, (3) poistenec štátu (dôchodca, študent), ak mal príjem len z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru za mesiace september až december 2005 spolu vyšší ako 13 000 Sk a (4) zamestnanec, ktorý mal počas roka 2005 „kolísavé“ príjmy, t.j. mal mesiace s príjmom do 43 095 Sk a mal čo i len jeden mesiac s príjmom vyšším ako 43 095 Sk.

Ročné zúčtovanie za rok 2005 nie je povinný podať (1) poistenec, ktorý bol celý rok 2005 poistencom štátu (študent, dôchodca a od 1.9.2005 do 31.12.2005 jeho vymeriavací základ, napr. z dohôd o vykonaní práce, nepresiahol 13 000 Sk), (2) poistenec, za ktorého od januára 2005 do augusta 2005 platil poistné štát, a potom za september 2005 až december 2005 bol tzv. dobrovoľne nezamestnanou osobou – samoplatiteľom – a súčasne v období od 1.9.2005 do 31.12.2005 jeho príjem podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti) a § 6 (príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nepresiahol sumu 13 000 Sk, (3) zamestnanec, ak jeho príjem v žiadnom mesiaci u všetkých zamestnávateľov spolu nepresiahol sumu 43 095 Sk a nemal iné príjmy (príjmy z dohôd o vykonaní práce počas zamestnaneckého pomeru sa sem nezapočítavajú) a teda výška poistného vypočítaného z celoročného príjmu za rok 2005 bude prakticky rovnaká ako úhrn preddavkov zaplatených za rok 2005 a (4) zamestnanec, ak jeho príjem vo všetkých mesiacoch a u každého zamestnávateľa presiahol sumu 43 095 Sk mesačne a nemal iné príjmy (príjmy z dohôd o vykonaní práce počas zamestnaneckého pomeru sa sem nezapočítavajú) a teda výška poistného vypočítaného z celoročného príjmu za rok 2005 bude prakticky rovnaká ako úhrn preddavkov zaplatených za rok 2005.

NEDOPLATOK A PREPLATOK

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného za rok 2005 nedoplatok na poistnom poistenca alebo zamestnávateľa, je ich povinnosťou odviesť tento nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni do 30. septembra 2006. V prípade neuhradenia je zdravotná poisťovňa oprávnená podať na úrad návrh na vydanie platobného výmeru, v ktorom si uplatní voči poistencovi alebo zamestnávateľovi zaplatenie nedoplatku, príp. úroku z omeškania, ktorý sa vypočíta z dlžnej sumy nedoplatku a počtu dní počnúc od 1. októbra 2006 do zaplatenia nedoplatku na poistnom.

Ak výsledkom ročného zúčtovania poistného za rok 2005 je preplatok na poistnom poistenca alebo zamestnávateľa, je povinnosťou príslušnej zdravotnej poisťovne vrátiť tento preplatok do 30. septembra 2006. V prípade neuhradenia je poistenec alebo zamestnávateľ oprávnený podať na úrad návrh na vydanie platobného výmeru, v ktorom si uplatní vrátenie preplatku, príp. aj zaplatenie úroku z omeškania, ktorý sa vypočíta z dlžnej sumy nedoplatku a počtu dní počnúc od 1. októbra 2006 do vrátenia preplatku na poistnom.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....