Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (18. časť) – Povolenie reštrukturalizácie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2007

ULC Čarnogurský Pro Bono vám predstaví podmienky začatia reštrukturalizačného konania ako osobitného druhu občianskeho súdneho konania a začať ho možno len na návrh.Ako uvádzame v predchádzajúcom článku tohto cyklu, úpadku možno predísť reštrukturalizačným konaním, ktoré koncepcia zákona uprednostňuje pred začatím konkurzu. Reštrukturalizačné konanie je osobitným druhom občianskeho súdneho konania a začať ho možno len na návrh. Návrh napovolenie reštrukturalizácie môžu podať dlžník alebo veriteľ. Dlžník je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie za predpokladu, že poveril správcu vypracovaním posudku a správca vo vypracovanom posudku nie staršom ako 30 dní jeho reštrukturalizáciu odporučil. Veriteľ je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie v prípade, že poveril správcu vypracovaním posudku a správca vo vypracovanom posudku nie staršom ako 30 dní reštrukturalizáciu dlžníka odporučil a dlžník s podaním tohto návrhu súhlasil.

Návrh na povolenie reštrukturalizácie musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa Občianskeho súdneho poriadku. Podpis navrhovateľa musí byť naviac v návrhu úradne osvedčený. Navrhovateľ je ďalej povinný k návrhu na povolenie reštrukturalizácie pripojiť (1) posudok správcu, (2) zoznam majetku dlžníka, (3) zoznam záväzkov dlžníka, (4) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom a (5) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku dlžníka spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka. Ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora. Ak návrh na povolenie reštrukturalizácie podáva veriteľ, k návrhu je povinný pripojiť aj (6) úradne osvedčené vyhlásenie dlžníka, že je v úpadku a že súhlasí s podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. V opačnom prípade návrh na povolenie reštrukturalizácie v rovnakej lehote uznesením odmietne a uznesenie súd doručí navrhovateľovi. Súd v reštrukturalizačnom konaní nevyzýva navrhovateľa na opravu ani doplnenie neúplného alebo nesprávneho návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Súd taktiež návrh veriteľa na povolenie reštrukturalizácie pred začatím reštrukturalizačného konania dlžníkovi nedoručuje, ani dlžníka nevyzýva, aby sa k návrhu na povolenie reštrukturalizácie vyjadril.

Navrhovateľ môže svoj už podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie vziať späť, a to až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie. Po začatí reštrukturalizačného konania je na späťvzatie návrhu na povolenie reštrukturalizácie potrebný súhlas všetkých účastníkov reštrukturalizačného konania. Ak je návrh na povolenie reštrukturalizácie vzatý takto späť po začatí reštrukturalizačného konania, súd reštrukturalizačné konanie bezodkladne uznesením zastaví.

O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie. Začatie reštrukturalizačného konania bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo iné reštrukturalizačné konanie a ak počas reštrukturalizačného konania dôjde súdu ďalší návrh na povolenie reštrukturalizácie týkajúci sa toho istého dlžníka, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie odmietne.

Začatie reštrukturalizačného konania spôsobuje niekoľko účinkov. Predovšetkým platí, že (1) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony a všetky iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok, (2) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi a prerušuje sa už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, (3) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi, (4) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania a vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné, (5) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné a (6) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.

Právne úkony dlžníka môže správca schváliť, iba ak (1) zhodnotia majetok dlžníka alebo ak (2) sú potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie. Dlžník je povinný na tento účel poskytnúť správcovi všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone a inú s tým súvisiacu súčinnosť. Ak by dlžník urobil právny úkon podliehajúci súhlasu správcu bez súhlasu správcu, platnosť právneho úkonu tým nebude dotknutá, právnemu úkonu však bude možné, ak sa na majetok dlžníka do 2 rokov od začatia reštrukturalizačného konania vyhlási konkurz, v konkurze odporovať.

