Iné

Koncepcia zabezpečenia práva na právnu pomoc

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2005

Od 1. januára je účinný nový zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.ZÁKON O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI OSOBÁM V MATERIÁLNEJ NÚDZI

1. januáru 2006 nadobúda účinnosť nová koncepcia zabezpečenia práva na právnu pomoc v podobe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Nadväzuje tak na dva roky staré zmeny prednesené zákonom o advokácii, ktorý je účinný od 1.1.2004. V znení § 1 ods. 1 zákona o advokácii advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V roku 1999 uzavrelo Ministerstvo spravodlivosti SR so SAK zmluvu, na základe ktorej sa začala poskytovať bezplatná právna pomoc formou právneho poradenstva v sídlach jednotlivých krajských súdov vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych. Túto provizórnu právnu úpravu realizácie práva na právnu pomoc zakotveného v článku 47 ods. 2 Ústavy SR novoprijatý zákon mení a ponúka bezplatnú právnu pomoc občanom v materiálnej núdzi, teda tým, ktorých príjem neprekračuje 1,4-násobok životného minima.

PÔSOBNOSŤ ZÁKONA

Zákon sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci v občianskoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach a rodinnoprávnych veciach ako vnútroštátnych sporoch.V cezhraničných sporoch sa právna pomoc poskytuje i v obchodnoprávnych veciach. Súčasne musí byť kumulatívne splnená i ďalšia podmienka, a to, že hodnota sporu musí prevyšovať hodnotu minimálnej mzdy a nesmie pritom ísť o zjavne neúspešný spor. Za právne služby zaplatí žiadateľ symbolickú sumu 150 Sk.

POSKYTOVANIE PRÁVNEJ POMOCI

Právnou pomocou sa na účely zákona rozumie najmä právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených. Právnu pomoc budú zabezpečovať štyri Centrá bezplatnej právnej pomoci so sídlom v Bratislave, ktoré zákon definuje ako štátne rozpočtové organizácie. Budú posudzovať, či žiadateľ má nárok na právnu pomoc a budú ju poskytovať v občianskoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach. Prvotné náklady na zriadenie týchto centier si v budúcom roku podľa odhadu predkladateľa vyžiadajú asi 33 mil. Sk. V centrách, ktorých by časom malo byť osem – po jednom v každom krajskom meste, sa počíta so 68 zamestnancami.

POSTAVENIE ADVOKÁTA V SYSTÉME POSKYTOVANIA BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI

Zákon o poskytovaní právnej pomoci súčasne čiastočne novelizuje zákon o advokácii. V jeho kontexte naň nadväzuje úprava zastupovania klientov pred súdmi, prislúchajúca advokátom. Zastupovanie klientov v materiálnej núdzi nie je povinnosťou advokáta – klientov budú pred súdom zastupovať len tí advokáti zo Slovenskej advokátskej komory, ktorí sa dobrovoľne zapíšu do zoznamu advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....