Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (5. časť) – Účastníci konkurzného konania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2006

Ďalšia časť seriálu týkajúceho sa novej úpravy problematiky konkurzu a vyrovnania.ÚČASTNÍCI KONKURZNÉHO KONANIA V NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE

Len niekoľko týždňov účinný zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii obsahuje podstatne rozšírené, doplnené a upresnené ustanovenia o účastníkoch konkurzného konania. Podľa novej právnej úpravy sa za účastníkov konania považujú (1) dlžník (úpadca), (2) navrhovateľ a (3) tí veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Širšie možno ako na účastníkov konkurzného konania hľadieť i na ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má v konkurznom konaní konať – tieto osoby sú však účastníkmi konkurzného konania len pre tú časť konkurzného konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo povinnostiach.

PRISTÚPENIE DO KONKURZNÉHO KONANIA

Pristúpiť do konania môže podľa platnej právnej úpravy až do okamihu vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu taký veriteľ, ktorý preukáže, že by inak bol oprávnený podať samostatný návrh na vyhlásenie konkurzu. O pristúpení do konkurzného konania rozhoduje súd, a to v lehote 15 dní od doručenia návrhu veriteľa, ktorý má do konkurzného konania pristúpiť, v procesnej forme v podobe uznesenia.

VSTUP DO KONANIA V DÔSLEDKU PREVODU ALEBO PRECHODU POHĽADÁVKY NA TRETIU OSOBU

Nadobudnutie postavenia účastníka konania je možné i vstupom do konania. Ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdateľa pohľadávky o jeho vstupe do konkurzného konania. V návrhu však musí byť nadobudnutie pohľadávky preukázané, inak návrh na vstup do konkurzného konania zamietne. Návrh na vstup do konkurzného konania musí byť teda doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na vstup do konkurzného konania z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť naviac úradne osvedčené.

V prípade veriteľov zo zahraničia, teda veriteľov, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, títo sú v návrhu povinní uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. K návrhu je takýto zahraničný veriteľ povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

O vlastnom návrhu na vstup do konkurzného konania rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu, a to formou uznesenia, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie iba ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci. Len čo uznesenie o vstupe do konkurzného konania nadobudne právoplatnosť, súd bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od zverejnenia tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku môže práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou v konkurznom konaní vykonávať jej nadobúdateľ.

VSTUP DO KONANIA V DÔSLEDKU PREVODU ALEBO PRECHODU POHĽADÁVKY NA INÉHO ÚČASTNÍKA KONANIA

Ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, na iného účastníka konkurzného konania, súd na návrh nadobúdateľa pohľadávky potvrdí prevod alebo prechod pohľadávky na nadobúdateľa pohľadávky, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky zamietne. Návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky musí byť tiež doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené. O návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci. Len čo uznesenie o potvrdení prevodu alebo prechodu pohľadávky nadobudne právoplatnosť, súd bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od zverejnenia tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku môže práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou v konkurznom konaní vykonávať jej nadobúdateľ.

ZÁNIK POSTAVENIA ÚČASTNÍKA

Zákon upravuje celkovo päť základných situácií, počas ktorých dôjde k strate postavenia účastníka konania. Predovšetkým (1) ak počas konkurzného konania dôjde k zániku alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, zaniká tým aj jeho právo uplatňovať v konkurznom konaní práva spojené s touto konkrétnou pohľadávkou. Ak sa zánik alebo prechod vzťahuje na všetky pohľadávky, ktoré veriteľovi zakladajú postavenie účastníka konkurzného konania, zaniká tým aj jeho postavenie účastníka konkurzného konania. (2) Ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, právo uplatňovať v konkurznom konaní práva spojené s touto pohľadávkou veriteľovi zanikne, až keď sa v Obchodnom vestníku zverejní oznam o tejto skutočnosti. Ak sa prevod vzťahuje na všetky pohľadávky, ktoré veriteľovi zakladajú postavenie účastníka konkurzného konania, zaniká tým aj jeho postavenie účastníka konkurzného konania. Postavenie účastníka konkurzného konania veriteľovi zanikne aj vtedy, (3) ak správca všetky pohľadávky, ktoré veriteľovi zakladajú postavenie účastníka konkurzného konania, čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti poprel a veriteľ v zákonnej lehote nepodal na súd návrh na ich určenie, vzal návrh na ich určenie späť alebo súd návrh na ich určenie v celom rozsahu zamietol. Postavenie účastníka konkurzného konania veriteľovi zanikne takisto vtedy, (4) ak vznik ním prihlásenej budúcej pohľadávky sa stal nemožným a ak sa to vzťahuje na všetky pohľadávky, ktoré mu zakladajú postavenie účastníka konkurzného konania. Postavenie účastníka konkurzného konania veriteľovi zanikne napokon aj vtedy, (5) ak spôsobom ustanoveným týmto zákonom neprihlási svoju pohľadávku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....