Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (8. časť) – Správca v konkurznom konaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2006

V minulom čísle sme sa zaoberali postavením schôdze veriteľov a veriteľského výboru, v tomto čísle rovnakú venujeme i postaveniu a úlohe správcu, ktorý počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku speňaženia tohto majetku uspokojuje veriteľov úpadcu vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu.
V minulom čísle sme sa zaoberali postavením schôdze veriteľov a veriteľského výboru podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Rovnakú pozornosť však v konkurznom konaní treba venovať i postaveniu a úlohe správcu, ktorý počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku speňaženia tohto majetku uspokojuje veriteľov úpadcu vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu podľa zákona. Postavenie, práva a povinnosti správcov ďalej upravuje zákon o správcoch, ktorému sa bulletin ULC Čarnogurský Pro Bono venoval v septembrovom čísle v roku 2005.

Správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením. Za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom – táto zásada však neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu je súd povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku a taktiež ho doručiť úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.

Ustanovenie do funkcie správcu nie je neodvolateľné. Správca je zo zákona povinný vykonávať správcovskú činnosť v súlade s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí, bez zbytočných prieťahov a so zachovaním mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa počas výkonu správy dozvedel, s výnimkou zákonom výslovne predvídaných situácií, v ktorých je od povinnosti mlčanlivosti oslobodený. Nad činnosťou správcu v konkurznom konaní po jeho ustanovení súd ďalej vykonáva dohľad. Je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je správca súdu povinný v určenej lehote poskytnúť.

Aj bez návrhu je súd povinný, v prípade, ak správca opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené zákonom o konkurze a vyrovnaní alebo osobitným predpisom, alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka (zákonnou prekážkou sa rozumie aj vylúčenie správcu podľa zákona o správcoch). Pred odvolaním správcu počas konkurzu vypočuje členov veriteľského výboru a aspoň troch zabezpečených veriteľov s najvyšším počtom hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených zabezpečených pohľadávok. Ak súd odvolá správcu počas konkurzu mimo schôdze veriteľov, bezodkladne zvolá schôdzu veriteľov na účely schválenia návrhu na nového správcu a ak schôdza veriteľov návrh na nového správcu neschváli, súd ustanoví správcu bez návrhu schôdze veriteľov. Odvolaný správca je povinný do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti. Novému správcovi je tiež povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

V uznesení o odvolaní správcu súd môže odvolanému správcovi určiť rozsah činnosti a s tým súvisiace oprávnenia, ktoré bude odvolaný správca vykonávať až do ustanovenia nového správcu. Toto uznesenie sa (1) doručuje dlžníkovi (úpadcovi) a odvolanému správcovi a (2) súd je povinný bezodkladne ho zverejniť v Obchodnom vestníku.

Návrh na odvolanie správcu môže podať aj veriteľský výbor alebo zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky. Návrh na svoje odvolanie môže takisto podať aj správca, vždy však len z dôvodov menovaných v zákone o správcoch. Ak dôvody správcu súd uzná ako primerané zákonným ustanoveniam, bezodkladne správcu z funkcie odvolá.

Správca má za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze veriteľov. Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok. Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení. Uspokojuje sa pritom prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....