Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (21. časť) – Obsah reštrukturalizačného plánu.

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2007

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii kladie dôraz nielen na proces schvaľovania reštrukturalizačného plánu, ale i na jeho obsah. Plán, ktorý schvaľujú veritelia, preto musí byť vypracovaný s ohľadom na požiadavku zabezpečenia čo najvyššej možnej miery uspokojenia veriteľov dlžníka pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti. Skladá sa z dvoch častí, z opisnej časti plánu a zo záväznej časti plánu. Ako sme v minulom čísle ULC Čarnogurský PRO BONO spomínali, reštrukturalizačný plán, definovaný v zákone ako listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov plánu, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne akcionármi dlžníka, je osobitným druhom zmluvy medzi dlžníkmi a veriteľmi, prípadne tretími osobami, ktorých práva a povinnosti sú plánom dotknuté. Plán, ktorý vypracúva predkladateľ, je teda len návrhom zmluvy, ktorý musí byť schválený, a to najprv veriteľmi a následne súdom. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii kladie dôraz nielen na proces schvaľovania reštrukturalizačného plánu, ale i na jeho obsah. Plán, ktorý schvaľujú veritelia, preto musí byť vypracovaný s ohľadom na požiadavku zabezpečenia čo najvyššej možnej miery uspokojenia veriteľov dlžníka pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti. Skladá sa z dvoch častí, z opisnej časti plánu a zo záväznej časti plánu. Opisná časť plánu má mať všetky náležitosti posudku. Musí obsahovať (1) opis kritérií pre zaradenie jednotlivých pohľadávok, prípadne jednotlivých majetkových práv akcionárov dlžníka do jednotlivých skupín vytvorených v pláne na účely hlasovania o prijatí plánu spolu s podrobným odôvodnením, (2) osobitne pre každú skupinu všeobecné porovnanie právneho postavenia a miery uspokojenia pohľadávok alebo majetkových práv akcionárov dlžníka v prípade prijatia plánu s ich pravdepodobným právnym postavením a mierou skutočného uspokojenia v prípade neprijatia plánu a (3) údaj o spôsobe hlasovania o pláne. Jej súčasťou je vždy aj podrobný opis opatrení potrebných na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie, kam patria najmä (1) zmeny pohľadávok veriteľov, najmä predĺženie lehoty ich splatnosti alebo ich čiastočné odpustenie, alebo ich uznanie za nevymáhateľné, (2) prevod podniku dlžníka alebo jeho časti na inú osobu, či už existujúcu alebo založenú na tento účel podľa plánu v budúcnosti, (3) vydanie akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe, či už na účel ich výmeny za pohľadávky alebo na iný účel určený plánom, (4) pokračovanie v prevádzkovaní podniku dlžníka alebo jeho časti dlžníkom na účel jeho výhodnejšieho predaja v budúcnosti, (5) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie dlžníka alebo zmena jeho právnej formy, (6) prevod majetku dlžníka zaťaženého zabezpečovacím právom, vecným bremenom alebo inou ťarchou bez tohto zaťaženia a (7) zmena majetkových práv akcionárov dlžníka alebo preberajúcej osoby, zmena obsahu zakladateľských zmlúv alebo iných dokumentov podobného charakteru dlžníka alebo preberajúcej osoby alebo prevod majetkových práv akcionárov dlžníka alebo preberajúcej osoby na iné osoby. Záväzná časť plánu obsahuje určenie všetkých práv a záväzkov, ktoré majú účastníkom plánu podľa plánu vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť. Na účely hlasovania o prijatí plánu sa v záväznej časti plánu vždy vytvorí samostatná skupina pre zabezpečené pohľadávky a samostatná skupina pre nezabezpečené pohľadávky. Ak plán predpokladá aj zmenu majetkových práv akcionárov dlžníka, prevod podniku dlžníka alebo zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie dlžníka, v pláne sa vytvorí tiež samostatná skupina pre majetkové práva akcionárov dlžníka. Tieto skupiny môže ďalej predkladateľ plánu rozdeliť na ďalšie samostatné skupiny. Pri majetkových právach akcionárov dlžníka môže predkladateľ plánu postupovať primerane. Ak by niektoré pohľadávky nemali byť plánom dotknuté, v pláne sa vytvorí aj samostatná skupina pre plánom nedotknuté pohľadávky. Každá pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok sa zaradí do niektorej z takýchto skupín, a to podľa kritérií uvedených v opisnej časti plánu. Ak predkladateľ plánu zistí, že majetok zabezpečujúci zabezpečenú pohľadávku nepostačí na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky v celom rozsahu, zaradí zabezpečenú pohľadávku v dotknutom rozsahu do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky. Podriadené pohľadávky, pohľadávky z bezodplatných právnych úkonov a príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré vznikol nárok po začatí reštrukturalizačného konania, sa do plánu nezahŕňajú. Tieto nároky sa v prípade potvrdenia plánu súdom považujú v celom rozsahu za odpustené. Jednotlivé zmeny pohľadávky a plnenia určené na uspokojenie pohľadávky sa uvádzajú v záväznej časti plánu vždy pri dotknutej pohľadávke. Tieto zmeny a plnenia musia byť v záväznej časti plánu určené tak, aby v prípade neúčinnosti plánu bolo možné určiť rozsah, v akom bola pohľadávka podľa plánu uspokojená jednotlivými plneniami, a rozsah, v akom bola pohľadávka podľa plánu odpustená alebo uznaná za nevymáhateľnú. Pri majetkovom práve akcionára dlžníka sa toto ustanovenie použije primerane. Pohľadávky a majetkové práva akcionárov dlžníka zaradené do rovnakej skupiny musia byť uspokojené rovnakou mierou a rovnakým spôsobom. V menšej miere alebo horším spôsobom sa pohľadávka alebo majetkové právo akcionára dlžníka zaradené do rovnakej skupiny môže uspokojiť len so súhlasom dotknutého veriteľa alebo akcionára dlžníka. Právne úkony dlžníka alebo správcu urobené počas reštrukturalizačného konania, ktoré poskytujú účastníkovi plánu výhodu nepredpokladanú plánom, sú neplatné. Záväzná časť plánu môže obsahovať aj záväzok inej osoby ako dlžníka, akcionára dlžníka alebo veriteľa prihlásenej pohľadávky, ak so vznikom záväzku súhlasí. Prílohu plánu musí v tomto prípade tvoriť súhlasný prejav vôle tejto osoby so vznikom záväzku, inak záväzok ani v prípade potvrdenia plánu súdom nevznikne. Takýto záväzok môže spočívať najmä v pristúpení k záväzku dlžníka alebo preberajúcej osoby, ručení za ich záväzky alebo inom zabezpečení ich záväzkov, darovaní majetku dlžníkovi alebo preberajúcej osobe, prípadne vo vzdaní sa práva voči dlžníkovi alebo preberajúcej osobe alebo v odpustení ich dlhu. Záväzná časť plánu môže obsahovať ustanovenie o poskytnutí úveru dlžníkovi alebo preberajúcej osobe po skončení reštrukturalizácie s tým, že pohľadávka z úveru sa v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka alebo preberajúcej osoby bude v nezabezpečenom rozsahu uspokojovať zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami. Prílohy plánu tvoria neoddeliteľnú súčasť plánu. Prílohu plánu okrem iných zákonom predpokladaných listín tvorí vždy zoznam pohľadávok, posledná riadna individuálna účtovná závierka dlžníka a mimoriadna individuálna účtovná závierka dlžníka vyhotovená ku dňu povolenia reštrukturalizácie spolu s mimoriadnymi individuálnymi účtovnými závierkami dlžníka vyhotovenými vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po povolení reštrukturalizácie. Ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, prílohu plánu tvorí tiež správa audítora.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....