Až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie môže dlžník požiadať súd, aby vyhlásil konkurz. Ak tak urobí, súd jedným uznesením zastaví reštrukturalizačné konanie, začne konkurzné konanie a vyhlási na majetok dlžníka konkurz. Takéto uznesenie je súd povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku, pričom zverejnením uznesenia zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania. Uznesenie sa doručuje, a to účastníkom reštrukturalizačného konania a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

Aby mohla byť reštrukturalizácia povolená, súd musí posúdiť, či sú súčasne splnené zákonné podmienky, teda či (1) posudok spĺňa zákonom predpísané náležitosti, (2) je obsah posudku je jasný a zrozumiteľný, či (3) posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu správcov, ktorý má v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný súd, zriadenú kanceláriu, či (4) nebol posudok v čase podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie starší ako 30 dní od jeho vypracovania a či (5) správca poverený vypracovaním posudku reštrukturalizáciu dlžníka odporučil a (6) zo záverov posudku je zrejmé, že na odporučenie reštrukturalizácie boli splnené predpoklady. Ak v čase rozhodovania súdu o povolení reštrukturalizácie uplynulo od vypracovania posudku viac ako 60 dní, súd pred rozhodnutím o povolení reštrukturalizácie vypočuje správcu, či sa zásadne nezmenili pomery dlžníka, či sú závery posudku aktuálne a či možno predpokladať úspešnú reštrukturalizáciu.

Ak sú splnené tieto predpoklady, súd najneskôr do 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania uznesením rozhodne o povolení reštrukturalizácie. Ak podmienky splnené nie sú, reštrukturalizačné konanie v rovnakej lehote uznesením zastaví.

V uznesení o povolení reštrukturalizácie je súd povinný (1) ustanoviť správcu, (2) vyzvať veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili pohľadávky a (3) určiť rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré majú počas reštrukturalizácie podliehať súhlasu správcu. V uznesení tiež súd (4) poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok. Do funkcie správcu súd ustanoví toho, kto vypracoval posudok. Uznesenie následne súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku a doručí účastníkom reštrukturalizačného konania, ustanovenému správcovi, príslušnému daňovému orgánu a colnému riaditeľstvu.

Ak sa súd rozhodne, že podmienky na reštrukturalizáciu neboli splnené, vydá uznesenie o zastavení reštrukturalizačného konania. Toto je takisto povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku. Proti takémuto uzneseniu môže každý účastník reštrukturalizačného konania podať odvolanie. Ak by odvolací súd zistil, že súd 1. stupňa rozhodol o zastavení reštrukturalizačného konania nesprávne, rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení tak, že povolí reštrukturalizáciu, v opačnom prípade rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdí. Odvolací súd je povinný o odvolaní rozhodnúť najneskôr do 30 dní od predloženia veci.

Vlastná reštrukturalizácia sa teda začína až povolením reštrukturalizácie, pričom reštrukturalizácia sa považuje za povolenú momentom zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Ak zákon neustanovuje inak, reštrukturalizácia pritom bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo konkurzné konanie a ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne. Povolením reštrukturalizácie sa výkon rozhodnutia alebo exekučné konania, prerušené na základe začatia reštrukturalizácie, zastavujú. Ak v týchto konaniach už došlo k speňaženiu majetku, avšak výťažok ešte nebol vyplatený oprávnenému, výťažok po odpočítaní trov konania sa vráti dlžníkovi. Ak ide o súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou, tieto sa povolením reštrukturalizácie prerušujú, pričom tieto nároky možno uplatniť voči dlžníkovi len tým, že veritelia zákonným spôsobom prihlásia svoje pohľadávky alebo, ak ide o veriteľa popretej pohľadávky, domáhaním sa toho, aby súd určil právny dôvod, vymáhateľnosť, výšku, zabezpečenie zabezpečovacím právom alebo poradie zabezpečovacieho práva popretej pohľadávky. 

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....