Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (19. časť) – Prihlasovanie pohľadávok veriteľov v reštrukturalizácii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2007

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO vám predstaví podmienky prihlasovania pohľadávok veriteľov do reštrukturalizácie.Právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak by svoje nároky v reštrukturalizácii neuplatnili riadne a včas prihláškou, ich právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.

V zásade preto platí, že veritelia uplatňujú svoje pohľadávky prihláškou. Prihláškou sa však neuplatňujú prednostné pohľadávky, teda (1) pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, (2) odmena správcu a (3) nepeňažné pohľadávky. Na prednostné pohľadávky tiež nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, ani sa tieto nezvyknú zahŕňať do reštrukturalizačného plánu, ibaže by s tým ich veritelia súhlasili. Prednostné pohľadávky majú najmä tú výhodu, že ak súd počas reštrukturalizácie vyhlási na majetok dlžníka konkurz, prednostné pohľadávky, ak vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka počas reštrukturalizačného konania, sa v konkurze v nezabezpečenom rozsahu uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami. Za prednostné pohľadávky súčasne zákon nepovažuje nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým vznikne po začatí reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou ako tzv. podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi.

Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd, v oboch prípadoch pritom musí byť prihláška doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo prihlášku doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Následne je najneskôr tretí deň po doručení každej prihlášky správca povinný zabezpečiť, aby bol jeden rovnopis prihlášky spolu s prílohami prístupný na nahliadnutie v jeho kancelárii pre dlžníka a veriteľov, ktorí mu doručili prihlášky. Prihlášky doručené správcovi tvoria súčasť správcovského spisu.

Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie (1) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, (2) právny dôvod vzniku pohľadávky a (3) suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj (4) druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a (5) sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, takisto sa na ňu a zabezpečované právo v reštrukturalizácii neprihliadne. Napokon, ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj (6) podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku sa neprihliadne a pohľadávka sa do reštrukturalizačného plánu nezahrnie.

Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak by sa uplatnila v inej mene, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného NBS v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz NBS nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, je povinný k prihláškam pripojiť aj súhrnný prehľad. Ak podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške, pričom sa na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú.

K prihláške sa štandardne pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu.

Ak veriteľ nemá na území SR bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý tu má bydlisko alebo sídlo. K prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky, na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku považovať za úplnú, pričom o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. Ak by správca pohľadávku veriteľa poprel a súd v konaní o určení pohľadávky určí, že veriteľ nemal nárok na zaplatenie prihlásenej sumy alebo mal nárok na zaplatenie sumy nižšej ako 75% z prihlásenej sumy, veriteľ je povinný zaplatiť v prospech dlžníka pokutu vo výške určenej súdom. Pokutu nebude musieť zaplatiť len v prípade, ak preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou. Nárok na zaplatenie pokuty uplatňuje dlžník, pričom právo veriteľov na náhradu škody pokutou nie je dotknuté. Tento postup sa použije aj v prípade, ak súd v konaní o určení pohľadávky určí, že veriteľ nemal nárok na zabezpečovacie právo, ktoré uplatnil v prihláške, alebo mal nárok na zabezpečovacie právo vo vyššom poradí, ako uplatnil v prihláške. Výšku pokuty určuje súd vo výške 0,1% až 0,2% za každý deň od prihlásenia pohľadávky až do právoplatného skončenia konania o určení pohľadávky z tej sumy prihlásenej pohľadávky, ktorá prevyšuje sumu určenú súdom v konaní o určení pohľadávky a ak túto sumu nie je možné určiť, pokuta sa určí z celej sumy prihlásenej pohľadávky. Súd pri určení výšky pokuty prihliadne na okolnosti, za ktorých k nesprávnemu prihláseniu pohľadávky došlo. Povinnosť veriteľa zaplatiť pokutu vznikne aj vtedy, ak veriteľ pred rozhodnutím súdu v konaní o určení pohľadávky vzal návrh na určenie pohľadávky späť, za predpokladu, že nepodal prihlášku dobromyseľne. Pokuta sa v tom prípade určí z celej sumy prihlásenej pohľadávky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....