Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (6. časť) – Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2006

Pokračujeme v seriáli o konkurze a reštrukturalizácii, tentokrát nahliadneme k podmienkam a náležitostiam prihlasovania pohľadávok do konkurzného konania.Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii má veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo však musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, v opačnom prípade inak nemožno pohľadávku v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa ani v konkurze neprihliada. Ak je pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom, má veriteľ, ktorému takáto pohľadávka patrí, v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. V konkurze prihláškou môžu svoje pohľadávky uplatniť i veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, a v tomto prípade tak môžu spraviť i ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ak budú za úpadcu plniť záväzok.

Veritelia podávajú prihlášku svojej pohľadávky spolu s prílohami v dvoch rovnopisoch správcovi konkurznej podstaty na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada.

Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Osobitné náležitosti prihlášky platia pre podmienené pohľadávky a pre situáciu, v ktorej veriteľ podáva viacero prihlášok. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške, napríklad ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak prihlasuje pohľadávku veriteľ účtujúci podľa zákona o účtovníctve, k prihláške treba pripojiť aj jeho vyhlásenie o tom, že takúto pohľadávku eviduje v účtovníctve – v opačnom prípade je správca zo zákona povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť.

Pohľadávka sa vždy uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa uplatní v inej mene, sumu pohľadávky určí správca prepoštom podľa kurzu vyhláseného NBS v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz NBS nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok nepripojí, na takúto prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.

Zákon zavádza i novo formulovanú zodpovednosť veriteľa za nesprávnosť prihlášky, z úpravy ktorej vyplýva, že ak správca pohľadávku veriteľa poprie a súd v konaní o určení popretej pohľadávky určí, že veriteľ nemal nárok na zaplatenie prihlásenej sumy alebo mal nárok na zaplatenie sumy nižšej ako 75% z prihlásenej sumy, veriteľ je povinný zaplatiť v prospech dotknutej podstaty pokutu vo výške určenej súdom, ibaže preukáže, že pri prihlasovaní pohľadávky postupoval s odbornou starostlivosťou. Nárok na zaplatenie pokuty pritom zo zákona uplatňuje správca. Súd určí pokutu vo výške 0,1-0,2% za každý deň od prihlásenia pohľadávky až do právoplatného skončenia konania o určení popretej pohľadávky z tej sumy popretej pohľadávky, ktorá prevyšuje sumu určenú súdom v konaní o určení popretej pohľadávky, pričom prihliada na okolnosti, za ktorých k nesprávnemu prihláseniu pohľadávky došlo. Riadne prihlásenú pohľadávku už môže poprieť už len správca konkurznej podstaty, a to do 30 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (podľa predchádzajúcej právnej úpravy mal toto právo i konkurzný veriteľ).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....