Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (16. časť) – Cezhraničný konkurz

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2006

ULC Čarnogurský Pro Bono Vám v tejto časti seriálu o konkurze a reštrukturalizácii predstaví hlavné zásady právnej úpravy cezhraničných konkurzov.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii myslí aj na tých podnikateľov, ktorých pohľadávka smeruje voči dlžníkovi sídliacemu na území iného štátu, než je Slovenská republika.

Najdôležitejšou otázkou je určenie, súd ktorej krajiny a podľa práva ktorej krajiny sa má cezhraničný konkurz prejednávať. Podľa nášho zákona platí, že právomoc slovenského súdu na konanie podľa tohto zákona je daná v prípade, ak má dlžník na území SR majetok. Konkurz vyhlásený slovenským súdom sa bude ďalej vzťahovať aj na majetok, ktorý sa nachádza na území cudzieho štátu, za podmienky, že to právne predpisy cudzieho štátu umožňujú. V ostatných veciach právomoc slovenský súd nemá. Čo sa týka výberu práva, ktorým sa bude slovenský alebo zahraničný súd riadiť, platia dve zásady. Prvá zásada sa vzťahuje na konkurzy týkajúce sa členských štátov Európskej únie, kde platí, že na konkurzné konanie s cudzím prvkom sa vo vzťahu k členským štátom Európskej únie alebo zmluvným štátom Dohody o EHS použijú ustanovenia nášho zákona len v prípade, ak Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (európsky konkurz) neustanovuje inak. Ak SR nie je viazaná medzinárodnou zmluvou upravujúcou uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku, a dlžník je príslušníkom štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, platí druhá zásada, podľa ktorej sa na uznanie cudzích rozhodnutí v konaniach upravených zákonom o konkurze a reštrukturalizácii bude aplikovať zásada vzájomnosti.

Ak je vyhlásený konkurz zahraničným veriteľom na dlžníka majúceho sídlo v SR, zahraničné konkurzné konanie a jeho účinky môžu byť slovenským súdom na návrh zahraničného správcu a na základe vzájomnosti uznané len v prípade, ak zahraničný správca preukáže, že (1) sa takéto zahraničné konanie začalo, (2) že bol správca ustanovený v súlade s právom a že (3) existuje aj právny záujem na uznaní takéhoto konkurzu na území SR. Uznanie zahraničného konkurzného konania je však vylúčené, ak (1) už na území SR ohľadom toho istého dlžníka prebieha iné zahraničné konkurzné konanie alebo (2) konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie vedené slovenským súdom. Súdu zákon súčasne umožňuje, aby aj bez návrhu priznal už raz uznanému zahraničnému konkurznému konaniu na území Slovenskej republiky aj niektoré účinky konkurzného konania podľa nášho zákona alebo určiť, že niektoré účinky zahraničného konkurzného konania sa na územie Slovenskej republiky nevzťahujú.

Zákon takisto oprávňuje slovenský súd na zrušenie uznania zahraničného konkurzného konania, a to aj bez návrhu, ak zistí, že nie sú splnené predpoklady na uznanie zahraničného konkurzného konania podľa zákona. Uznanie zahraničného konkurzného konania sa zrušuje, ak sa začalo v tej istej veci konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie podľa nášho zákona. Uznanie zahraničného konkurzného konania na území SR sa takisto nepovažuje za prekážku začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania podľa nášho zákona.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....